Ο Υπουργός Εσωτερικών κατέθεσε στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας, με τίτλο: «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Λοιπές Διατάξεις», δύο τροπολογίες με τις οποίες εισηγείται τέσσερις διατάξεις.

Με την πρώτη διάταξη, δίνεται η δυνατότητα μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, σε περιοχές με επιτρεπόμενη χρήση διάφορη από τη ζητούμενη με τη σχετική διακήρυξη, υπό προϋποθέσεις.

Με τη δεύτερη διάταξη, παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία επέκτασης της χωρικής αρμοδιότητας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), έως τις 31.12.2018.

Με την Τρίτη διάταξη, ορίζεται ότι οι τοποθετήσεις σε θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων της Δημοτικής Αστυνομίας, με την κατά προτεραιότητα αξιοποίηση των υπαλλήλων από τους συγκεκριμένους κλάδους, κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, αφορούν το επίπεδο Διεύθυνσης.

Με την τέταρτη διάταξη, παρατείνεται η διάρκεια του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται δράσεις ανάπτυξης και βελτίωσης των υποδομών οργάνωσης και λειτουργίας των ΟΤΑ, καθώς και των τεχνικών τους υποδομών, μέχρι τις 30.6.2018.

Ακολουθούν οι διατάξεις με τις αιτιολογικές εκθέσεις τους.

Αιτιολογικές εκθέσεις και άρθρα

Για τη μίσθωση ακινήτων:

Με την προτεινόμενη διάταξη εισάγεται η δυνατότητα μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, σε περιοχές με επιτρεπόμενη χρήση διάφορη από τη ζητούμενη με τη σχετική διακήρυξη, εφόσον έχουν διενεργηθεί δύο τουλάχιστον δημοπρασίες για μίσθωση κτηρίων με επιτρεπόμενη τη ζητούμενη χρήση που να απέβησαν άγονες. Η θέσπιση της δυνατότητας αυτής, η οποία προβλέπεται  ήδη για τη στέγαση δημοσίων υπηρεσιών από   το άρθρο 27 του ν.3130/2003 (Α΄76), η παρ. 4 του οποίου, σύμφωνα με την προτεινόμενη διάταξη, θα εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις μίσθωσης κτηρίων από τους δήμους για τις σχολικές μονάδες, κρίνεται  απαραίτητη, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυξημένες ανάγκες στέγασης, τηρουμένων κατά τα λοιπά των προβλεπόμενων από  τις περί σχολικών κτηρίων διατάξεις,  αναφορικά με την εκτίμηση της καταλληλότητας του χώρου.

Άρθρο …

Τροποποίηση του άρθρου 194 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

«Εφόσον μετά από δύο άγονες δημοπρασίες για τη μίσθωση κτηρίου προς στέγαση σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν βρέθηκε κατάλληλο κτήριο με επιτρεπόμενη τη ζητούμενη χρήση, επιτρέπεται η  μίσθωση κτηρίου για τη στέγαση της εν λόγω σχολικής μονάδας, ανεξάρτητα από τη θεσμοθετημένη χρήση της περιοχής, εφαρμοζομένων των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν.3130/2003  (Α΄76) και της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 627/1968 (Α΄ 266), όπως ισχύει».

Για τις ΔΕΥΑ:

Με την πρώτη προτεινόμενη διάταξη, παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία επέκτασης της χωρικής αρμοδιότητας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ). Η παρούσα ρύθμιση κρίνεται επιβεβλημένη, καθώς υπάρχουν περιπτώσεις δήμων, οι οποίοι, λόγω ελλιπούς στελέχωσης, δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμη τις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να ληφθεί η σχετική απόφαση επέκτασης της χωρικής αρμοδιότητας των δικών τους ΔΕΥΑ. Πλην όμως, κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης νέας παράτασης, μέχρι δηλαδή τα τέλη του 2018, υπάρχει προγραμματισμός για στελέχωση των κρίσιμης σημασίας για τις τοπικές κοινωνίες ΔΕΥΑ, ως εκ τούτου αναμένεται ότι οι δήμοι που δεν έκαναν μέχρι σήμερα χρήση της δυνατότητας χωρικής επέκτασης των ΔΕΥΑ, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 (Α` 87), λόγω της προαναφερθείσας υποστελέχωσης, θα μπορέσουν κατά τη διάρκεια της νέας παράτασης να προχωρήσουν στην επαρκή για τις ανάγκες της επέκτασης στελέχωση.

Άρθρο …

Η προθεσμία της παρ. 6 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 (Α` 87), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 4071/2012 (Α` 85) και με το άρθρο 4 της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α` 256) που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4147/2013 (Α` 98) και στη συνέχεια παρατάθηκε διαδοχικά με το άρθρο 45 του ν. 4315/2014 (Α` 269) και με το άρθρο 12 του ν. 4483/2017 (Α’ 107), παρατείνεται από τη λήξη της τελευταίας παράτασής της έως τις 31.12.2018.

Για τη Δημοτική Αστυνομία:

Με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 99 του ν. 4483/2017 (Α’ 107) προβλέφθηκε ότι οι τοποθετήσεις σε θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων της Δημοτικής Αστυνομίας θα γίνονται με την κατά προτεραιότητα αξιοποίηση των υπαλλήλων από τους συγκεκριμένους κλάδους, κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, καθώς, λόγω της ιδιαίτερης φύσης των καθηκόντων και του υπηρεσιακού αντικειμένου των υπηρεσιών Δημοτικής Αστυνομίας, η διοίκηση αυτών προϋποθέτει εξειδικευμένες γνώσεις και σχετική υπηρεσιακή εμπειρία. Με την προτεινόμενη προσθήκη στη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 99 του ν. 4483/2017, περιορίζεται μόνο στις οργανικές μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης  η τοποθέτηση υπαλλήλων ΠΕ και ΤΕ του κλάδου Δημοτικών Αστυνομικών ως προϊσταμένων και όχι στις οργανικές μονάδες επιπέδου Τμήματος, δεδομένου ότι ο αριθμός οργανικών θέσεων προϊσταμένων Τμήματος υπερβαίνει τον αριθμό διαθέσιμων προς τοποθέτηση υπαλλήλων ΠΕ και ΤΕ του συγκεκριμένου κλάδου. Η προτεινόμενη διάταξη, άλλωστε, έρχεται σε πλήρη εναρμόνιση με τα γενικώς ισχύοντα στους φορείς του δημοσίου τομέα, αλλά και της αυτοδιοίκησης, όπου η προϋπόθεση κατάταξης σε συγκεκριμένο κλάδο αφορά κατά κύριο λόγο την πρόσβαση σε θέσεις προϊσταμένου Διεύθυνσης και όχι Τμήματος.

Άρθρο …

Στην παράγραφο 6 του άρθρου 99 του ν. 4483/2017 (Α’ 107),  μετά τις λέξεις «οργανικές μονάδες» προστίθεται η φράση «επιπέδου Διεύθυνσης».

Για το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»:

Με την τρίτη προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται μέχρι 30-06-2018 η διάρκεια του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται δράσεις ανάπτυξης και βελτίωσης των υποδομών οργάνωσης και λειτουργίας των ΟΤΑ, καθώς και των τεχνικών τους υποδομών. Η διάταξη κρίνεται αναγκαία λόγω των θετικών αποτελεσμάτων που θα προκύψουν στην τοπική ανάπτυξη και κατ’ επέκταση στην εθνική οικονομία, από την παρεχόμενη δυνατότητα ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου καθώς και αποπληρωμής των ενταγμένων στο Πρόγραμμα έργων.

Άρθρο …

Παράταση Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ»

Η διάρκεια του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ», η οποία παρατάθηκε ως 31.12.2017 με το άρθρο 164 του ν.4483/2017 ( Α΄107), παρατείνεται από τη λήξη της έως τις 30.06.2018.