Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι αναρτηθήκαν στις επίσημες ιστοσελίδες των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης:

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Βορείου Αιγαίου

Δυτικής Μακεδονίας

Ηπείρου

Θεσσαλίας

Κρήτης

Νοτίου Αιγαίου

Πελοποννήσου

Στερεάς Ελλάδας

οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης αναπληρωτών υποψηφίων των κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ24, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30, ΠΕ31, οι οποίοι καταρτίστηκαν σύμφωνα με την αριθμ. 56267/Ε4/05-04-2018 (ΦΕΚ 1284/Β΄/11-04-2018) Υπουργική Απόφαση πρόσκλησης.

Επιπρόσθετα στις ως άνω ιστοσελίδες αναρτήθηκαν:

  • · πίνακες απορριπτέων
  • · πίνακες με την κατάσταση ΜΤΣ (μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών) που δεν μοριοδοτούνται στους πίνακες κατάταξης
  • · σχετικά Δελτία Τύπου.

Κατά των πινάκων αυτών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), από την Τρίτη 10/7/2018 στις 08.00΄ έως και τη Δευτέρα 16/6/2018 στις 14.00΄.

 

1)ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ&ΘΡΑΚΗ                   ΔΕΛΤΙΟ    ΠΙΝΑΚΑΣ   ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ   ΜΤΣ 

2)ΒΟΡΕΙΟ  ΑΙΓΑΙΟ                                   ΔΕΛΤΙΟ    ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ   ΜΤΣ  

3)ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ                          ΔΕΛΤΙΟ    ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ   ΜΤΣ

4)ΗΠΕΙΡΟΣ                                               ΔΕΛΤΙΟ    ΠΙΝΑΚΑΣ   ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ  ΜΤΣ

5)ΘΕΣΣΑΛΙΑ                                            ΔΕΛΤΙΟ    ΠΙΝΑΚΑΣ   ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ  ΜΤΣ

6)ΚΡΗΤΗ                                               ΔΕΛΤΙΟ    ΠΙΝΑΚΑΣ   ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ   ΜΤΣ    

7)ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ                                   ΔΕΛΤΙΟ    ΠΙΝΑΚΑΣ   ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ   ΜΤΣ

8) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ                               ΔΕΛΤΙΟ    ΠΙΝΑΚΑΣ   ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ  ΜΤΣ

9)ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ                             ΔΕΛΤΙΟ    ΠΙΝΑΚΑΣ   ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ  ΜΤΣ