Ο Υπουργός Εσωτερικών υπέγραψε την απόφαση έγκρισης για την χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ποσού 117.974,24 ευρώ στους Δήμους Ι.Π. Μεσολογγίου, Λευκάδας και Κατερίνης, αποκλειστικά και μόνο για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας, όπως προβλέπεται από το Ν.Δ. 57/1973 και την αριθμ. Π2/οικ.2673/2001 ΚΥΑ, με σκοπό την κάλυψη δαπανών  άμεσων βιοτικών αναγκών και αντικατάστασης οικοσκευής λόγω φυσικών καταστροφών.

Το ποσό θα αποδοθεί στους Δήμους με χρηματική εντολή του υπουργείου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η κατανομή της επιχορήγησης θα γίνει ως εξής:

Δήμος Αιτιολογία Ποσό (Ευρώ)
Ι.Π. Μεσολογγίου Πλημμύρα 01.12.2017
Άμεσες Βιοτικές Ανάγκες &
Αντικατάσταση Οικοσκευής
81.448,52
Λευκάδας Πλημμύρα 17.11.2017
Αντικατάσταση Οικοσκευής
17.372,00
Κατερίνης Πλημμύρα 15 έως 18.11.2017
Αντικατάσταση Οικοσκευής
19.153,72