ΑΠΕ/ΜΠΕ

Παρέχεται και για το τρέχον έτος η δυνατότητα των ιδιοκτητών οχημάτων που έχουν καταθέσει πινακίδες να αίρουν την ακινησία και να καταβάλλουν τέλη κυκλοφορίας ανάλογα με την διάρκεια της χρήσης.

Συγκεκριμένα, για διάρκεια ενός (1) μηνός θα καταβάλλονται τα 2/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας, για διάρκεια τριών (3) μηνών θα καταβάλλονται τα 4/12 του ποσού και για χρήση για τους υπόλοιπους μέχρι τη λήξη του έτους μήνες θα καταβάλλονται τα δωδέκατα που απομένουν συν 2/12.

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα σε ιδιοκτήτες οχημάτων, τα οποία βρίσκονται σε αναγκαστική ακινησία για λόγους ανωτέρας βίας (κλοπή, υπεξαίρεση κλπ), εφόσον αίρεται ο λόγος της ακινησίας αυτής εντός του έτους 2018, να καταβάλλουν τα τέλη κυκλοφορίας αναλογικά για τους υπόλοιπους μήνες μέχρι το τέλος του έτους και όχι το σύνολο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.