Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο τρόπος κατάρτισης των αναλυτικών προϋπολογισμών που πρέπει να συντάσσουν τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4485/2017. Ο αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας συντάσσεται κατ’ έτος και για πέντε συνεχή έτη, καθώς και η έκθεση βιωσιμότητας του προγράμματος.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση, ο αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας του Π.Μ.Σ. περιέχει καταγραφή των αναμενόμενων εσόδων και εξόδων του. Ως προς τα έσοδα αναγράφονται οι πηγές χρηματοδότησης,  και τα αντίστοιχα ποσά – αναμενόμενες εισροές από κάθε πηγή χρηματοδότησης. Ως προς τα έξοδα, αναγράφονται οι κατηγορίες των λειτουργικών εξόδων  και τα αντίστοιχα ποσά.

Συγκεκριμένα, ποσοστό 70% των λειτουργικών εξόδων του Π.Μ.Σ. κατανέμονται σε:

α) δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού,

β) δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές,

γ) δαπάνες αναλωσίμων,

δ) δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ.,

ε) δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς,

στ) αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.,

ζ) αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.,

η) αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017

θ) αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης,

ι) λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου.

Οι αμοιβές του τακτικού διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού των Ιδρυμάτων αφορούν εργασία που υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους.

Το 30% αφορά κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος με προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης.

Η έκθεση βιωσιμότητας συνδέεται με τη μελέτη σκοπιμότητας και περιέχει ιδίως τα εξής:

α) αναγραφή των προγραμμάτων Π.Μ.Σ. που οργανώνονται από το Τμήμα και αιτιολόγηση της διαθεσιμότητας/ύπαρξης των υποδομών και της δυνατότητας του διδακτικού προσωπικού να εμπλακεί σε ένα επιπλέον πρόγραμμα χωρίς να αμελήσει τις κατά νόμο υποχρεώσεις του.

β) αναγραφή των προγραμμάτων αντίστοιχου περιεχομένου (γνωστικού αντικειμένου) που οργανώνονται στην ημεδαπή – ενδεικτική μελέτη προσφοράς και ζήτησης του συγκεκριμένου αντικειμένου στην ημεδαπή είναι επιθυμητή.

γ) τις εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης που προβλέπονται, πλην της αύξησης των τελών φοίτησης, αν ο αριθμός των φοιτητών δεν είναι ο αναμενόμενος για να υλοποιηθεί ο προτεινόμενος προϋπολογισμός.

Το έγγραφο σε μορφή pdf