Αναρτήθηκαν στη διαδικτυακή πύλη του Οργανισµού www.oaed.gr στην ενότητα «Προγράµµατα Κοινωφελούς Χαρακτήρα», οι ακόλουθοι Πίνακες για το Πρόγραµµα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε ∆ήµους και σε Υπηρεσίες Α’ Υποδοχής, Ασύλου και ∆ιαχείρισης προσφυγικών ροών – Β΄ κύκλος:
1. Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων
2. Προσωρινός Πίνακας Επιλαχόντων και
3. Προσωρινός Πίνακας Αποκλειοµένων

Τυχόν αιτιολογηµένες ενστάσεις κατά των αποτελεσµάτων των παραπάνω Πινάκων
µπορούν να υποβληθούν εντός τριών εργάσιµων ηµερών από την εποµένη της έκδοσης των
προσωρινών αποτελεσµάτων, δηλαδή από την Τετάρτη 13 Σεπτεµβρίου και ώρα 10η
πρωινή έως και την Παρασκευή 15 Σεπτεµβρίου και ώρα 12η µεσηµβρινή.

Οι ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να ενηµερωθούν για την πορεία της ηλεκτρονικής
τους αίτησης όπως και για τη µοριοδότησή τους µε τους ακόλουθους τρόπους:

• Από το Μητρώο Ανέργων µέσω του e-Services IIS στην καρτέλα της αντίστοιχης αίτησής τους.
• Από τους πίνακες κατάταξης µε τον αριθµό πρωτοκόλλου της αίτησής τους. Σε περίπτωση
αποκλεισµού τους, πληροφορούνται για το λόγο που αποκλείστηκαν, από τον Πίνακα
Αποκλειοµένων.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.