Νέα μείωση κατά 1,9 δισ. ευρώ από το πλαφόν χρηματοδότησης τους από τον ELA πέτυχαν οι ελληνικές τράπεζες , σαν αποτέλεσμα βελτίωσης των συνθηκών άντλησης ρευστότητας. Το άνοιγμα στις διεθνείς χρηματαγορές και η σταδιακή επιστροφή καταθέσεων οδήγησαν το σύνολο δανεισμού μέσω καναλιού ELA στα 14,7 δισ. ευρώ.

Στις 11 Απριλίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση στον καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες στο ποσό των 14,7 δισ. ευρώ έως και την Τετάρτη 16 Μαΐου 2018, μετά από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος. Η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 1,9 δισ. ευρώ αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, λαμβανομένων υπόψη των ροών που προέρχονται από καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα και από την πρόσβαση των τραπεζών στις χρηματοπιστωτικές αγορές.