Ο Υπουργός Εσωτερικών ενέκρινε την επιχορήγηση συνολικού ποσού 4.053.543,58 ευρώ στον Δήμο Περιστερίου,Νομού Αττικής, αποκλειστικά για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του προς τρίτους, με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών «Επιχορηγήσεις εποπτευόμενων φορέων του ΥΠΕΣ – κάλυψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων» που τηρείται στο  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αυτούς τους λόγους.