Ανακοινώθηκε σήμερα η προκήρυξη για πρόσληψη εποχικού προσωπικού, συνολικά εβδομήντα ενός (71) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Υπηρεσία Ασύλου.

Η πρόσληψη αφορά στην κάλυψη παροδικών αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, για τις ανάγκες των Περιφερειακών Γραφείων ή Αυτοτελών Κλιμακίων στους νομούς Αττικής, Κορινθίας, Χίου, Θεσσαλονίκης, Λέσβου, Δωδεκανήσου, Έβρου, Δράμας και Σάμου στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Τροποποίηση της Απόφασης Υλοποίησης Έργου με Ίδια Μέσα για το Έργο 1.» και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 56 ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών
  • 2 ΔΕ Τεχνίτες Συντηρητές Κτιρίων
  • 10 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Hardware)
  • 2 ΠΕ Ψυχολογίας
  • 1 ΠΕ Μεταφραστών

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 2-11 Απριλίου 2017.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μπορείτε να βρείτε εδώ