Ισχύουσα νομοθεσία για τη στήριξη πληγέντων

Το Υπουργείο Εσωτερικών είναι αρμόδιο για την καταβολή των παρακάτω αποζημιώσεων:

1.     Οικονομική ενίσχυση, ποσού 586,94 Ευρώ σε κάθε οικογένεια για την κάλυψη των πρώτων αναγκών τους (Άμεσες Βιοτικές Ανάγκες). 

2.       Εκτός των 586,94 Ευρώ που δίνονται για την κάλυψη των πρώτων αναγκών, οι οικογένειες που υπέστησαν ζημιά και είναι πολύτεκνες ενισχύονται με επιπλέον 586,94 Ευρώ.

3.       Επιπλέον οικονομική ενίσχυση 586,94 Ευρώ λαμβάνουν οι πληγείσες οικογένειες για κάθε μέλος τους που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες και επιδοτείται από την πρόνοια.

4.       Οικονομική ενίσχυση ποσού μέχρι 5.869,41 Ευρώ κατά νοικοκυριό, για την επισκευή της πληγείσας οικίας (απλές επισκευαστικές εργασίες) ή αντικατάσταση οικοσκευής της οικίας.

5.       Οικονομική ενίσχυση 4.402,05 Ευρώ σε άτομα που υπέστησαν αναπηρία (67% και άνω) από τραυματισμό στη θεομηνία.

*Για τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, οι ανωτέρω οικονομικές ενισχύσεις αφορούν ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ των παθόντων (όχι μόνο στις κύριες) και είναι ακατάσχετες. 

**Όσον αφορά την οικονομική ενίσχυση ποσού μέχρι 5.869,41 Ευρώ για την επισκευή της πληγείσας οικίας (απλές επισκευαστικές εργασίες) ή αντικατάσταση οικοσκευής της οικίας, ο συντελεστής υπολογισμού του ύψους του ποσού για τις κατοικίες με κόκκινη σήμανση επεκτείνεται και στις κατοικίες με κίτρινη σήμανση.

Οι πολίτες απευθύνονται στις Υπηρεσίες Πρόνοιας των Δήμων που υπάγονται και υποβάλλουν τα αντίστοιχα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, σύμφωνα με το Ν.Δ. 57/1973, με την ΚΥΑ 2673/2001, όπως και σύμφωνα με τη ρύθμιση που προωθείται για να συμπεριληφθούν όλες οι κατοικίες, και όχι μόνο η κύρια.

Για τις περιπτώσεις 1-3 απαιτούνται:

 • Αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο κριθεί απαραίτητο από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, με το οποίο θα αποδεικνύεται ότι η πληγείσα κατοικία είναι η κατοικία των δικαιούχων (ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη) όπως π.χ. μισθωτήριο συμβόλαιο, ένορκη βεβαίωση, αντίγραφα λογαριασμών ΔΕΚΟ κ.α.
 • Για την περίπτωση 2, επιπλέον, κάθε είδους δικαιολογητικό που αποδεικνύει ότι ο δικαιούχος είναι πολύτεκνος
 • Για την περίπτωση 3, επιπλέον, κάθε είδους δικαιολογητικό που αποδεικνύει ότι υπάρχει μέλος ΑΜΕΑ στην πληγείσα οικογένεια. Το βοήθημα χορηγείται σε κάθε μέλος ΑΜΕΑ της οικογένειας.

Για την περίπτωση 4 απαιτούνται:

 • Αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία του Δήμου, με το οποίο θα αποδεικνύεται ότι η πληγείσα κατοικία είναι η κατοικία των δικαιούχων (ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη) όπως π.χ. μισθωτήριο συμβόλαιο, ένορκη βεβαίωση, αντίγραφα λογαριασμών ΔΕΚΟ κ.α.
 • Αντίγραφο Εντύπου Ε9
 • 1. Για τις κατοικίες της «Κατηγορίας Α» (πράσινη σήμανση) του    «Κριτηρίου 2 «Βαθμός ζημιών»» της παρ.2 «2. Κριτήρια υπολογισμού της ενίσχυσης» της ΚΥΑ 2673/2001 Πόρισμα Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
  1. Για τις κατοικίες της «Κατηγορίας Β» (κίτρινη σήμανση) και τις κατοικίες της «κατηγορίας Γ» (κόκκινη σήμανση) του «Κριτηρίου 2 «Βαθμός ζημιών»» της παρ.2 «2. Κριτήρια υπολογισμού της ενίσχυσης» της ΚΥΑ 2673/2001 είτε Πόρισμα Πυροσβεστικής Υπηρεσίας είτε έκθεση αυτοψίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 

Σύμφωνα με το άρθρο 271 του νόμου 4555/19-07-2018 (Α’ 133) προβλέπεται ακατάσχετο για αυτού του είδους τις οικονομικές ενισχύσεις και απαλλαγή υποχρέωσης προσκόμισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός λόγω συγκατοίκησης κ.λπ. η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ αυτών μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.

Για την περίπτωση 5 απαιτούνται:

 • Αίτηση του ενδιαφερομένου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου για την υποβολή των δικαιολογητικών και την είσπραξη των χρημάτων
 • Γνωμάτευση – Βεβαίωση Διευθυντή Κλινικής Νοσοκομείου Ε.Σ.Υ., θεωρημένη από το Διοικητικό Διευθυντή του Νοσοκομείου, στην οποία θα αναφέρεται ότι ο αιτών υπέστη μόνιμη σωματική βλάβη η οποία προκλήθηκε εξαιτίας φυσικής καταστροφής
 • Γνωμάτευση Α’ Βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για το είδος της πάθησης, το ποσοστό αναπηρίας και τη διάρκειά της

Σύμφωνα με το άρθρο 57 του νόμου 4472/2017 (Α’ 74), η αρμοδιότητα της χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης συνεπεία θεομηνίας περιέρχεται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην ΚΥΑ υπ’ αριθ. 5808/6-3-2018 (Β’ 772).

Οι δαπάνες για την καταβολή της εν λόγω οικονομικής ενίσχυσης βαρύνουν τον ΚΑΕ 2293 του ειδικού φορέα 07-120 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠΕΣ).

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ υπ’ αριθ. 5808/6-3-2018 (Β’ 772), οι Δήμοι αποστέλλουν αίτημα επιχορήγησης στη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής/ Τμήμα Επιχορηγήσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου αναγράφεται:

 • Το συνολικό ποσό της απαιτούμενης επιχορήγησης
 • Ο αριθμός των δικαιούχων ανά κατηγορία οικονομικής ενίσχυσης
 • Το είδος της φυσικής καταστροφής
 • Η ημερομηνία εκδήλωσής της φυσικής καταστροφής

Κατόπιν τούτου, η Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής/ Τμήμα Επιχορηγήσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών μεριμνά για την έκδοση απόφασης ανάληψης της σχετικής υποχρέωσης, απόφασης επιχορήγησης του Δήμου, έκδοσης χρηματικού εντάλματος στο όνομα του λογαριασμού του ΥΠΕΣ, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) υπό τον τίτλο «Κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ (Νο130)» και έκδοσης χρηματικής εντολής προς το ΤΠΔ, προκειμένου να καταβληθεί το ποσό επιχορήγησης σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου Δήμου.

Τέλος, η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου αποστέλλει απολογιστικά στοιχεία για την επιχορήγηση που έλαβε στην ανωτέρω διεύθυνση του ΥΠΕΣ. Τυχόν αδιάθετα ποσά της επιχορήγησης δύναται να συμψηφίζονται με επόμενο αίτημα του Δήμου ομοίου σκοπού και εντός του ίδιου οικονομικού έτους, διαφορετικά επιστρέφονται πριν τη λήξη της οικονομικής χρήσης στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων

Τα έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές της Αττικής μπορείτε να βρείτε εδώ.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά και οι σχετικές αρμοδιότητες ακολουθούν (η σελίδα θα ενημερώνεται διαρκώς).

Φορολογικές διευκολύνσεις ΠΝΠ/Κανονιστικών Πράξεων προς ανάρτηση

Α. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

 • ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
 1. Δόθηκε (με την ΠΝΠ) παράταση μέχρι 30.10.2018 για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 φυσικών και νομικών προσώπων που ανήκουν στην αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας. Η καταβολή του φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 γίνεται σε τρεις (3) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι 31.10.2018 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι 30.11.2018 και 31.12.2018, αντίστοιχα. 
 2. Δόθηκε παράταση μέχρι και 31.10.2018 για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 για τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα  και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας. Η καταβολή του φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2017  γίνεται σε τρεις (3) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι 31.10.2018 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι 30.11.2018 και 31.12.2018, αντίστοιχα.

ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ότι η προσαρμογή των δόσεων και η τακτοποίηση της εικόνας των μη εξοφλημένων δόσεων θα γίνει από τις υπηρεσίες, χωρίς να απαιτείται προς τούτο ενέργεια των φορολογουμένων. Η νέα εικόνα αναμένεται να εμφανιστεί στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του TAXISnet μέχρι τις 6 Αυγούστου 2018.

Η οίκοθεν προσαρμογή των δόσεων δεν θα μεταβάλει την ταυτότητα οφειλής που εμφανίστηκε κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων.

Τυχόν ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί ή θα καταβληθούν ως την προθεσμία υποβολής της πρώτης δόσης (31.10.2018) θα συμψηφιστούν με το ποσό της πρώτης δόσης ή και επόμενων, εφόσον τα καταβληθέντα υπερβαίνουν το ποσό της πρώτης δόσης.

 • ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση (ΠΟΛ 1149/2018), με την οποία παρατείνεται έως την 23η Ιανουαρίου 2019 η καταβολή των βεβαιωμένων και ρυθμισμένων οφειλών και αναστέλλεται έως την ίδια ημερομηνία η καταβολή των ληξιπροθέσμων οφειλών των φορολογούμενων που έχουν την κύρια κατοικία ή την έδρα τους στις Δημοτικές Ενότητες Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνα, Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, Καλάμου του Δήμου Ωρωπού και Μεγαρέων του Δήμου Μεγαρέων.

 • ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε9 ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΗΓΕΝΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση (ΠΟΛ 1143/2018), με την οποία δόθηκε παράταση υποβολής του Ε9 έως την 31η Δεκεμβρίου 2018  για μεταβολές ακινήτων που επλήγησαν από την πυρκαγιά σε περιοχές της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής 

 • ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Εκδόθηκε Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (ΠΟΛ 1141/2018), με την οποία δόθηκε έως την 30η Οκτωβρίου 2018 παράταση υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ και ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών των φορολογούμενων με κύρια κατοικία ή έδρα στη χωρική αρμοδιότητα Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας

Β. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ / ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ο.Υ.

 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Τι προβλέπεται: 

Παράταση της υποβολής δηλώσεων εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 έως την 30η Οκτωβρίου 2018 για τα φυσικά πρόσωπα που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές (σωματική βλάβη / θάνατος / απώλεια των ίδιων ή του συζύγου ή συγγενών μέχρι β΄ βαθμού ή υλικές ζημιές στα ακίνητά τους).

Πώς γίνεται η καταβολή του φόρου: 

Σε τρεις (3) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι 31.10.2018 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι 30.11.2018 και 31.12.2018, αντίστοιχα, με την επιφύλαξη της επόμενης ρύθμισης.

Ποια είναι η διαδικασία:

Η υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήματος γίνεται χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ. όπου υπάγεται ο φορολογούμενος.

Τι χρειάζεται:

Να προσκομιστούν τα σχετικά δικαιολογητικά στη Δ.Ο.Υ. του πληγέντα (βλ. πίνακα δικαιολογητικών).

 • ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Τι προβλέπεται:

Παράταση έως την 23η Ιανουαρίου 2019 για την καταβολή των βεβαιωμένων και ρυθμισμένων οφειλών και αναστολή έως την ίδια ημερομηνία για την καταβολή των ληξιπροθέσμων οφειλών των φορολογούμενων που ανήκουν σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. της επικράτειας (πλην των Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και Ελευσίνας) και έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές (σωματική βλάβη / θάνατος / απώλεια των ίδιων ή του συζύγου ή συγγενών μέχρι β΄ βαθμού ή υλικές ζημιές στα ακίνητά τους).

Τι χρειάζεται:

Να υποβληθεί σχετική αίτηση στη Δ.Ο.Υ. του πληγέντα μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά (βλ. πίνακα δικαιολογητικών).

 • ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΕΝΦΙΑ ΕΤΟΥΣ 2018 ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ

Τι προβλέπεται: 

Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ έτους 2018 για τα ακίνητα που βρίσκονται στις πληγείσες από την πυρκαγιά περιοχές και έχουν ολοσχερώς καταστραφεί ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα. 

Πώς χορηγείται: 

Κατόπιν αιτήσεως στη Δ.Ο.Υ. του πληγέντα για νέα εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ και με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών (βλ. α.α. 3 του πίνακα δικαιολογητικών). 

 • ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ

Τι προβλέπεται:

 • Η άρση των κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών έως την 23η Ιανουαρίου 2019, για όσες έχουν επιβληθεί σε βάρος των φορολογουμένων που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές (σωματική βλάβη / θάνατος / απώλεια των ίδιων ή του συζύγου ή συγγενών μέχρι β΄ βαθμού ή υλικές ζημιές στα ακίνητά τους). 
 • Έως την ίδια ημερομηνία δεν επιβάλλονται σε βάρος των προσώπων αυτών νέες κατασχέσεις. 
 • Τέλος, τυχόν κατασχεθέντα ποσά που αποδόθηκαν ή/και αποδοθούν στη Φορολογική Διοίκηση από 23.7.2018 έως και 23.1.2019 επιστρέφονται στους δικαιούχους χωρίς να συμψηφίζονται και χωρίς να απαιτείται αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για την καταβολή τους.

Τι χρειάζεται: 

Να υποβληθεί σχετική αίτηση στη Δ.Ο.Υ. του πληγέντα μέχρι 23-1-2019 και να προσκομιστούν τα σχετικά δικαιολογητικά (βλ. πίνακα δικαιολογητικών).

 • ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΠΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ)

Τι προβλέπεται: 

Παράταση έως την 31η Οκτωβρίου 2018 υποβολής δηλώσεων τελών χαρτοσήμου και άλλων φόρων, τελών και εισφορών υπέρ Δημοσίου ή τρίτων, παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος, δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων για τους φορολογούμενους που 

α) ανήκουν στην αρμοδιότητα Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και Ελευσίνας (φυσικά και νομικά πρόσωπα) ή

β) ανήκουν σε οποιαδήποτε άλλη Δ.Ο.Υ. της επικράτειας και έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές -σωματική βλάβη / θάνατος / απώλεια των ίδιων ή του συζύγου ή συγγενών μέχρι β΄ βαθμού ή υλικές ζημιές στα ακίνητά τους (μόνο φυσικά πρόσωπα).

Η διαδικασία:

Η υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων γίνεται χειρόγραφα στις Δ.Ο.Υ. από όλους τους ανωτέρω δικαιούχους.

Τι χρειάζεται:

 • Για τους φορολογούμενους που υπάγονται στις Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και Ελευσίνας δεν απαιτείται κάποιο δικαιολογητικό. 
 • Για τους φορολογούμενους που υπάγονται στις λοιπές ΔΟΥ της επικράτειας, είναι απαραίτητη η προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών (βλ. πίνακα δικαιολογητικών)
 • ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Τι προβλέπεται: 

Παράταση έως την 30η Οκτωβρίου 2018 υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ και ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών των φορολογούμενων που ανήκουν σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. της επικράτειας (πλην των Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και Ελευσίνας) και έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές (σωματική βλάβη / θάνατος / απώλεια των ίδιων ή του συζύγου ή συγγενών μέχρι β΄ βαθμού ή υλικές ζημιές στα ακίνητά τους).

Τι χρειάζεται:

Να υποβληθεί σχετική αίτηση στη Δ.Ο.Υ. του πληγέντα μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά (βλ. πίνακα δικαιολογητικών).

 • ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΦΠΑ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ

Τι προβλέπεται:

Η απαλλαγή από το ΦΠΑ για τους υποκείμενους στο φόρο που παραδίδουν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες άνευ ανταλλάγματος για την κάλυψη των αναγκών των πληγέντων από τις πυρκαγιές. 

Τι απαιτείται:

Η σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης / παραλαβής αγαθών ή παροχής / λήψης υπηρεσιών σε δύο αντίτυπα, αντίγραφο του οποίου ο δωρητής προσκομίζει ή αποστέλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., προκειμένου να απαλλαγεί από το ΦΠΑ που αντιστοιχεί στη δωρεά.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α/Α

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1

Σωματική βλάβη (αρ. 6 ΠΝΠ)

Ιατρική βεβαίωση από την οποία να προκύπτει πως η βλάβη της υγείας προήλθε από τις πυρκαγιές της 23-24/7/2018, από δημόσιο ή ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα.

2

Θάνατος (αρ. 6 ΠΝΠ)

Ληξιαρχική πράξη θανάτου ή ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου από όπου προκύπτει πως ο θάνατος επήλθε λόγω των πυρκαγιών. Επιπλέον, τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά, ήτοι ενδεικτικά: ληξιαρχική πράξη γάμου, συμβολαιογραφική πράξη συμφώνου συμβίωσης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, από τα οποία προκύπτει η συζυγική ή συγγενική σχέση.

Αγνοούμενοι  (αρ. 6 ΠΝΠ)

Βεβαίωση από την αρμόδια αρχή (Ελληνική Αστυνομία / Πυροσβεστική Υπηρεσία κλπ) πως το αναφερόμενο πρόσωπο περιλαμβάνεται στους αγνοούμενους.

3

Υλικές ζημίες σε ακίνητη περιουσία (αρ. 6 ΠΝΠ)

Βεβαίωση από την οριζόμενη ως αρμόδια αρχή (Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών) για ύπαρξη υλικής ζημίας σε ακίνητο.

Ολοσχερής καταστροφή ακινήτου ή ύπαρξη λειτουργικών ζημιών που το καθιστούν μη κατοικήσιμο (αρ. 7 ΠΝΠ).

Βεβαίωση από την οριζόμενη ως αρμόδια αρχή (Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών) πως το κτίσμα έχει ολοσχερώς καταστραφεί ή ότι έχει κριθεί κατεδαφιστέο ή ότι είναι επισκευάσιμο  μεν αλλά έχει υποστεί λειτουργικές ζημιές που το καθιστούν μη κατοικήσιμο. Από τη βεβαίωση πρέπει να προκύπτουν τα εξής περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου: είδος (κατοικία, διαμέρισμα, κατάστημα, όροφος κ.λπ.) και διεύθυνση.

1.     Εφάπαξ Ενίσχυση Πληγέντων
Ξεκίνησε την Τρίτη 31 Ιουλίου 2018, η υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης, με τη μορφή επιδόματος, σε πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις από τις πυρκαγιές στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 στην Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 30 Οκτωβρίου 2018.

 

Για τους πληγέντες οι οποίοι δεν πρόλαβαν ή δεν θα μπορέσουν να καταθέσουν την αίτησή τους σύμφωνα με το κατωτέρω πρόγραμμα, θα συνεχιστεί η υποβολή αιτήσεων, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου κατάθεσης των αιτημάτων των πολιτών.

 

Για την υποβολή των αιτήσεων τηρείται σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ώρα προσέλευσης των πληγέντων.

 

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα κατά τόπους γραφεία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που λειτουργούν για το σκοπό αυτό, καθημερινά από 8:00-20:00, ανεξάρτητα της περιοχής κατοικίας του πληγέντος.
Οι πληγέντες πολίτες συμπληρώνουν τυποποιημένο έντυπο αίτησης διπλής όψης με ενσωματωμένη τυποποιημένη υπεύθυνη δήλωση και απαιτείται μόνο η συμπλήρωση των στοιχείων τους.

 

Σημειώνεται ότι οι πληγέντες, πέραν του έκτακτου επιδόματος των 5.000 ή 6.000 ευρώ για τους τρίτεκνους και πολύτεκνους, για τις κατοικίες, και των 8.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις, θα αποζημιωθούν πρόσθετα για τις ζημιές που υπέστησαν τα κτήρια και ο περιβάλλων χώρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, αμέσως μετά την έκδοση της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης.

 

Ακολουθούν τα σχετικά έντυπα των αιτήσεων.

 

2.     Διαγραφή Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων

 

Διαδικασία διαγραφής αδειών κυκλοφορίας οχημάτων που καταστράφηκαν ή αχρηστεύτηκαν στις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στην Περιφέρεια Αττικής.

 

 

Με δεδομένη την ύπαρξη δελτίου ταυτότητας, οι ενδιαφερόμενοι (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση) υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής.   Στην αίτηση αναφέρουν ότι το όχημα καταστράφηκε στην πυρκαγιά.

 

 Αίτηση γίνεται και από τους συγγενείς α’ βαθμού με προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης. Το πιστοποιητικό εκδίδεται από τον Δήμο.

 

Αίτηση υποβάλεται και από κληρονόμους μετά την αποδοχή της κληρονομιάς.

 

Λαμβάνεται η βεβαίωση διαγραφής από την Περιφέρεια και αυτόματα ενημερώνεται το μητρώο αδειών κυκλοφορίας οχημάτων ότι το όχημα διαγράφηκε.

 

Επίσης, αυτόματα ενημερώνεται η ΑΑΔΕ (εφορία), ώστε να μην επιβάλλονται τέλη κυκλοφορίας και να μην υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης.

 

ΔΕΝ καταβάλλεται οποιοδήποτε παράβολο.

 

ΔΕΝ απαιτείται πιστοποιητικό καταστροφής από ανακυκλωτή.

 

 Αν δεν υπάρχει δελτίο ταυτότητας, πρώτα θα πρέπει να γίνει η έκδοση – αντικατάσταση του. Σημειώνεται ότι η έκδοση – αντικατάσταση  των δελτίων αστυνομικής ταυτότητας (καταστραμμένων ή απολεσθέντων) πραγματοποιείται ατελώς, χωρίς καταβολή παραβόλου.

 

 

3.     Αντικατάσταση Αδειών Οδήγησης

 

Διαδικασία αντικατάστασης άδειας οδήγησης λόγω καταστροφής ή απώλειας στις πυρκαγιές της 23ης και 24ηςΙουλίου 2018 στην Περιφέρεια Αττικής.

 

 Με δεδομένη την ύπαρξη δελτίου ταυτότητας, οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν την απώλεια ή την καταστροφή σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2018.

 

Το αποδεικτικό από το Αστυνομικό Τμήμα, μαζί με τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσκομίζεται σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας (ή στο ΚΕΠ), όπου υποβάλλεται η σχετική αίτηση, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

 

Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά είναι:

 

·           Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (έντυπο).

 

·           Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.

 

·           Φωτοτυπία της ταυτότητας (Απλό φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου, ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας).

 

 ΔΕΝ καταβάλλεται οποιοδήποτε τα παράβολα.

 

Αν δεν υπάρχει δελτίο ταυτότητας, πρώτα θα πρέπει να γίνει η έκδοση – αντικατάσταση του. Σημειώνεται ότι η έκδοση – αντικατάσταση  των δελτίων αστυνομικής ταυτότητας (καταστραμμένων ή απολεσθέντων) πραγματοποιείται ατελώς, χωρίς καταβολή παραβόλου.

 

 

4.     Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις
1.      Ερώτηση:

 

Δικαιούνται οι πυρόπληκτοι το επίδομα εφόσον το κτήριο είναι χαρακτηρισμένο πράσινο;

 

Απάντηση:

 

Εφόσον το κτήριο παρουσιάζει βλάβες και αναγράφονται στο δελτίο επανελέγχου δικαιούται επιδόματος ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό.

 

 

2.      Ερώτηση:

 

Είμαι ιδιοκτήτης, δικαιούμαι το επίδομα;

 

Απάντηση:

 

Δικαιούται επίδομα ο ιδιοκτήτης του πληγέντος κτηρίου που χρησιμοποιεί το κτήριο ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία και το δηλώνει στο Ε1.

 

 

3.      Ερώτηση:

 

Είμαι ενοικιαστής, δικαιούμαι το επίδομα;

 

Απάντηση:

 

Επίδομα δικαιούται όποιος χρησιμοποιεί το κτήριο ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία το οποίο προκύπτει από τα φορολογικά του στοιχεία. Κατά συνέπεια δικαιούται επίδομα ο ενοικιαστής που αποδεικνύει ότι μίσθωνε την κατοικία (ενοικιαστήριο συμβόλαιο ή Ε2 του ιδιοκτήτη).

 

 

4.      Ερώτηση:

 

Έχω μία κύρια και μία δευτερεύουσα κατοικία. Δικαιούμαι δύο επιδόματα;

 

Απάντηση:

 

Δικαιούται επίδομα για κάθε ιδιοκτησία και υποβάλλεται για κάθε μία ιδιοκτησία αίτημα για το επίδομα.

 

 

5.      Ερώτηση:

 

Το σπίτι είναι διπλοκατοικία και έχει βγει ένα δελτίο επανελέγχου. Ποιος κάνει αίτηση;

 

Απάντηση:

 

Όσοι είναι χρήστες (ιδιοκτήτης, επικαρπωτής, ένοικος με δωρεάν παραχώρηση, ενοικιαστής) των κατοικιών που έχουν πληγεί. Χρησιμοποιείται το ίδιο δελτίο επανελέγχου.

 

 

6.      Ερώτηση:

 

Το σπίτι του αιτούντος κάηκε καθώς και οι γονείς του. Τί έγγραφα χρειάζεται;

 

Απάντηση:

 

Ληξιαρχική πράξη θανάτου των αποθανόντων και πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών.

 

 

7.      Ερώτηση:

 

Αν δεν υπάρχει ηλεκτροδότηση, όμως υπάρχει μετρητής (ρολόι), υποβάλλεται η αίτηση;

 

Απάντηση:

 

Υποβάλλεται και εξετάζεται κατά περίπτωση.

 

 

8.      Ερώτηση:

 

Σε περίπτωση απώλειας δελτίου επανελέγχου, το αναζητούμε στους μηχανικούς;

 

Απάντηση:

 

Το δελτίο μπορεί να αναζητηθεί στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος (ΔΑΕΦΚ-ΚΕ), στα τηλέφωνα 2108704707 και 2108704708.

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ι. Κόνιαρη 43, Τ.Κ. 11471 Αθήνα.

 

 

9.      Ερώτηση:

 

Πότε θα ξεκινήσει ο έλεγχος των κτιρίων που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνα για χρήση (κόκκινα);

 

Απάντηση:

 

Ο έλεγχος των κτιρίων που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνα για χρήση (κόκκινα) ξεκινάει την 1η Αυγούστου 2018.

 

 

10.   Ερώτηση:

 

Θα δοθεί άλλη βοήθεια πέρα των 5000€;

 

Απάντηση:

 

Θα εκδοθεί κοινή υπουργική απόφαση που καθορίζει στεγαστική συνδρομή, με τη μορφή Δωρεάν Κρατικής Αρωγής, για την αποκατάσταση του κτιρίου, δηλαδή την επισκευή, ή την ανέγερση νέου κτιρίου, ανάλογα με τον χαρακτηρισμό του.

 

 

11.   Ερώτηση:

 

Το σπίτι του αιτούντος αναγράφεται ως κενή κατοικία. Γίνεται τροποποίηση σε αυτό; Δεν χρησιμοποιείται σαν πρώτη κατοικία αλλά σαν εξοχικό.

 

Απάντηση:

 

Εφόσον η κατοικία είναι κενή, δεν δικαιούται του επιδόματος. Δικαιούται όμως αποζημίωση για την αποκατάσταση του κτιρίου μετά την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης χορήγησης στεγαστικής συνδρομής.

 

 

12.   Ερώτηση:

 

Αν κατέχω δύο κατοικίες σε δύο όμορα οικόπεδα, θα χρειαστούν δύο αιτήσεις;

 

Απάντηση:

 

Αν έχουν πληγεί και οι δύο κατοικίες, και χρησιμοποιούνται ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία, υποβάλλονται δύο αιτήσεις (μία για την κάθε κατοικία).

Συνημμένα Αρχεία
pdf document6Α0Θ465ΧΘΞ-Ω7Φ.pdf
pdf document7830465ΧΘΞ-Ε41.pdf

Μέτρα Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη στήριξη των κατοίκων στις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018

Α) ΜΕΤΡΑ ΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

 1. Χορήγηση επιδόματος ανεργίας και εφάπαξ ποσού 45 ημερήσιων επιδομάτων ανεργίας (648,00 ευρώ) σε όσους έχει ανασταλεί η εργασία τους μετά την καταστροφή της επιχείρησης στην οποία εργάζονταν εξαιτίας των πυρκαγιών.
 • Δικαιούχοι:

Εργαζόμενοι των οποίων έχει ανασταλεί η εργασιακή τους σχέση και κατέστησαν άνεργοι μετά από την ολική ή μερική καταστροφή της επιχείρησης στην οποία εργάζονταν εξαιτίας των πυρκαγιών.

 • Διαδικασία:
 • Για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας χρειάζεται η υποβολή αίτησης στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας ή του τόπου εργασίας των ασφαλισμένων.
 • Για τη λήψη του εφάπαξ ποσού των 45 ημερήσιων επιδομάτων ανεργίας χρειάζεται η υποβολή αίτησης στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ του τόπου εργασίας των δικαιούχων.

Δικαιολογητικά 

1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του ασφαλισμένου.

2.Οικογενειακό Βιβλιάριο Ασθενείας, εφόσον υπάρχουν συντηρούμενα μέλη.

3. Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή εφόσον δεν έχει εκδοθεί για οποιοδήποτε λόγο, αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

4. Λογαριασμό Εθνικής Τραπέζης (ΙΒΑΝ) στον οποίο ο ασφαλισμένος είναι ο πρώτος δικαιούχος. Αν δεν υπάρχει τέτοιος λογαριασμός, χορηγείται υπηρεσιακό σημείωμα από τον ΟΑΕΔ ώστε να ανοιχθεί λογαριασμός χωρίς την καταβολή κάποιου ποσού από τον δικαιούχο της παροχής.

5. Άδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί ανέργων πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών

6. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου (π.χ. εκκαθαριστικό Δ.Ο.Υ., λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ).

7. Ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

8. Τα στοιχεία της επιχείρησης στην οποία εργάζονταν ο ασφαλισμένος και η οποία υπέστη ολική ή μερική καταστροφή από τις πυρκαγιές.

*Τα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ θα διαθέτουν στους ασφαλισμένους ηλεκτρονικό υπολογιστή για τυχόν αναζήτηση απαιτούμενων δικαιολογητικών όπως ΑΜΚΑ, εκκαθαριστικό εφορίας κλπ.

*Οι αιτήσεις των ασφαλισμένων που δεν πληρούν την προϋπόθεση των απαραίτητων ημερών ασφάλισης για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας, θα παραμείνουν σε εκκρεμότητα καθώς δρομολογείται σχετική νομοθετική ρύθμιση για την τακτοποίηση των περιπτώσεων αυτών.

 1. Καταβολή εφάπαξ έκτακτου βοηθήματος, ίσου με το μεικτό χρηματικό ποσό  δύο (2) μηνιαίων συντάξεων (κύριων, επικουρικών και μερισμάτων), στους πυρόπληκτους συνταξιούχους ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ, ΜΤΠΥ
 • Δικαιούχοι: Οι συνταξιούχοι που έχουν κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία ή φιλοξενούνται σε κατοικία στις πληγείσες περιοχές, ή υπέστησαν βαρύ τραυματισμό λόγω των καταστροφών.
 • Διαδικασία: 
  • Για όσους έχουν κύρια κατοικία στις πληγείσες περιοχές, η διαδικασία θα γίνει αυτόματα από τα ταμεία.
  • Για τους υπόλοιπους, απαιτείται κατάθεση σχετικής αίτησης στην υπηρεσία πληρωμής συντάξεων της περιφερειακής υπηρεσίας του ΕΦΚΑ.
 • Δικαιολογητικά (για τους δικαιούχους που δεν έχουν κύρια κατοικία στις πληγείσες περιοχές):
 1. Σχετική αίτηση στον ΕΦΚΑ.
 2. Έντυπο Ε1 φορολογικού έτους 2017 –ή 2018- (για την απόδειξη της δευτερεύουσας κατοικίας τους ή περί φιλοξενίας τους σε κατοικία της πληγείσας περιοχής) για να αποδειχθεί η εντοπιότητα στην περιοχή, ή εξιτήριο ή βεβαίωση δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος, στην περίπτωση που έχουν βαρύ τραυματισμό.Στην περίπτωση δικαιούχου συνταξιούχου που έχει αποβιώσει, οι κληρονόμοι του προσκομίζουν επιπλέον τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν αυτή την ιδιότητα και τα οποία εκδίδονται από το αρμόδιο Δικαστήριο του τόπου κατοικίας του κληρονομούμενου (πιστοποιητικό περί δημοσιεύσεως ή μη διαθήκης, περί μη αποποίησης του κληρονομικού δικαιώματος σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα, περί μη αμφισβήτησης του κληρονομικού δικαιώματος. Οι εξ αδιαθέτου κληρονόμοι προσκομίζουν και πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών).
 • Η καταβολή του εφάπαξ έκτακτου βοηθήματος των διπλών συντάξεων θα γίνει έως την 20η Αυγούστου 2018.
 1. Καταβολή έκτακτου οικονομικού βοηθήματος ίσου με το μεικτό χρηματικό ποσό δύο (2) μηνιαίων συντάξεων ή επιδομάτων σε πυρόπληκτους ανασφάλιστους υπερήλικες δικαιούχους του ΟΠΕΚΑ.
 • Δικαιούχοι: Οι συνταξιούχοι ανασφάλιστοι-υπερήλικες που έχουν κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία ή φιλοξενούνται σε κατοικία στις πληγείσες περιοχές, ή υπέστησαν βαρύ τραυματισμό λόγω των καταστροφών.
 • Διαδικασία: 
  • Για όσους έχουν κύρια κατοικία στις πληγείσες περιοχές, η διαδικασία θα γίνει αυτόματα
  • Για τους υπόλοιπους, κατάθεση σχετικής αίτησης στα κεντρικά γραφεία του ΟΠΕΚΑ (Πατησίων 30).
 • Δικαιολογητικά (για τους δικαιούχους που δεν έχουν κύρια κατοικία στις πληγείσες περιοχές)
 1. Σχετική αίτηση στον ΟΠΕΚΑ
 1. Αντίγραφο του Ε1 από όπου θα προκύπτει η δευτερεύουσα κατοικία ή η φιλοξενία του δικαιούχου

ή εξιτήριο ή βεβαίωση δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος, στην περίπτωση που έχουν βαρύ τραυματισμό.

 • Η καταβολή των διπλών συντάξεων ή επιδομάτων θα γίνει έως  την 20η Αυγούστου 2018.

Β) ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΘΑΝΟΝΤΩΝ

 1. Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ στους συζύγους θανόντων κατά τις πυρκαγιές ή στα πρόσωπα με το οποία αυτοί είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή, εάν δεν υπάρχουν, στους πλησιέστερους συγγενείς του
 • Δικαιούχοι: Σύζυγοι ή πρόσωπα τα οποία είχαν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή, εάν δεν υπάρχουν, οι πλησιέστεροι συγγενείς θανόντων κατά τις πυρκαγιές.
 • Διαδικασία: Η διαδικασία θα γίνει αυτόματα. Η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας θα επικοινωνήσει με τους δικαιούχους ώστε να δηλώσουν τον τραπεζικό λογαριασμό τους.
 1. Χορήγηση μηνιαίου επιδόματος στα προστατευόμενα τέκνα των θανόντων κατά τις πυρκαγιές ύψους 1000 ευρώ ανά τέκνο έως την ενηλικίωση τους ή εφόσον σπουδάζουν σε ανώτερο ή ανώτατο ίδρυμα του εσωτερικού έως τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους. Το επίδομα χορηγείται εφ’ όρου ζωής στα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.
 • Δικαιούχοι: Τα τέκνα των θανόντων στις πυρκαγιές.
 • Διαδικασία:
  • Σε περίπτωση που ένας εκ των 2 γονέων βρίσκεται εν ζωή, η διαδικασία γίνεται αυτόματα από τον ΟΠΕΚΑ.
  • Σε περίπτωση που έχουν αποβιώσει και οι 2 γονείς απαιτείται αίτηση στον ΟΠΕΚΑ εκείνου που έχει την επιμέλεια του παιδιού.

Γ) ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗΣ

 1. Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας μέχρι 31/12/2018, χωρίς προϋποθέσεις, στους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ και στα εξαρτώμενα μέλη, η δε χορήγηση των  προβλεπομένων παροχών – επιδομάτων  καταβάλλεται άμεσα, χωρίς την τήρηση χρονολογικής σειράς.
 • Δικαιούχοι: Οι πυρόπληκτοι της Περιφέρειας Αττικής εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΕΦΚΑ.
 • Διαδικασία: Υποβολή Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης στα  υποκαταστήματα του  ΕΦΚΑ.
 • Δικαιολογητικά: 
 1. Αίτηση  – Υπεύθυνη Δήλωση που θα προμηθεύεται από τα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ όπου ο ενδιαφερόμενος θα συναινεί επί τη αίτησης ώστε ο ΕΦΚΑ να αναζητήσει αυτεπάγγελτα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

2.  Αντίγραφο του εντύπου φορολογικής  δήλωσης φυσικών προσώπων Ε1, έτους 2017 –ή 2018- για να αποδείξει  την μόνιμη ή δευτερεύουσα κατοικία 

ή την εντοπιότητα στην πληγείσα περιοχή

ή εξιτήριο ή βεβαίωση δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος, στην περίπτωση που έχουν βαρύ τραυματισμό.

 1. Επίσπευση, άνευ χρονολογικής σειράς, των αιτήσεων συνταξιοδότησης από ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ και ΜΤΠΥ που έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν από πυρόπληκτους έως 30/9/2018.
 • Δικαιούχοι: Οι πυρόπληκτοι συνταξιούχοι που έχουν καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης και όσοι θα καταθέσουν αίτηση συνταξιοδότησης έως τις 30/9/2018.
 • Διαδικασία: Η διαδικασία θα γίνεται αυτόματα από τους αρμόδιους φορείς
 1. Επιμήκυνση των δόσεων οφειλετών συνταξιούχων που ρυθμίζονται –  αποπληρώνονται  μέσω της σύνταξης τους από τις 40 δόσεις, που ισχύει σήμερα, στις 60 δόσεις. 
 • Δικαιούχοι: Οι πυρόπληκτοι συνταξιούχοι, που έχουν καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης  και όσοι  θα καταθέσουν αίτηση συνταξιοδότησης έως τις 30/9/2018.
 • Διαδικασία Υποβολή σχετικής: Κατάθεση αίτησης  επιμήκυνσης  που θα προμηθεύεται από την αρμόδια Διεύθυνση απονομής συντάξεων του ΕΦΚΑ.
 • Δικαιολογητικά: Σχετική Αίτηση επιμήκυνσης συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/88 ότι οι ίδιοι έχουν κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία ή φιλοξενούνταν σε κατοικία της περιοχής που επλήγη ή ότι υπέστησαν σοβαρή βλάβη στην υγεία τους εξαιτίας των συνεπειών της πυρκαγιάς.
 1. Αναστολή έως 31/12/2018 της καταβολής τρεχουσών εισφορών και της υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.), χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό πρόσθετων τελών ή άλλων προσαυξήσεων.
 2. Κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2018 ασφαλιστικών εισφορών μετά των πρόσθετων τελών, τόκων προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων.
 3. Οι παραπάνω εισφορές εξοφλούνται μετά την 1/1/2019 σε 12-24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
 4. Διατήρηση της ρύθμισης, σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των δόσεων, για όσους βρίσκονται σε καθεστώς ρύθμισης οφειλής.
 5. Αναστολή της καταβολής δόσεων εκκαθαρίσεων και δόσεων ρυθμίσεων ως 31/12/2018.
 6. Οι δόσεις εκκαθαρίσεων που τίθενται σε αναστολή εξοφλούνται μετά την 1/1/2019 σε αντίστοιχες μηνιαίες δόσεις.
 7. Οι δόσεις ρυθμίσεων που τίθενται σε αναστολή εξοφλούνται στο τέλος της ρύθμισης σε αντίστοιχες μηνιαίες δόσεις.

Για τις περιπτώσεις 9 ως 15

 • Δικαιούχοι: Εργοδότες ή ασφαλισμένοι που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στις πυρόπληκτες περιοχές.
 • Διαδικασία: Υποβολή Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης (Ν.1599/86 άρθρ.8)  στις Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ που υπάγεται η έδρα της επιχείρησης ή η άσκηση επαγγελματικής  δραστηριότητας. Αν δεν έχει δηλωθεί η πληγείσα επαγγελματική εγκατάσταση πρέπει να υποβάλλεται σχετικό αποδεικτικό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) που να αποδεικνύει την έναρξη λειτουργίας  της επαγγελματικής κατάστασης.
 • Δικαιολογητικά: Αίτηση που  θα διατίθεται στα Υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ. Αν δεν έχει δηλωθεί η πληγείσα επαγγελματική εγκατάσταση σχετικό αποδεικτικό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ειδικότερα δήλωση έναρξης επαγγελματικής εγκατάστασης από το Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

Δ) ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ Τ. ΟΕΚ

 1. Αναστέλλονται οι υποχρεώσεις καταβολής δόσεων για δανειολήπτες εξ’ ιδίων κεφαλαίων του τ. ΟΕΚ για χρονικό διάστημα έως 36 μήνες, χωρίς επιβάρυνση.
 • Δικαιούχοι: Δανειολήπτες εξ’ ιδίων κεφαλαίων του τ. ΟΕΚ, των οποίων οι κατοικίες, για τις οποίες χορηγήθηκαν τα δάνεια, βρίσκονται σε πυρόπληκτες περιοχές και έχουν υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση για υπαγωγή σε ρύθμιση.
 • Διαδικασία: Η διαδικασία θα γίνει αυτόματα. Ο ΟΑΕΔ θα επικοινωνήσει με τους δικαιούχους.
 1. Παρατείνεται ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις των δανειοληπτών εξ’ ιδίων κεφαλαίων του τ. ΟΕΚ, για χρονικό διάστημα έως 12 μήνες, με έναρξη παράτασης από τις 19/12/2018.
 • Δικαιούχοι: Δανειολήπτες εξ’ ιδίων κεφαλαίων του τ. ΟΕΚ, των οποίων οι κατοικίες, για τις οποίες χορηγήθηκαν τα δάνεια, βρίσκονται σε πυρόπληκτες περιοχές και δεν έχουν υπαχθεί σε κάποια ρύθμιση.
 • Διαδικασία: Παρατείνεται αυτόματα η προθεσμία κατάθεσης αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση  έως και τις 19/12/2019.

Ε) Δημοσία δαπάνη οι κηδείες των θυμάτων

 1. Δημοσία δαπάνη οι κηδείες των θυμάτων
 • Δικαιούχοι: Κληρονόμοι θανόντων 
 • Διαδικασία:
  • Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Σταδίου 29, Αθήνα, Τ.Κ. 101 10 (1ος όροφος), είτε από τον αιτούντα, αυτοπροσώπως ή με άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, είτε ταχυδρομικώς.
  • Σημειώνεται ότι τα έξοδα κηδείας μέχρι 2.000€ είναι αφορολόγητα, ακατάσχετα και δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο, τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.
 • Δικαιολογητικά

1. Αίτηση του/της δικαιούχου με επισυναπτόμενη φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

2. Εξοφλητικό τιμολόγιο γραφείου τελετών στο οποίο θα αναγράφεται το όνομα, ο ΑΦΜ και η ΔΟΥ του/της δικαιούχου.

3. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος προσώπου.

4. Αντίγραφο παραστατικού με τα στοιχεία λογαριασμού τράπεζας (ΙΒΑΝ) στο οποίο θα φαίνεται ευκρινώς το όνομα του/της δικαιούχου είσπραξης.

 


 

 

Η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου, η Αναπληρώτρια Υπουργός, Θεανώ Φωτίου και ο Υφυπουργός Αναστάσιος Πετρόπουλος υπέγραψαν 6 Υπουργικές Αποφάσεις, για την άμεση εφαρμογή των μέτρων στήριξης των πυρόπληκτων από τις πυρκαγιές της Αττικής.

Συγκεκριμένα οι Υπουργικές Αποφάσεις αφορούν:

 1. Τη χορήγηση εφάπαξ ποσού 45 ημερήσιων επιδομάτων ανεργίας (648,00 ευρώ) σε όσους έχει ανασταλεί η εργασία τους μετά την καταστροφή της επιχείρησης στην οποία εργάζονταν εξαιτίας των πυρκαγιών.
 • Για τη λήψη του εφάπαξ ποσού των 648 ευρώ καθώς και του τακτικού επιδόματος ανεργίας, χρειάζεται η υποβολή αίτησης στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας ή του τόπου εργασίας των ασφαλισμένων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 1. Τις ασφαλιστικές ελαφρύνσεις και διευκολύνσεις των πυρόπληκτων με χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας, αναστολή καταβολής των τρεχουσών εισφορών, των δόσεων ρυθμίσεων και εκκαθαρίσεων κτλ.
 • Οι πυρόπληκτοι ασφαλισμένοι, συνταξιούχοι, επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες, καθώς και οι πληγείσες επιχειρήσεις, μπορούν ήδη να υποβάλλουν αιτήσεις στα κατά τόπους υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 1. Την καταβολή του εφάπαξ έκτακτου οικονομικού βοηθήματος, ίσου με το μεικτό χρηματικό ποσό  δύο (2) μηνιαίων συντάξεων (κύριων, επικουρικών και μερισμάτων) στους πυρόπληκτους συνταξιούχους, από τον ΕΦΚΑ, το ΕΤΕΑΕΠ και το ΜΤΠΥ.
 • Για όσους συνταξιούχους έχουν κύρια κατοικία στις πληγείσες περιοχές, η διαδικασία θα γίνει αυτόματα από τα ταμεία. Οι συνταξιούχοι που έχουν δευτερεύουσα κατοικία ή φιλοξενούνται σε κατοικία στις πληγείσες περιοχές ή υπέστησαν βαρύ τραυματισμό λόγω των καταστροφών, θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση στις κατά τόπους υπηρεσίες του ΕΦΚΑ με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 1. Την καταβολή του εφάπαξ έκτακτου οικονομικού βοηθήματος ίσου με το μεικτό χρηματικό ποσό δύο (2) μηνιαίων συντάξεων ή επιδομάτων σε πυρόπληκτους ανασφάλιστους υπερήλικες δικαιούχους του ΟΠΕΚΑ.
 • Για όσους έχουν κύρια κατοικία στις πληγείσες περιοχές, η διαδικασία θα γίνει αυτόματα από τον ΟΠΕΚΑ. Οι συνταξιούχοι ανασφάλιστοι-υπερήλικες που έχουν δευτερεύουσα κατοικία ή φιλοξενούνται σε κατοικία στις πληγείσες περιοχές ή υπέστησαν βαρύ τραυματισμό λόγω των καταστροφών,  θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση στα κεντρικά γραφεία του ΟΠΕΚΑ (Πατησίων 30) με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

* Υπενθυμίζεται ότι η καταβολή των εφάπαξ έκτακτων οικονομικών βοηθημάτων από τα ασφαλιστικά ταμεία και τον ΟΠΕΚΑ θα γίνει έως τις 20 Αυγούστου για τις αυτόματες καταβολές και τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί έγκαιρα. Για τις αιτήσεις που καθυστερήσουν η καταβολή θα γίνεται με τη διεκπεραίωσή τους.

 1. Τη χορήγηση μηνιαίου επιδόματος στα προστατευόμενα τέκνα των θανόντων κατά τις πυρκαγιές, ύψους 1.000 ευρώ ανά τέκνο, έως την ενηλικίωση τους ή εφόσον σπουδάζουν σε ανώτερο ή ανώτατο ίδρυμα του εσωτερικού έως τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους. Το επίδομα χορηγείται εφ’ όρου ζωής στα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.
 • Σε περίπτωση που ένας εκ των δύο γονέων βρίσκεται εν ζωή, η διαδικασία γίνεται αυτόματα από τον ΟΠΕΚΑ. Σε περίπτωση που έχουν αποβιώσει και οι δύο γονείς απαιτείται αίτηση στον ΟΠΕΚΑ εκείνου που έχει την επιμέλεια του παιδιού με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 1. Τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης 10.000 ευρώ στους συζύγους θανόντων κατά τις πυρκαγιές ή στα πρόσωπα με το οποία αυτοί είχαν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή, εάν δεν υπάρχουν, στους πλησιέστερους συγγενείς του.
 • Η διαδικασία θα γίνει αυτόματα. Η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας θα επικοινωνήσει με τους δικαιούχους.

Τα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ και του ΟΑΕΔ σε πληγείσες ή όμορες περιοχές:

ΕΦΚΑ

 • Ε’ Τοπικό Υποκ/μα Μισθωτών Αττικής – Ανατολική, Λεωφ. Μαραθώνος 26ο χλμ ΡΑΦΗΝΑ
 • ΣΤ’ Τοπικό Υποκ/μα Μισθωτών Αττικής – Ανατολική, Αγ. Δημητρίου 4 ΣΠΑΤΑ
 • Β’ Τοπικό Υποκ/μα Μισθωτών Αττικής – Δυτική, ΠΕΟΑΚ & Μινώας  ΜΕΓΑΡΑ
 • Α’ Τοπικό Υποκ/μα Μισθωτών Αττικής – Βόρειος Τομέας, Μεσογείων 518 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 • Περ/κή  Δ/νση Μη Μισθωτών Αττικής – Ανατολική, Μεσογείων 332 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 • Β΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Αττικής Δυτική, ΜΕΓΑΡΑ

Μεθουρίδων 3 ΜΕΓΑΡΑ

ΟΑΕΔ

 • ΚΠΑ2 Παλλήνης – Λεωφ. Μαραθώνος 115
 • ΚΠΑ2 Μεγάρων – 28ης Οκτωβρίου και Συλημβρίας

Τηλεφωνική εξυπηρέτηση:

Για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή τους οι πυρόπληκτοι συμπολίτες μας μπορούν να τηλεφωνούν:

 • Για θέματα ΕΦΚΑ στο 1555 (7:30-15:30) – Στο τηλέφωνο λειτουργεί ειδική γραμμή εξυπηρέτησης των πυρόπληκτων κατά απόλυτη προτεραιότητα.
 • Για θέματα ΟΑΕΔ στο 11320 (8:00-15:00).
 • Για θέματα ΟΠΕΚΑ στο 2131519116 (8:00-15:00).

Επίσης το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) έχει διαθέσει το προσωπικό του για την ψυχοκοινωνική στήριξη των πυρόπληκτων με παρουσία στις πληγείσες περιοχές αλλά και μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 197.

 


 

 

Τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης για τις παροχές του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ασφαλιστικές διευκολύνσεις, έκτακτη οικονομική ενίσχυση συνταξιούχων που υπέστησαν σωματική βλάβη ή έχουν δευτερεύουσα κατοικία στις πληγείσες περιοχές), δίνει από σήμερα ο ΕΦΚΑ στους κατοίκους των περιοχών της Περιφέρειας Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στις 23 και 24 Ιουλίου 2018. 

Η ηλεκτρονική υποβολή γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του ΕΦΚΑ http://www.efka.gov.gr/_eservices/pyroplhktoi.cfm με τη χρήση των κωδικών του Taxis. 

Υπενθυμίζεται ότι συνταξιούχοι που έχουν κύρια κατοικία στις πληγείσες περιοχές, θα λάβουν αυτόματα την έκτακτη οικονομική ενίσχυση, ίση με το μεικτό χρηματικό ποσό δύο (2) μηνιαίων συντάξεων, χωρίς να απαιτείται εκ μέρους τους αίτηση. 

Αντιστοίχως, χωρίς να απαιτείται αίτηση θα γίνει η διαδικασία της επίσπευσης των αιτήσεων συνταξιοδότησης από ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ και ΜΤΠΥ που έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν έως τις 30/9/2018, από πυρόπληκτους που έχουν κύρια κατοικία στις πληγείσες περιοχές.

 


 

 

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανακοινώνει ότι σήμερα παραδόθηκε το σχετικό αρχείο στις τράπεζες για την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ίσης με το μεικτό χρηματικό ποσό  δύο (2) μηνιαίων συντάξεων, σε συνταξιούχους που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στην Αττική την 23η Ιουλίου 2018.  

Κατόπιν αυτού, αύριο Τρίτη, 14 Αυγούστου 2018, θα καταβληθούν από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ, ΜΤΠΥ) 399 διπλές συντάξεις και μερίσματα, ύψους 541.638,76€ σε δικαιούχους που έχουν μόνιμη κατοικία στις πληγείσες περιοχές.  

Η διαδικασία καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης συνεχίζεται με την  υποβολή αιτήσεων για τις λοιπές κατηγορίες των δικαιούχων (συνταξιούχοι που έχουν δευτερεύουσα κατοικία ή φιλοξενούνται, κατά την έννοια της φορολογίας εισοδήματος, σε κατοικία στις πληγείσες περιοχές ή υπέστησαν βαρύ τραυματισμό λόγω των καταστροφών). 

 • Για τη διευκόλυνση των συνταξιούχων: 

α) δίνεται η δυνατότητα της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων, μέσω της ιστοσελίδας του ΕΦΚΑ: http://www.efka.gov.gr/_eservices/pyroplhktoi.cfm  

β) παρέχεται ενημέρωση κατά απόλυτη προτεραιότητα από το τηλεφωνικό κέντρο του ΕΦΚΑ (1555) στους πυρόπληκτους

γ)   Τα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ σε πληγείσες ή όμορες περιοχές:

 • Ε’ Τοπικό Υποκ/μα Μισθωτών Αττικής – Ανατολική, Λεωφ. Μαραθώνος 26ο χλμ ΡΑΦΗΝΑ
 • ΣΤ’ Τοπικό Υποκ/μα Μισθωτών Αττικής – Ανατολική, Αγ. Δημητρίου 4 ΣΠΑΤΑ
 • Β’ Τοπικό Υποκ/μα Μισθωτών Αττικής – Δυτική, ΠΕΟΑΚ & Μινώας  ΜΕΓΑΡΑ
 • Α’ Τοπικό Υποκ/μα Μισθωτών Αττικής – Βόρειος Τομέας, Μεσογείων 518 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 • Περ/κή  Δ/νση Μη Μισθωτών Αττικής – Ανατολική, Μεσογείων 332 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 • Β΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Αττικής Δυτική, ΜΕΓΑΡΑ

 


 

 

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανακοινώνει ότι την Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2018, θα πραγματοποιηθεί από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ, ΜΤΠΥ) νέα καταβολή 293 διπλών συντάξεων, κύριων επικουρικών και μερισμάτων, ύψους 452.298,32 € σε δικαιούχους συνταξιούχους, βάσει αιτήσεων, στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στην Αττική στις 23 Ιουλίου 2018. 

Υπενθυμίζεται ότι στις 14 και 20 Αυγούστου καταβλήθηκαν 668 διπλές συντάξεις και μερίσματα, ύψους 938.998,04 €, σε δικαιούχους συνταξιούχους με κύρια κατοικία στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στην Αττική στις 23 Ιουλίου 2018.

Η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων και καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ίσης με το μεικτό χρηματικό ποσό δύο (2) μηνιαίων συντάξεων, συνεχίζεται, όπως και η υποβολή αιτήσεων για τις λοιπές κατηγορίες των δικαιούχων (συνταξιούχοι που έχουν δευτερεύουσα κατοικία ή φιλοξενούνται, κατά την έννοια της φορολογίας εισοδήματος, σε κατοικία στις πληγείσες περιοχές ή υπέστησαν βαρύ τραυματισμό λόγω των καταστροφών).

 • Για τη διευκόλυνση των συνταξιούχων: 

α) δίνεται η δυνατότητα της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων, μέσω της ιστοσελίδας του ΕΦΚΑ: http://www.efka.gov.gr/_eservices/pyroplhktoi.cfm  

β) παρέχεται ενημέρωση κατά απόλυτη προτεραιότητα από το τηλεφωνικό κέντρο του ΕΦΚΑ (1555) στους πυρόπληκτους

γ)   Τα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ σε πληγείσες ή όμορες περιοχές:

 • Ε’ Τοπικό Υποκ/μα Μισθωτών Αττικής – Ανατολική, Λεωφ. Μαραθώνος 26ο χλμ ΡΑΦΗΝΑ
 • ΣΤ’ Τοπικό Υποκ/μα Μισθωτών Αττικής – Ανατολική, Αγ. Δημητρίου 4 ΣΠΑΤΑ
 • Β’ Τοπικό Υποκ/μα Μισθωτών Αττικής – Δυτική, ΠΕΟΑΚ & Μινώας  ΜΕΓΑΡΑ
 • Α’ Τοπικό Υποκ/μα Μισθωτών Αττικής – Βόρειος Τομέας, Μεσογείων 518 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 • Περ/κή  Δ/νση Μη Μισθωτών Αττικής – Ανατολική, Μεσογείων 332 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 • Β΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Αττικής Δυτική, ΜΕΓΑΡΑ

Μεθουρίδων 3 ΜΕΓΑΡΑ

Μεθουρίδων 3 ΜΕΓΑΡΑ

 


 

 

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανακοινώνει ότι την Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2018, θα πραγματοποιηθεί από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ, ΜΤΠΥ) νέα καταβολή 413  διπλών συντάξεων και μερισμάτων, ύψους 565.737,76€, σε δικαιούχους συνταξιούχους βάσει αιτήσεων στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στην Αττική στις 23 Ιουλίου 2018.

Υπενθυμίζεται ότι στις 14 και 20 Αυγούστου καθώς και στις 7 Σεπτεμβρίου  καταβλήθηκαν 961 διπλές συντάξεις και μερίσματα, ύψους 1.391.296,36€, σε δικαιούχους συνταξιούχους με κύρια κατοικία στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στην Αττική στις 23 Ιουλίου 2018.

Η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων και καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ίσης με το μεικτό χρηματικό ποσό δύο (2) μηνιαίων συντάξεων, συνεχίζεται, όπως και η υποβολή αιτήσεων για τις λοιπές κατηγορίες των δικαιούχων (συνταξιούχοι που έχουν δευτερεύουσα κατοικία ή φιλοξενούνται, κατά την έννοια της φορολογίας εισοδήματος, σε κατοικία στις πληγείσες περιοχές ή υπέστησαν βαρύ τραυματισμό λόγω των καταστροφών).

Οι αιτούντες μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία υλοποίησης των αιτημάτων τους μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του ΕΦΚΑ (1555) κατά απόλυτη προτεραιότητα. 

 • Για τη διευκόλυνση των συνταξιούχων: 

α) δίνεται η δυνατότητα της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων, μέσω της ιστοσελίδας του ΕΦΚΑ: http://www.efka.gov.gr/_eservices/pyroplhktoi.cfm  

β)   Τα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ σε πληγείσες ή όμορες περιοχές:

 • Ε’ Τοπικό Υποκ/μα Μισθωτών Αττικής – Ανατολική, Λεωφ. Μαραθώνος 26ο χλμ ΡΑΦΗΝΑ
 • ΣΤ’ Τοπικό Υποκ/μα Μισθωτών Αττικής – Ανατολική, Αγ. Δημητρίου 4 ΣΠΑΤΑ
 • Β’ Τοπικό Υποκ/μα Μισθωτών Αττικής – Δυτική, ΠΕΟΑΚ & Μινώας  ΜΕΓΑΡΑ
 • Α’ Τοπικό Υποκ/μα Μισθωτών Αττικής – Βόρειος Τομέας, Μεσογείων 518 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 • Περ/κή  Δ/νση Μη Μισθωτών Αττικής – Ανατολική, Μεσογείων 332 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 • Β΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Αττικής Δυτική, ΜΕΓΑΡΑ

Μεθουρίδων 3 ΜΕΓΑΡΑ

Δικαιολογητικά για υπαγωγή των πληγέντων από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης  Ιουλίου 2018 στη διάταξη του άρθρου 16 της ΠΝΠ «Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018»

Α) Για εστίες- λέσχες (τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο οικείο Α.Ε.Ι.- Λέσχη), παρ. 1α΄ άρθρου 16 ΠΝΠ:

 1. αίτηση.
 2. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 3. ληξιαρχική πράξη θανάτου γονέα, από την οποία να προκύπτει ο τόπος, η ημερομηνία και η αιτία θανάτου. 

Το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται εάν επήλθε θάνατος γονέα εξαιτίας του συμβάντος (πυρκαγιές 23ης και 24ης Ιουλίου 2018).

 1. α) υπεύθυνη δήλωση ότι:

η μόνιμη κατοικία (1η κατοικία) έχει καταστραφεί ολοσχερώς ή έχει υποστεί τέτοιας έκτασης λειτουργικές ζημιές που την καθιστούν μη κατοικήσιμη ή ότι η επιχείρηση γονέα έχει καταστραφεί ολοσχερώς, εξαιτίας του συμβάντος (πυρκαγιές 23ης και 24ης Ιουλίου 2018). 

Σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από την κατάθεση της αίτησης- υπεύθυνης δήλωσης, οφείλει ο δικαιούχος να προσκομίσει και σχετική βεβαίωση του οικείου δήμου από την οποία να αποδεικνύονται οι ως άνω υλικές καταστροφές, άλλως χάνει το χορηγηθέν δικαίωμα.

β) δήλωση Ε1 του γονέα, στη δήλωση του οποίου φαίνεται το τέκνο ως προστατευόμενο μέλος ή του ιδίου του τέκνου αν κάνει αυτοτελή δήλωση, προς απόδειξη της μόνιμης κατοικίας, ή 

βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. από την οποία να προκύπτει η έδρα της επιχείρησης, αν επικαλείται καταστροφή επιχείρησης, ανεξαρτήτως του αν η επιχείρηση ανήκει στον γονέα στη δήλωση του οποίου το τέκνο εμφανίζεται ως προστατευόμενο μέλος ή στον έτερο γονέα.  

Τα δικαιολογητικά αυτά (της παρ. 4) απαιτούνται για τα τέκνα πληγέντων από τις πυρκαγιές – χωρίς θάνατο γονέα. Ειδικά για τις λέσχες δεν απαιτούνται τα δικαιολογητικά της περίπτ. β΄ (Ε1 και βεβαίωση Δ.Ο.Υ.), αλλά αρκεί η υπεύθυνη δήλωση της περίπτ. α΄.

Β) Για μετεγγραφές, παρ. 1β΄ άρθρου 16 ΠΝΠ:

Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ:

1) αίτηση. Υποβάλλεται ηλεκτρονικά τον μήνα Οκτώβρη (μαζί με τις λοιπές αιτήσεις μετεγγραφών) με τον κωδικό που χορηγείται από το Τμήμα Α.Ε.Ι. κατά την εγγραφή του φοιτητή. 

2) υπεύθυνη δήλωση. Με την ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται ταυτόχρονα (ηλεκτρονικά) υπεύθυνη δήλωση ότι επήλθε θάνατος γονέα ή ότι η μόνιμη κατοικία (1η κατοικία) έχει καταστραφεί ολοσχερώς ή έχει υποστεί τέτοιας έκτασης λειτουργικές ζημιές που την καθιστούν μη κατοικήσιμη ή ότι η επιχείρηση γονέα έχει καταστραφεί ολοσχερώς, εξαιτίας του συμβάντος (πυρκαγιές 23ης και 24ης Ιουλίου 2018). Στοιχεία για τη μόνιμη κατοικία και την έδρα της επιχείρησης αναζητώνται αυτεπαγγέλτως με διαλειτουργικότητα. 

 • Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση  (π.χ. μη ενημερωμένα στοιχεία δικαιούχου στο σύστημα της Α.Α.Δ.Ε.) ο δικαιούχος θα κληθεί να προσκομίσει στο οικείο Α.Ε.Ι.: 

α)  δήλωση Ε1 του γονέα στη δήλωση του οποίου φαίνεται το τέκνο ως προστατευόμενο μέλος ή του ιδίου του τέκνου αν κάνει αυτοτελή δήλωση, προς απόδειξη της μόνιμης κατοικίας και β) βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. από την οποία να προκύπτει η έδρα της επιχείρησης (αν επικαλείται καταστροφή επιχείρησης), ανεξαρτήτως του αν η επιχείρηση ανήκει στον γονέα στη δήλωση του οποίου το τέκνο εμφανίζεται ως προστατευόμενο μέλος ή στον έτερο γονέα.  

Β. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟ Α.Ε.Ι.

Σε μεταγενέστερο χρόνο (βγαίνει σχετική ανακοίνωση) προσκομίζονται στο οικείο Α.Ε.Ι. προς έλεγχο: 

1) υπογεγραμμένη η αίτηση- υπεύθυνη δήλωση, που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά. 

2) βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα προέλευσης, 

3) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 

4) ληξιαρχική πράξη θανάτου γονέα, από την οποία να προκύπτει ο τόπος, η ημερομηνία και η αιτία θανάτου. Το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται εάν επήλθε θάνατος γονέα εξαιτίας του συμβάντος (πυρκαγιές 23ης και 24ης Ιουλίου 2018).

5) Σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από την κατάθεση της ηλεκτρονκής αίτησης- υπεύθυνης δήλωσης, οφείλει ο δικαιούχος να προσκομίσει και σχετική βεβαίωση του οικείου δήμου από την οποία να αποδεικνύεται ότι η μόνιμη κατοικία (1η κατοικία) έχει καταστραφεί ολοσχερώς ή έχει υποστεί τέτοιας έκτασης λειτουργικές ζημιές που την καθιστούν μη κατοικήσιμη ή ότι η επιχείρηση γονέα έχει καταστραφεί ολοσχερώς άλλως χάνει το χορηγηθέν δικαίωμα, διαγράφεται από το Τμήμα υποδοχής και επανεγγράφεται στο αρχικό Τμήμα (Τμήμα προέλευσης).

Γ) Για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με προσαύξηση βαθμού (παρ. 1γ΄ άρθρου 16 ΠΝΠ) υποβάλλονται έως τις 15/9/2018 στη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται η σχολική μονάδα όπου ο υποψήφιος υπέβαλε αίτηση δήλωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις:

 1. αίτηση- δήλωση υπαγωγής στην ευνοϊκή διάταξη.
 2. κωδικός υποψηφίου με τον οποίο συμμετείχε στις πανελλαδικές ή θα συμμετέχει στις επαναληπτικές πανελλαδικές.
 3. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 4. ληξιαρχική πράξη θανάτου γονέα, από την οποία να προκύπτει ο τόπος, η ημερομηνία και η αιτία θανάτου. Το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται εάν επήλθε θάνατος γονέα εξαιτίας του συμβάντος (πυρκαγιές 23ης και 24ης Ιουλίου 2018).
 5. α) υπεύθυνη δήλωση ότι η μόνιμη κατοικία (1η κατοικία) έχει καταστραφεί ολοσχερώς ή έχει υποστεί τέτοιας έκτασης λειτουργικές ζημιές που την καθιστούν μη κατοικήσιμη ή ότι η επιχείρηση γονέα έχει καταστραφεί ολοσχερώς, εξαιτίας του συμβάντος (πυρκαγιές 23ης και 24ης Ιουλίου 2018).

Σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από την κατάθεση της αίτησης- υπεύθυνης δήλωσης, οφείλει ο δικαιούχος να προσκομίσει και σχετική βεβαίωση του οικείου δήμου από την οποία να αποδεικνύονται οι ως άνω υλικές καταστροφές άλλως διαγράφεται από το Τμήμα Α.Ε.Ι..

β)δήλωση Ε1 του γονέα στη δήλωση του οποίου φαίνεται το τέκνο ως προστατευόμενο μέλος ή του ιδίου του τέκνου αν κάνει αυτοτελή δήλωση, προς απόδειξη της μόνιμης κατοικίας ή 

βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. από την οποία να προκύπτει η έδρα της επιχείρησης, αν επικαλείται καταστροφή επιχείρησης, ανεξαρτήτως του αν η επιχείρηση ανήκει στον γονέα στη δήλωση του οποίου το τέκνο εμφανίζεται ως προστατευόμενο μέλος ή στον έτερο γονέα.  

Τα δικαιολογητικά αυτά (της περίπτ. 5) απαιτούνται για τα τέκνα πληγέντων από τις πυρκαγιές – χωρίς θάνατο γονέα.

 

*Υπεγράφη από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου και δημοσιεύεται τις επόμενες μέρες στο ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την ενίσχυση των παιδιών των οικογενειών που επλήγησαν κατά τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου.

Παροχή ετήσιας επιχορήγησης 1.200 ευρώ σε κάθε πληγείσα οικογένεια για την κάλυψη των πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακών της αναγκών ανεξαρτήτως παρόχου.

Δικαιολογητικά δεν θα χρειαστούν. Δικαιούχοι θα είναι αυτόματα όσοι έχουν οριστούν ως τέτοιοι από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [931.00 B]

*Όλες οι ενημερώσεις σχετικά με τις Πυρκαγιές στην Αττική εδώ