Το ΥΠΑΑΤ γνωστοποιεί ότι υπογράφηκε η τροποποίηση της πρόσκλησης του Μέτρου 4 που αφορά στα Σχέδια Βελτίωσης στον γεωργoκτηνοτροφικό τομέα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης  2014-2020.

Οι νέες καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων έχουν ως εξής:

-Για το πρώτο στάδιο υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 02/05/2018.

-Για το δεύτερο στάδιο  ορίζεται η 05/06/2018.

-Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου ορίζεται η 20/06/2018.

Περισσότερες πληροφορίες δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ