Με τον ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74 Α’/19.5.2017) επαναφέρεται ο ΦΠΑ για αγορά αγαθών και παροχή υπηρεσιών που προορίζονται για γεωργική παραγωγή στον συντελεστή 13%. Η ισχύς του μέτρου ξεκινά από 1.7.2017.