1. Τι είναι ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και ποιος είναι ο σκοπός του;

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων είναι ένας νέος θεσμός, ο οποίος έχει ως βασική επιδίωξη να βοηθηθούν οι βιώσιμες επιχειρήσεις, που βρίσκονται σε αδυναμία πληρωμών εξαιτίας της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας. Βάζοντας τον οφειλέτη στο επίκεντρο δίνει τη δυνατότητα ορθολογικής διευθέτησης των συνολικών οφειλών του ταυτόχρονα με όλους τους πιστωτές του, που μπορεί να περιλαμβάνει γενναίες μειώσεις επιτοκίων, επιμηκύνσεις περιόδου αποπληρωμής έως και διαγραφές οφειλών.

 1. Είμαι επιλέξιμος;

Στον εξωδικαστικό μηχανισμό μπορούν να ενταχθούν όλες οι υπερχρεωμένες κατά τη δημοσίευση του νόμου επιχειρήσεις, πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις, εφόσον το συνολικό προς ρύθμιση χρέος τους, έως 31/12/16, υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ και έχουν θετική διαφορά λειτουργικών εσόδων-εξόδων σε μια μόνο χρήση κατά τα τρία τελευταία χρόνια.

 1. Γιατί ρυθμίζονται οφειλές άνω των 20.000 ευρώ κι όχι χαμηλότερα;

Στο Νόμο μπορούν να υπαχθούν όλες οι μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, εφόσον το συνολικό προς ρύθμιση χρέος τους υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ. Το όριο αυτό προέκυψε μετά από σκληρή διαπραγμάτευση, καθώς υπήρχαν προτάσεις για πολύ υψηλότερο όριο προκειμένου να περιοριστεί ο  φόρτος εργασίας για τις τράπεζες. Στόχος της κυβέρνησης, όμως, δεν ήταν απλά να υπάρξει λύση για τα προβλήματα λίγων μεγάλων επιχειρήσεων αλλά κυρίως να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία στις εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας.

Για τα δε μικρότερα ποσά, η υπαγωγή στον μηχανισμό θα ήταν ασύμφορη, καθώς αυτά τα ποσά μπορούν να ρυθμιστούν ευκολότερα με απλούστερες διαδικασίες (π.χ. διακανονισμός στην εφορία με δόσεις, επιμήκυνση κλπ). Άλλωστε, για τις επιχειρήσεις που δεν μπορούν να υπαχθούν στο μηχανισμό λόγω μικρού ποσού οφειλών, το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία θα προσφέρουν ρυθμίσεις ανάλογες με αυτές που προσφέρονται στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Θα δίνεται, δηλαδή, η ευκαιρία σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες στο πλαίσιο της ισοτιμίας και ισονομίας να ρυθμίζουν τις οφειλές τους με τους ίδιους ευνοϊκούς όρους.

 1. Γιατί απαιτείται μια θετική χρήση κατά την προηγούμενη τριετία;

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη δεν αφορά γενικά την κερδοφορία της επιχείρησης αλλά τα λειτουργικά κέρδη, χωρίς να υπολογίζονται στο αποτέλεσμα οι πληρωμές φόρων και τόκων ή οι αποσβέσεις παγίων (EBITDA). Με απλά λόγια θα πρέπει η επιχείρηση να έβγαζε έστω και ένα ευρώ κέρδος από τη δραστηριότητά της τουλάχιστον μία χρονιά την τελευταία 3ετία, προτού αρχίσει να εξοφλεί οφειλές προς Δημόσιο και τράπεζες. Κριτήριο που αποδεικνύει ότι μπορεί να είναι βιώσιμη στο μέλλον, εφόσον τις ελαφρυνθούν τα βάρη από το παρελθόν.

 1. Γιατί δεν υπάγονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες;

Επειδή μπορούν να υπαχθούν στις προβλέψεις του αναμορφωμένου Νόμου Κατσέλη.

 1. Γιατί δεν προβλέπεται ασυλία για τα τραπεζικά στελέχη;

Σχετική και γενικότερη πρόβλεψη θα υπάρξει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Σκοπός είναι να παραμείνει ενεργή η σχετική διάταξη ακόμη και μετά το τέλος της διάρκειας του Νόμου, ο οποίος έχει διάρκεια ισχύος έως την 31η Δεκεμβρίου 2018.

 1. Γιατί δεν υπάγονται όσοι έχουν ρύθμιση πριν την 1η Ιουλίου 2016;

Βασικός κανόνας για την υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό είναι η επιχείρηση να αποδεικνύει ότι αδυνατούσε να αποπληρώσει έστω και έναν πιστωτή της κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016. Ειδικά, για επιχειρήσεις που εξυπηρετούσαν το σύνολο των οφειλών τους κατά την παραπάνω ημερομηνία, αλλά είχαν συνάψει πρόσφατα σύμβαση ρύθμισης με την τράπεζα που συνεργάζονται, εισήχθη αυτή η εξαίρεση ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να ρυθμίσουν με μία ενιαία σύμβαση το σύνολο των οφειλών τους. Εάν εντάσσονταν στο Νόμο και επιχειρήσεις με ρύθμιση που τηρείται κανονικά πριν από την 1η Ιουλίου 2016, θα υπήρχε ο κίνδυνος να προβούν σε «στάση πληρωμών» και να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό, επιχειρήσεις που έχουν τη δυνατότητα αποπληρωμής όλων των πιστωτών τους και ως εκ τούτου δεν χρειάζονται το μηχανισμό για τη διατήρηση της βιωσιμότητάς τους.

 1. Ακολουθείται η διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού για όσους έχουν πάνω από το 85% των οφειλών τους σε έναν πιστωτή;

Έχουμε πετύχει να υπάγονται στο μηχανισμό και όσοι οφειλέτες χρωστούν πάνω από το 85% των οφειλών τους σε έναν πιστωτή. Θα μπορούν να υπαχθούν στη διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης με απλούστερη και ταχύτερη διαδικασία διμερούς διαπραγμάτευσης για την αναδιάρθρωση των οφειλών τους. Οπότε, πλέον, εντάσσονται όλοι στο μηχανισμό.

 1. Ποιες οφειλές μπορώ να ρυθμίσω;

Η ρύθμιση θα αφορά οφειλές προς Τράπεζες αλλά και άλλους ιδιώτες πιστωτές (τράπεζες, εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προμηθευτές και λοιπούς ιδιώτες), καθώς και βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, αρκεί όλες οι οφειλές να  έχουν δημιουργηθεί πριν την 31η Δεκεμβρίου 2016.

 1. Ποια είναι η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων;

Η διαδικασία ξεκινά κατόπιν σχετικής αίτησης, η οποία θα συνοδεύεται από μια αρχική πρόταση ρύθμισης οφειλών, καθώς και από αναλυτικά στοιχεία της περιουσιακής κατάστασης της επιχείρησης προς την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.).

Η διαδικασία μπορεί να ξεκινήσει ακόμα και εάν εκδηλώσει ενδιαφέρον το 50% των πιστωτών της επιχείρησης. Ορίζεται ένας συντονιστής των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την αναδιάρθρωση των χρεών από ειδικό μητρώο που θα τηρεί για το σκοπό αυτό η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. και θα απαρτίζεται κατά προτεραιότητα από διαπιστευμένους διαμεσολαβητές από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο συντονιστής, ο οποίος ως ένας ανεξάρτητος, ουδέτερος προς τα μέρη, τρίτος μπορεί να διευκολύνει τη διαπραγμάτευση μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών, αναλαμβάνει μεταξύ άλλων, την ευθύνη κοινοποίησης των προσκλήσεων προς τους  πιστωτές, προκειμένου να συμμετέχουν στη διαδικασία. Περαιτέρω, είναι επιφορτισμένος με την εποπτεία των προβλεπόμενων χρονικών περιορισμών της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, προκειμένου τα αποτελέσματα αυτής να προκύπτουν σε εύλογο χρόνο.

Στο επόμενο στάδιο αναλαμβάνει ο εμπειρογνώμονας (εκτός εάν η επιχείρηση έχει χρέη μεταξύ 20-50 χιλ. ευρώ ή έχει πάνω από το 85% των οφειλών της σε έναν πιστωτή, οπότε ακολουθείται ταχύτερη διαδικασία), ο οποίος συντάσσει μια έκθεση βιωσιμότητας και βάση της έκθεσης αυτής προκύπτει συμφωνία σε περίπτωση που o οφειλέτης την αποδεχτεί.

Διευκολύνεται η συμφωνία με τη συναίνεση της πλειοψηφίας του 60% των συμμετεχόντων πιστωτών, η οποία επιβάλλεται στη μειοψηφία, δεσμεύοντας δηλαδή τους υπόλοιπους πιστωτές που αδρανούν ή δεν συμφωνούν. Τέλος, με την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων ο συντονιστής συντάσσει το πρακτικό περαίωσης της διαδικασίας και ακολουθεί η επικύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης από το δικαστήριο, δεσμεύοντας το σύνολο των πιστωτών.

Για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του νέου μηχανισμού, θα αναπτυχθεί μια ψηφιακή ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία θα είναι προσβάσιμη για τα εμπλεκόμενα μέρη, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.. Η προστιθέμενη αξία της υπό ανάπτυξη πλατφόρμας συνίσταται στην ευχερέστερη ταυτοποίηση των συμμετεχόντων, στη διευκόλυνση της επικοινωνίας των μερών, και γενικά στην επιτάχυνση των διαδικασιών.

 1. Πόσο διάστημα θα χρειάζεται για την ολοκλήρωση μίας υπόθεσης;

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός έχει σαφή χρονοδιαγράμματα για κάθε βήμα της διαδικασίας. Μια επιχείρηση θα μπορούσε να έχει εξασφαλίσει λύση ρύθμισης με όλους τους πιστωτές το πολύ σε 86 ημέρες (μίνιμουμ 1,5 μήνας) από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης της. Ενδέχεται, φυσικά, οι διαπραγματεύσεις, ανάλογα με την περίπτωση, να ολοκληρωθούν πολύ πιο σύντομα.

 1. Πότε θα ξεκινήσει η εφαρμογή του νόμου; Πότε μπορώ να κάνω αίτηση υπαγωγής;

Η εφαρμογή του νόμου θα ξεκινήσει τρεις μήνες μετά μετά την ψήφιση του από την Βουλή και τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  και τότε μπορείτε να κάνετε αίτηση υπαγωγής, εφόσον:

 1. Είστε φυσικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα (εμπορική ιδιότητα) ή νομικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και έχετε φορολογική κατοικία στην Ελλάδα.
 2. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 είχατε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω οφειλές:
  1. Οφειλή από δάνειο (προς χρηματοδοτικό φορέα) σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών ή
  2. Οφειλή από δάνειο (προς χρηματοδοτικό φορέα) που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016 ή
  3. Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ή
  4. Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή
  5. Σφραγισμένες επιταγές λόγω μη επαρκούς υπολοίπου ή
  6. Διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις εις βάρος  σας, λόγω ληξιπροθέσμων απαιτήσεων.
 1. Οι συνολικές οφειλές σας προς ρύθμιση ξεπερνούν το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.
 1. (Μόνο για επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα) Η επιχείρηση σας έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία (1) τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις (3) χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.
 2. (Μόνο για επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα) Η επιχείρηση σας έχει θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή έχει θετική καθαρή θέση (equity) σε μία (1) τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις (3) χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.
 3. Η επιχείρηση σας δεν είναι:
  1. Πιστωτικό/χρηματοδοτικό ίδρυμα.
  2. Πάροχος επενδυτικών υπηρεσιών.
  3. Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ).
  4. Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ).
  5. Ασφαλιστική εταιρία.
 4. Δεν έχετε υποβάλει αίτηση στο αρμόδιο δικαστήριο (ή έχετε παραιτηθεί πριν την αίτηση υπαγωγής στην παρούσα ρύθμιση) για υπαγωγή:
 5. Στην έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων του νόμου 4307/2014.
 6. Στον Πτωχευτικό Κώδικα.
 1. Δεν έχει συζητηθεί στο αρμόδιο δικαστήριο (ή εκδοθεί οριστική απόφαση) η αίτηση υπαγωγής σας:
 1. Στην έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων του νόμου 4307/2014.
 2. Στον Πτωχευτικό Κώδικα.
 1. Δεν έχετε διακόψει την επιχειρηματική σας δραστηριότητα.
 1. (Μόνο για νομικά πρόσωπα) Η επιχείρηση σας δε βρίσκεται σε διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης (ή έχει αποφασισθεί η αναβίωση του νομικού προσώπου πριν την αίτηση υπαγωγής στην παρούσα ρύθμιση).
 2. (Μόνο για φυσικά πρόσωπα) Δεν έχετε καταδικασθεί με τελεσίδικη απόφαση:
 3. Για φοροδιαφυγή ή εισφοροδιαφυγή, με εξαίρεση την καταδίκη για μη πληρωμή φορών ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
 4. Για απάτη κατά του Δημοσίου ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή για το κακούργημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της δωροδοκίας, της λαθρεμπορίας, της καταδολίευσης δανειστών ή της χρεοκοπίας.
 1. (Μόνο για νομικά πρόσωπα και αξιόποινες πράξεις που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα αυτού) Δεν έχουν καταδικασθεί με τελεσίδικη απόφαση οι πρόεδροι, οι διευθύνοντες σύμβουλοι, οι διαχειριστές, οι εταίροι και κάθε πρόσωπο εντεταλμένο:
 1. Για φοροδιαφυγή ή εισφοροδιαφυγή, με εξαίρεση την καταδίκη για μη πληρωμή φορών ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
 2. Για απάτη κατά του Δημοσίου ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή για το κακούργημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της δωροδοκίας, της λαθρεμπορίας, της καταδολίευσης δανειστών ή της χρεοκοπίας.
 1. Η απαίτηση ενός πιστωτή σας, δεν υπερβαίνει ποσοστό 85% των συνολικών απαιτήσεων εις βάρος σας. Προσοχή, το Ελληνικό Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης λογίζονται ως δύο πιστωτές.
 1. Μέχρι πότε μπορώ να υποβάλω αίτηση;

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για την υπαγωγή σας στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών έως την 31η Δεκεμβρίου 2018.

 1. Μπορείτε να με βοηθήσετε στη συμπλήρωση της αίτησης;

Η συμπλήρωση και η υποβολή της αίτησης θα γίνεται ηλεκτρονικά, ωστόσο βοήθεια στη συμπλήρωση της αίτησης θα δύναται να παρέχει η υπηρεσία της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.

 1. Ποιοι θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά μου δεδομένα;

Με την αίτηση υπαγωγής σας στη διαδικασία, παρέχετε άδεια για κοινοποίηση στο συντονιστή και τους συμμετέχοντες πιστωτές, επεξεργασία και διασταύρωση από αυτούς των δεδομένων σας, τα οποία περιλαμβάνονται στην αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα, όσο και άλλων δεδομένων σας που βρίσκονται στην κατοχή των συμμετεχόντων πιστωτών για τους σκοπούς της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών. Προβλέπεται η άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων και του φορολογικού απορρήτου. Ο εξωδικαστικός μηχανισμός περιλαμβάνει κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας, προκειμένου να μη διασωθούν μέσω αυτού οι λεγόμενοι «στρατηγικοί κακοπληρωτές», οι οποίοι για να εξυπηρετήσουν προσωπικά συμφέροντα οδηγούν τις επιχειρήσεις τους, τους εργαζόμενους αλλά και τους πιστωτές τους σε οικονομικά αδιέξοδα.

 1. Μπορεί να πετύχω ολική διαγραφή των οφειλών μου;

Οφειλέτης και πιστωτές μπορούν να διαμορφώσουν ελεύθερα το περιεχόμενο της συμφωνίας αναδιάρθρωσης χρεών και άρα να προσδιορίσουν κατά βούληση το ύψος της διαγραφής των οφειλών. Από τις οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, εξαιρούνται οι παρακρατούμενες εισφορές εργαζομένων οι οποίες δεν διαγράφονται. Δίνεται η δυνατότητα να διαγραφούν βασικές οφειλές, πρόστιμα και προσαυξήσεις εισφορών εργοδοτών.

Θα μπορούν να ρυθμιστούν με «κούρεμα», βασική οφειλή, πρόστιμα και προσαυξήσεις, τόκοι υπερημερίας καθώς και παρακρατούμενοι φόροι, δηλαδή αυτοί του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ).

Για τα χρέη προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία θα υπάρχει η δυνατότητα του οφειλέτη να ρυθμίσει μέχρι και σε 120 μηνιαίες δόσεις (ήτοι διάστημα 10 ετών), με ελάχιστη καταβολή για κάθε δόση 50 ευρώ. Πέραν του μέγιστου αριθμού των δόσεων που ασφαλώς αποτελούν επιμηκύνσεις υποχρεώσεων, υπάρχει η δυνατότητα και διαγραφής.

 1. Εφόσον πετύχω μια συμφωνία, αυτή είναι δεσμευτική για όλους τους πιστωτές μου;

Η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών καθίσταται δεσμευτική για όλους τους πιστωτές, ανεξαρτήτως συμμετοχής τους στην διαπραγμάτευση ή στην συμφωνία που επιτεύχθηκε, εφόσον επικυρωθεί από το αρμόδιο Δικαστήριο, δηλαδή το Πολυμελές Πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου έχει έδρα ο οφειλέτης, με πρωτοβουλία του οφειλέτη ή οποιουδήποτε συμμετέχοντος πιστωτή.

 1. Οι πιστωτές μου έχουν λάβει μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης εναντίον μου. Η αίτηση υπαγωγής μου στο νόμο, μπορεί να με προστατεύσει;

Από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης συμμετοχής από τον συντονιστή προς τους πιστωτές και για χρονικό διάστημα εβδομήντα (70) ημερών, αναστέλλονται αυτοδικαίως τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για την ικανοποίηση απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί μέχρι την υποβολή αίτησης υπαγωγής. Αναστέλλεται, επίσης, η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατά του οφειλέτη.

Σε περίπτωση που κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής εκκρεμεί εναντίον του οφειλέτη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, αυτή αναστέλλεται με την κοινοποίηση εκ μέρους του οφειλέτη της πιστοποιημένης από την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. βεβαίωσης του συντονιστή για την πληρότητα της αίτησης υπαγωγής στα όργανα εκτέλεσης.

Ο οφειλέτης δύναται να αιτηθεί από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας του, παράταση της αναστολής αυτής μέχρι και κατά 4 μήνες. Αναγκαία προϋπόθεση της παράτασης αναστολής εκτέλεσης αποτελεί η συναίνεση της απόλυτης πλειοψηφίας των συμμετεχόντων πιστωτών.

Επιπλέον τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης αναστέλλονται από την κατάθεση της αίτησης επικύρωσης της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών, μέχρι την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο δικαστήριο.

 1. Έχω ήδη ρυθμίσει τις οφειλές μου προς τη φορολογική διοίκηση. Σε περίπτωση που  υπαχθώ στο νόμο προηγούμενες ευνοϊκότερές ρυθμίσεις εξακολουθούν να ισχύουν; 

Τυχόν υφιστάμενες ρυθμίσεις οφειλών προς το Δημόσιο (δυνάμει των νόμων 4152/2013 (Α’ 107), 4174/2013 (Α’ 170), 4305/2014 (Α’ 237) και 4321/2015 (Α’ 32)), εντάσσονται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών ως έχουν διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία έγκρισης της συμφωνίας. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η τροποποίηση των ρυθμίσεων αυτών, εφόσον η εφαρμογή τους καθιστά αδύνατη, βάσει της συνολικής δυνατότητας αποπληρωμής του οφειλέτη, την αναδιάρθρωση των οφειλών προς τους λοιπούς πιστωτές, χωρίς αυτοί να περιέρχονται σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρίσκονταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη. Η τροποποίηση των υφισταμένων ρυθμίσεων πραγματοποιείται με αύξηση του αριθμού των δόσεων κατά το απολύτως αναγκαίο μέτρο και έως το μέγιστο όριο των 120 δόσεων.

 1. Τι συνέπειες θα έχω σε περίπτωση ανατροπής/ ακύρωσης της συμφωνίας;

Με την ακύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών αναβιώνουν οι απαιτήσεις των πιστωτών κατά του οφειλέτη. Ποσά που καταβλήθηκαν σε εκτέλεση της σύμβασης αναδιάρθρωσης αφαιρούνται από τις απαιτήσεις που αναβίωσαν.