Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κάτοχοι των νομίμων προσόντων, να υποβάλουν σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να πληρωθούν δέκα θέσεις διευθυντών/ντριών για: α) στα υπό ενιαία διεύθυνση λειτουργούντα επτά (7) Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια, και, β) στα τρία (3) Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια, της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι τρείς εργάσιμες ημέρες από τις 26/6/2017.


Το έγγραφο ολοκληρωμένο σε μορφή pdf.