Κατεβάστε τον:

ΟΔΗΓΟΣ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΣΠΑ (pdf)

Μήνυμα Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης, Α. Χαρίτση

Η κρίση της ελληνικής οικονομίας είναι, σε μια καίρια όψη της, μια βαθιά κρίση αποεπένδυσης στην πραγματική οικονομία. Πρώτο καθήκον και στόχος μας στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης είναι λοιπόν να καλυφθεί το επενδυτικό αυτό κενό, να διασφαλιστούν οι απαραίτητοι, δημόσιοι και ιδιωτικοί, επενδυτικοί πόροι. Καθώς, όμως, αυτή η κρίση δεν είναι μονάχα αποτέλεσμα της δημοσιονομικής κρίσης και των υφεσιακών πολιτικών των τελευταίων χρόνων, αλλά και της υποκείμενης δομής της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή ενός αδιέξοδου παραγωγικού μοντέλου, τίθεται επιτακτικά μια επιπλέον ανάγκη: Να κινηθούν οι πόροι σε μια ριζικά διαφορετική κατεύθυνση σε σχέση με το παρελθόν, να αξιοποιηθούν για τον δομικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας.

Για δεκαετίες, οι πολύτιμοι πόροι των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων ή των αναπτυξιακών νόμων εξυπηρέτησαν λίγους και ισχυρούς οικονομικούς παράγοντες, πελατειακά δίκτυα, εν γένει την αναπαραγωγή ενός στρεβλού μοντέλου, που δεν στηριζόταν σε στρατηγικά πλεονεκτήματα της χώρας προκειμένου να βελτιώσει τη θέση της στον διεθνή καταμερισμό της εργασίας. Πλέον, για πρώτη φορά, σε ρήξη με την πρακτική του παρελθόντος, όλα τα διαθέσιμα εργαλεία – οι προσκλήσεις του νέου ΕΣΠΑ, τα καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, τα σύγχρονα χρηματοοικονομικά εργαλεία που προωθούμε σε συνεργασία με διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς – σχεδιάζονται και υλοποιούνται με τις ίδιες προτεραιότητες, για να υπηρετήσουν συγκεκριμένους αναπτυξιακούς στόχους. Αφενός, ενισχύονται κατά προτεραιότητα κλάδοι όπου η χώρα παρουσιάζει συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως είναι ενδεικτικά η αγροδιατροφή ή οι νέες τεχνολογίες. Αφετέρου, όμως, επιδιώκεται η δημιουργία ολοκληρωμένων αλυσίδων αξίας, η δικτύωση των δραστηριοτήτων από την πρωτογενή παραγωγή μέχρι τη μεταποίηση και μέχρι τη διάθεση ενός προϊόντος στην εσωτερική και εξωτερική αγορά. Συνολικά, η έμφαση δίνεται σε μια δυναμική και καινοτόμο μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, στη δημιουργία σταθερών και ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Ο δρόμος για την ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας δεν περνά από την απαξίωση της εργασίας, όπως επιχειρήθηκε τα χρόνια της κρίσης. Το στοίχημα για τη χώρα είναι, αντίθετα, να προσφέρει μια προοπτική στους υψηλά καταρτισμένους νέους ανθρώπους της. Κι αυτό μπορεί να γίνει μόνο σε μια οικονομία έντασης γνώσης, που επενδύει στην επιστημονική έρευνα και την τεχνολογική καινοτομία. Στο επιστημονικό δυναμικό της χώρας, καθώς και στη στρατηγική γεωγραφική της θέση, προσβλέπουν άλλωστε οι ξένοι επενδυτές που δείχνουν πια εμπιστοσύνη στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Όσοι αναζητούν την όσο πιο φτηνή και χωρίς δικαιώματα εργασία, τη βρίσκουν οπωσδήποτε αλλού.

Στην άμεση προσέλκυση ξένων ιδιωτικών επενδύσεων συμβάλλουν οι παρεμβάσεις μας για τον εξορθολογισμό του θεσμικού πλαισίου του επιχειρείν. Πρόσφατα ψηφίστηκαν από τη Βουλή οι δύο νόμοι για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης και αδειοδότησης των επιχειρήσεων και τη μείωση της γραφειοκρατίας. Σύντομα θα κατατεθεί το νομοσχέδιο για την εποπτεία της αγοράς και τις σχετικές διαδικασίες ουσιαστικών ελέγχων.

Οι θεσμικές παρεμβάσεις στοχεύουν προπάντων στη διαμόρφωση ενός οικονομικού περιβάλλοντος που θα ευνοεί και θα ενθαρρύνει τη δημιουργία και ανάπτυξη δυναμικών και κοινωνικά υπεύθυνων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Τον ίδιο στόχο υπηρετούν οι προσπάθειές μας να καλύψουμε το χρηματοδοτικό κενό των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σε συνθήκες αδυναμίας τραπεζικού δανεισμού, με κατάλληλα σχεδιασμένα χρηματοοικονομικά εργαλεία. Πέρα από τις προσκλήσεις επιχειρηματικότητας του νέου ΕΣΠΑ, αξιοποιούμε για το σκοπό αυτό νέα εργαλεία. Ξεχωρίζει η πρωτοποριακή πλατφόρμα του νέου Ταμείου Συμμετοχών (Fund of Funds), που υλοποιούμε σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF). Η πλατφόρμα θα συγκεντρώνει σημαντικά κεφάλαια από διαφορετικές πηγές, δημόσιες και ιδιωτικές, και θα τα κατευθύνει σε νεοφυείς ή υφιστάμενες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στον τομέα των νέων τεχνολογιών και της έρευνας, με την αποδοτική μορφή της συμμετοχής στη μετοχική τους σύνθεση. Ο σχεδιασμός όλων των εργαλείων στοχεύει στη μεγαλύτερη δυνατή μόχλευση των δημόσιων πόρων, ώστε να μεγιστοποιούνται τα συνολικά κεφάλαια που θα κινητοποιηθούν στην πραγματική οικονομία.

Τα στοιχεία για τα τρίτο τρίμηνο του 2016 είναι ενθαρρυντικά για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και ιδιαίτερα για την πορεία των επενδύσεων. Αν και η παραπέρα πορεία συναρτάται με τις πολιτικές εξελίξεις (κλείσιμο β’ αξιολόγησης, μέτρα για το χρέος, ένταξη στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης), όλα δείχνουν ότι το 2017 θα είναι μια χρονιά απελευθέρωσης του αναπτυξιακού δυναμικού της ελληνικής οικονομίας. Οι δικές μας παρεμβάσεις στοχεύουν, από τη μια, στη διασφάλιση των πόρων που θα χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη. Από την άλλη, επιδιώκουμε να θέσουμε τις βάσεις για ένα νέο παραγωγικό πρότυπο. Για μια ανάπτυξη που θα στηρίζεται στα αληθινά πλεονεκτήματα της χώρας, προπάντων στις συσσωρευμένες γνώσεις και δεξιότητες των ανθρώπων της, και που θα έχει ουσιαστικό αντίκρισμα για τη μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας.