Οδηγίες για διδασκαλία Φιλολογικών και Θρησκευτικών στο Λύκειο.

Οι οδηγίες στα Φιλολογικά μαθήματα σε μορφή pdf. 

Οι οδηγίες για τα Θρησκευτικά σε μορφή pdf.