Πρόσκληση για το έργο «Επιχορήγηση Φορέων για τη Λειτουργία υφιστάμενων Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων δημοσιεύτηκε από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, και άλλων πόρων (ΕΥΣΥΔΤΑΜΕ και ΤΕΑΑΠ) του υπουργείου Οικονομίας.

Η προκηρυσσόμενη δράση, προϋπολογισμού 15.000.000 ευρώ, αφορά τη χρηματοδότηση από το Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-20 για τη συνέχιση της λειτουργίας υφιστάμενων δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε διευθύνσεις ή εποπτευόμενους φορείς των υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Μεταναστευτικής Πολιτικής, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), διεθνείς οργανισμούς, στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και τους εποπτευόμενους φορείς τους.

Βασικός στόχος των δομών φιλοξενίας είναι η παροχή ενός επαρκούς πλαισίου προστασίας και φροντίδας των ασυνόδευτων ανηλίκων. Ωφελούμενοι από τις δράσεις είναι οι ανήλικοι, ηλικίας κάτω των 18 ετών, οι οποίοι φθάνουν στη χώρα χωρίς να συνοδεύονται από πρόσωπο που ασκεί την γονική μέριμνά τους.

Για τα ασυνόδευτα ανήλικα, τα οποία αποτελούν την πιο ευάλωτη ομάδα των προσφυγικών ροών, επιβάλλεται η εξασφάλιση και η εφαρμογή ενός σχεδίου προστασίας και φροντίδας.

Η παρούσα πρόσκληση υποστηρίζει την παροχή των καλύτερων δυνατών συνθηκών φιλοξενίας των ανηλίκων και εγγυάται ότι θα συνεχιστεί η άσκηση πολιτικών προσανατολισμένων στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων έχει οριστεί η 30ή Ιουνίου 2017. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. www.amifisf.gr.