Σύμφωνα με εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε συνέχεια του ν. 4386/2016, οι υποτροφίες  που καταβάλλονται από το Δημόσιο και άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, όπως οργανισμούς, ιδρύματα, κοινωφελείς περιουσίες κ.ά. σε προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές ή ερευνητές δεν αποτελούν εισόδημα και δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο ή κράτηση.

Πιο συγκεκριμένα, τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται είτε ως οικονομική ενίσχυση σε σπουδαστές με σκοπό την συνέχιση ή την ολοκλήρωση των σπουδών και την απόκτηση τίτλου σπουδών, για δίδακτρα, έξοδα διαμονής ή τροφεία κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ή για βράβευσή τους, λόγω των εξαιρετικών επιδόσεών τους στις σπουδές τους, είτε ως υποτροφίες σε ερευνητές ή προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς φοιτητές, μεταδιδακτορικούς συνεργάτες για την συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα, για την εκτέλεση ερευνητικών έργων ή προγραμμάτων, δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος και επομένως δεν φορολογούνται.