Σύμφωνα με νόμο που ψηφίστηκε στη Βουλή, δίνεται η δυνατότητα στον πολίτη να αποδεχτεί εκδοθείσες πράξεις οριστικού προσδιορισμού φόρου, με μείωση μόνο των προστίμων ή των πρόσθετων φόρων στο 60% αυτού και όχι του κυρίου φόρου, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της πράξης του προσδιορισμού φόρου.

Η ρύθμιση καταλαμβάνει και εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή των Δικαστηρίων, σύμφωνα και με τις διατάξεις του ν. 4509/2017.

Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση δεν παρέχεται φορολογική αμνηστία, αφού ο κύριος φόρος καταβάλλεται στο ακέραιο, αλλά επιδιώκεται να μειωθεί το άχθος των δικαστηρίων από τη συσσώρευση χιλιάδων υποθέσεων. Παράλληλα διασφαλίζεται η εισπραξιμότητα από μεριάς Δημοσίου, αφού η οφειλή πρέπει να καταβληθεί εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.