Η Ελλάδα έπρεπε να εκπονήσει από το 2009 τα πρώτα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο 60/2000/ΕΚ για τη διαχείριση των νερών και να τα αναθεωρήσει μετά από έξι χρόνια, δηλαδή το 2015.

 

Όμως, έως το 2015 οι προηγούμενες κυβερνήσεις εμφάνιζαν εξαετή καθυστέρηση στην έγκριση των πρώτων ΣΔΛΑΠ, με κίνδυνο να καταδικαστεί η χώρα μας ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (υπήρχε σχετική παραπομπή – παράβαση 2017/2023). Επιπλέον, είχε επιβληθεί στη χώρα μας η ποινή της αιρεσιμότητας στο τρέχον ΕΣΠΑ  για την εξαετή καθυστέρηση, με συνέπεια την δέσμευση πόρων του ΕΣΠΑ, ύψους περίπου 2,5 δις ευρώ,  στους τομείς της ύδρευσης, της άρδευσης και της αποχέτευσης.

 

Η ολοκλήρωση των 14 αναθεωρημένων Σχεδίων Διαχείρισης ΛΑΠ εντός του 2017, και η έκδοση των απαραίτητων αποφάσεων, οδήγησε στην άρση της αιρεσιμότητας. Ταυτόχρονα στο αρχείο τέθηκε η υπόθεση παράβασης της χώρας (παράβαση 2017/2023) για τη μη εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (Οδηγία 2000/60/ΕΚ).

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της 7ης Ιουνίου του 2018, το Κολλέγιο των Επιτρόπων της ΕΕ έθεσε την εν λόγω υπόθεση στο αρχείο, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και κατ᾽ επέκταση την πλήρη συμμόρφωση της χώρας με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Τα Αναθεωρημένα Σχέδια Διαχείρισης ΛΑΠ αφορούν το 2ο Κύκλο Διαχείρισης (2015-2021) της Οδηγίας Πλαίσιο και εγκρίθηκαν στις 29 Δεκεμβρίου 2017(ΦΕΚ Β 4680, Β 4679, Β 4672, Β 4673, Β 4675, Β 4682, Β 4664, Β 4674, Β 4665, Β 4678, Β 4681, Β 4676, Β 4666, Β 4677) από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων με απόφαση του Προέδρου της, Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου.

Η ολοκλήρωση της αναθεώρησης των 14 Σχεδίων Διαχείρισης ΛΑΠ αποτελεί τη βάση για έργα υδρευτικά, αρδευτικά και αποχέτευσης που θα αναβαθμίσουν τις τοπικές κοινωνίες, με γνώμονα την ευθύνη για τις μελλοντικές γενεές και ταυτόχρονα, αιτία αρχειοθέτησης μίας υπόθεσης που θα επιβάρυνε τη χώρα με ένα πρόστιμο πιθανά εκατομμυρίων ευρώ και την παρακράτηση σημαντικών πόρων του ΕΣΠΑ. Το πρόγραμμα μέτρων των αναθεωρημένων Σχεδίων Διαχείρισης αποτελεί έναν οδικό χάρτη με νομοθετικά, διοικητικά εργαλεία αλλά και έργα υποδομών για τη στήριξη της περιφέρειας με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των υδατικών πόρων και την προστασία των οικοσυστημάτων.

 

Δήλωση Σωκράτη Φάμελλου :  

“Τα αναθεωρημένα Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων αποτελούν σημαντικό στρατηγικό εργαλείο για την ολοκληρωμένη και βιώσιμη διαχείριση των υδάτων και για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας μας. Αποτελούν συστατικό στοιχείο του νέου αναπτυξιακού μας σχεδίου και συνδυάζουν την καλή ποιοτική και ποσοτική κατάσταση των υδάτων με τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση της εργασίας και του εθνικού και τοπικού προϊόντος.  Με την υπερπροσπάθεια πολλών στελεχών του Δημοσίου, μελετητών, επιστημόνων και πολλών στελεχών της Αυτοδιοίκησης αποκτήσαμε ένα επικαιροποιημένο επιστημονικό εργαλείο ανάπτυξης και αποφύγαμε πρόστιμο πιθανά εκατομμυρίων ευρώ και την παρακράτηση σημαντικών πόρων του ΕΣΠΑ, που φρόντισαν να μας κληροδοτήσουν οι προηγούμενες  κυβερνήσεις”.