ÓõíÝíôåõîç Ôýðïõ ôïõ Õðïõñãïý Ðáéäåßáò, ¸ñåõíáò & ÈñçóêåõìÜôùí Êþóôá Ãáâñüãëïõ ãéá ôï Ëýêåéï êáé ôï óýóôçìá åéóáãùãÞò óôçí ÔñéôïâÜèìéá Åêðáßäåõóç ÖÙÔÏ //×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI

Ανακοίνωσε ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου τις αλλαγές στο Λύκειο και το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Το έγγραφο σε μορφή pdf