Ο Πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών θα πρέπει να ελέγξουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς μέχρι τη Παρασκευή 11/5/2018 προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα στην εξόφληση των ποσών.

Σημειώνεται ότι οι αμοιβές καταβλήθηκαν σύμφωνα με την με Αριθμ.:7867/1.9.2017 Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3083/6.9.2017 Τεύχος Β΄ και συγκεκριμένα στη παράγραφο 4 καθορίστηκε ότι το ύψος της αμοιβής καθαριστών/στριών για καθαρισμό των κοινοχρήστων χώρων-χώρων υγιεινής, ανά σχολική μονάδα και σύμφωνα με τον αριθμό αιθουσών διδασκαλίας κάθε σχολικής μονάδας,  σε 20,5 ευρώ κατά διδακτικό έτος (10 μήνες), για κάθε αίθουσα διδασκαλίας.