Με 25 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδοτούνται, κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Εσωτερικών, όλοι οι Δήμοι της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών “Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων” που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.