Ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Α/θμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εγκύκλιος με θέμα «Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών
Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018 – προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου
Προγράμματος».

Το έγγραφο σε μορφή pdf

Η Αίτηση σε μορφή xls