Ανακοίνωση για πλήρωση θέσεων προϊσταμένων σε οργανικές μονάδες του ΙΕΠ.

Η ανακοίνωση-πρόσκληση σε μορφή pdf