ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Mεταναστευτικής Πολιτικής, στο πλαίσιο της εφαρμογής του ευρωπαϊκού κανονισμού 1030/2002/ΕΚ, όπως ισχύει, έχει ξεκινήσει την έκδοση των αδειών διαμονής που λαμβάνουν οι πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα με τη μορφή της ηλεκτρονικής άδειας.

Η νέα ηλεκτρονική άδεια διαμονής έχει σχεδιασθεί ως ένα ασφαλές έγγραφο, υψηλών προδιαγραφών, που παρέχει όλα τα αναγκαία εχέγγυα έναντι πιθανών προσπαθειών παραποίησης ή απάτης. Η ηλεκτρονική άδεια διαμονής περιλαμβάνει (α) τα στοιχεία ταυτοποίησης του αλλοδαπού, (β) τα στοιχεία που προσδιορίζουν το καθεστώς διαμονής του (είδος άδειας διαμονής / πρόσβαση στην αγορά εργασίας) και (γ) τα βιομετρικά στοιχεία για την αναγνώριση του κατόχου (φωτογραφία, δύο δακτυλικά αποτυπώματα &υπογραφή).

Τα στοιχεία αυτά εκτυπώνονται στην ηλεκτρονική άδεια διαμονής (πλην των δακτυλικών αποτυπωμάτων) και αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικό κύκλωμα ραδιοσυχνοτήτων (RFchip), σύμφωνα με τις προβλέψεις του οικείου ευρωπαϊκού κανονισμού.

Η έκδοση των νέων ηλεκτρονικών αδειών διαμονής ξεκίνησε στις 20 Φεβρουαρίου 2017 και οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής παρακολουθούν τη διαδικασία και παρεμβαίνουν όποτε απαιτηθεί με σκοπό την άμεση επίλυση ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την προσαρμογή των υπηρεσιών αλλοδαπών στις νέες απαιτήσεις.

Έχουν ήδη παραδοθεί περισσότερες από 56.000 ηλεκτρονικές άδειες διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών, ενώ 43.000 επιπλέον ηλεκτρονικές άδειες διαμονής βρίσκονται στο στάδιο της έγκρισης από τις υπηρεσίες αλλοδαπών.

Δείγματα της νέας ηλεκτρονικής άδειας διαμονής με σχετικές επεξηγήσεις για τα εκτυπώσιμα πεδία που περιλαμβάνονται σε αυτή

Το νέο πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει την ηλεκτρονική άδεια διαμονής αποτελεί μια πολύ σημαντική καινοτομία για την ελληνική δημόσια διοίκηση και διασφαλίζει την απαίτηση της ελληνικής πολιτείας για την έκδοση ενός ασφαλούς τίτλου διαμονής των νομίμως διαμενόντων στην ελληνική επικράτεια αλλοδαπών, αλλά και την απαιτούμενη νομική προσαρμογή στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Η Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις υπηρεσίες αλλοδαπών και μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας με στόχο την ταχύτερη, αλλά και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών.

Τέλος, σημειώνεται ότι η επιτυχία του εν λόγω εγχειρήματος θα αποτελέσει μια σημαντική επένδυση γνώσης στις νέες τεχνολογίες, αλλά και σε εξειδικευμένο δυναμικό των υπηρεσιών του Υπουργείου μας με στόχο την διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος που θα υποστηρίξει την παροχή στους πολίτες, σε δεύτερο χρόνο, αποτελεσματικών και καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Η κάρτα περιλαμβάνει τα βιογραφικά στοιχεία του κατόχου, φωτογραφία προσώπου καθώς και δύο δακτυλικά αποτυπώματα αποθηκευμένα και με τους πλέον σύγχρονους τρόπους κρυπτογραφημένα / διασφαλισμένα σε ηλεκτρονική μορφή σε ηλεκτρονικό chip (πλινθίο) που λειτουργεί ανέπαφα. Περιορισμένη πρόσβαση στα δακτυλικά αποτυπώματα έχουν μόνο εξουσιοδοτημένοι σταθμοί των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών.

Οι άδειες διαμονής έχουν διάρκεια ανάλογη με την κατηγορία τους (συνήθως 2-5 έτη) σύμφωνα με το ισχύον νομικό καθεστώς.

Το κόστος της κάρτας – της ηλεκτρονικής άδειας διαμονής – ανέρχεται σε δεκαέξι (16) ευρώ και εξοφλείται αποκλειστικά με χρήση ηλεκτρονικού παραβόλου (η-παράβολο). Το κόστος περιλαμβάνει την προμήθεια, εξατομίκευση/προσωποποίηση, εκτύπωση, και ασφαλούς διακίνησης της κάρτας.

Η ηλεκτρονική άδεια διαμονής παραλαμβάνεται από τους Πολίτες Τρίτων Χωρών στις υπηρεσίες μίας στάσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Κεντρικής υπηρεσίας και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας όπου έχει υποβληθεί η αρχική αίτηση χορήγησης.

Οι διαστάσεις της κάρτας είναι αντίστοιχες των τραπεζικών καρτών τύπου ID-1 (μήκος 85,60χλστμ × πλάτος 53,98χλστμ).

 

Γενικές Πληροφορίες
http://www.immigration.gov.gr/web/guest/e-rp