• Με τον νόμο 4446/2016, όπως ισχύει, θεσπίστηκε η υποχρέωση για συγκεκριμένες κατηγορίες ελευθέρων επαγγελματιών, ατομικών επιχειρήσεων και εταιριών και γενικά όλων όσων πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες σε ιδιώτες – καταναλωτές, να εγκαταστήσουν τερματικά POS για την αποδοχή πληρωμών με κάρτα.

 

  • Η υποχρέωση απόκτησης τερματικού POS δεν αφορά όσους από τους παραπάνω  πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά σε άλλες επιχειρήσεις (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) στα πλαίσια της επιχειρηματικής τους δραστηριότητες (Β2Β συναλλαγές). Για παράδειγμα, ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως δικηγόροι και μηχανολόγοι μηχανικοί, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες μόνο σε εταιρίες, δεν υποχρεούνται να εγκαταστήσουν τερματικό POS.

 

  • Αποδεκτά τερματικά αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα από το νόμο, είναι όλα εκείνα στα οποία ο καταναλωτής μπορεί να πληρώσει με κάρτα (πιστωτική, χρεωστική, προπληρωμένη) τόσο με φυσική παρουσία της κάρτας όσο και χωρίς φυσική παρουσία κάρτας. Επομένως, τέτοιες συσκευές μπορεί να είναι ενσύρματα ή ασύρματα τερματικά POS, mobile POS καθώς επίσης και άλλες ηλεκτρονικές εφαρμογές (virtual POS) που προσφέρουν τέτοιες λύσεις για πληρωμή με κάρτα.

 

  • Η προθεσμία για την υποχρέωση απόκτησης και εγκατάστασης τερματικού POS έληξε στις 27.7.2017. Επομένως, οι επαγγελματίες και επιχειρήσεις που υποχρεούνται σε εγκατάσταση POS θα πρέπει να το έχουν ήδη πράξει και να αποδέχονται πλέον ως τρόπο πληρωμής την κάρτα κι όχι μόνο τα μετρητά. Ωστόσο, όσοι προχώρησαν σε έναρξη δραστηριότητας ή μεταβολή δραστηριότητας μετά τις 27 Ιουλίου 2017 έχουν προθεσμία συμμόρφωσης εντός μηνός από την έναρξή ή τη μεταβολή αυτής. Στην περίπτωση που σε κάποιον επαγγελματία ή επιχείρηση δεν χορηγείται, αν και θα έπρεπε, τερματικό POS για διαφόρους λόγους (αφερεγγυότητα πελάτη κτλ) από τα πιστωτικά, κατά κύριο λόγο, ιδρύματα, διευκρινίστηκε ότι σε περίπτωση ελέγχου ο υπόχρεος για εγκατάσταση POS απαλλάσσεται από το διοικητικό πρόστιμο, όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία απόκτησης τερματικού αποδοχής καρτών. Το πρόστιμο δεν επιβάλλεται κατά την διενέργεια του ελέγχου, όταν ο υπόχρεος επιδείξει έγγραφο που πιστοποιεί την απόρριψη του αιτήματος έγκρισης τερματικού POS. Επίσης, από την επιβολή προστίμου απαλλάσσονται, όσοι υπόχρεοι είχαν υποβάλει αίτημα πριν τις 27.7.2017 και το τερματικό αποδοχής μέσων πληρωμών με κάρτα δεν τους έχει χορηγηθεί για λόγους που ανάγονται στο πιστωτικό ίδρυμα, γεγονός το οποίο βεβαιώνεται εγγράφως.

 

  • Οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις που υποχρεούνται σε εγκατάσταση POS θα πρέπει να ενημερώνουν τους καταναλωτές για την αποδοχή καρτών με σαφή τρόπο που δεν επιδέχεται παρερμηνείας.  Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς στην είσοδο του καταστήματος και στο ταμείο.

 

  • Αρμόδιες αρχές για τη διενέργεια ελέγχων, την επιβολή των προστίμων και τη βεβαίωση παραβάσεων είναι η Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας Αγοράς Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.  Οι υπηρεσίες της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ.Σ.Δ.Ο.Ε) και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αν μέσα στα πλαίσια των ελέγχων τους διαπιστώσουν παραβάσεις αναφορικά με την απόκτηση ή μη των τερματικών αποδοχής πληρωμών καρτών πληρωμών, υποχρεούνται στη σύνταξη πληροφοριακού δελτίου που αποστέλλεται στη Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας της Αγοράς Προϊόντων και Υπηρεσιών ή στις αρμόδιες Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.

 

 

Εγκύλιος (27/07/2017):
Οδηγίες εφαρμογής της υπ’ αριθ. 45231/20-04-2017 (Β’ 1445) Κοινής Υπουργικής Απόφασης “Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α ́ 240)”