Το υπ’ αριθμ. 4483/31-07-2017 νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, με τις τροπολογίες που προστέθηκαν σε αυτό, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, την Δευτέρα 31/7/2017, γεγονός που σημαίνει ότι πολλές από τις διατάξεις του τίθενται σε άμεση εφαρμογή.

Μία από τις βελτιωτικές αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου που έγιναν αφορά στο άρθρο 97 του νόμου και πιο συγκεκριμένα στη δυνατότητα παροχής Μέσων Ατομικής Προστασίας (εξοπλισµός τον οποίο ο εργαζόµενος πρέπει να φορά ή να φέρει κατά την εργασία για να προστατεύεται από έναν η περισσότερους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία του, κατάλληλο κράνος ασφαλείας, προστατευτικά ενδύµατα, κατάλληλα γυαλιά και γάντια, σχοινιά και ζώνες ασφαλείας, γιλέκα οπτικής σήµανσης κ.α.) και τα μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών.

Με την εν λόγω πρόβλεψη διασφαλίζονται Μέσα Ατομικής Προστασίας στους εργαζόμενους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΟΤΑ, καθότι θεσπίζεται η υποχρεωτική παροχή τους. Επίσης προβλέπονται κυρώσεις για τα όργανα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που θα παραβαίνουν τις σχετικές υποχρεώσεις, ενώ καθορίζονται και νέα ΜΑΠ (ιματισμός κα) για ειδικότητες όπου αυτά είναι απαραίτητα.

Με την παρούσα ρύθμιση προβλέπεται επίσης κατ’ εξαίρεση, για τα έτη 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016, η αποτίμηση σε χρήμα και η απόδοση στους δικαιούχους σε έως και τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις, υπό προϋποθέσεις, των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και το γάλα που δεν είχαν χορηγηθεί σε αυτούς κατά τα αντίστοιχα έτη. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία, καθώς οι δικαιούχοι των μέσων αυτών, υποχρεώθηκαν, λόγω της μη χορήγησής τους και δεδομένης της απόλυτης αναγκαιότητάς τους ως εκ της φύσης των ασκούμενων καθηκόντων, να τα προμηθευτούν με ίδιες δαπάνες.

Με δεδομένη, εξάλλου, την επιτακτική αναγκαιότητα να χορηγούνται τα Μ.Α.Π. σε είδος, προβλέπεται ότι στο εξής απαγορεύεται η αποτίμηση και η καταβολή αυτών σε χρήμα.

Με την παρ. 4 προβλέπεται η δυνατότητα και η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων στους Ο.Τ.Α. και στα νομικά πρόσωπα αυτών, που υποπίπτουν σε παραβάσεις της νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Σε μια περίοδο όπου τα εργατικά ατυχήματα σε εργαζομένους των Ο.Τ.Α. έχουν πολλαπλασιαστεί και δεδομένης της ιδιαίτερης επικινδυνότητας της εργασίας σε πολλούς κλάδους εργαζομένων των Ο.Τ.Α., η ρύθμιση αυτή κρίνεται απολύτως αναγκαία για τη συμμόρφωση των Ο.Τ.Α. και τη διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής του σχετικού νομοθετικού πλαισίου.

Τέλος,  Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) που δεν έχουν δοθεί στους δικαιούχους εργαζόμενους στους δήμους από το 2012 έως το 2016, αποτιμώνται σε χρήμα και καταβάλλονται σε έως 36 μηνιαίες δόσεις.

Περισσότερες πληροφορίες στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ΦΕΚ (Α 107/31.7.2017).