Με τον ν. 4484 (ΦΕΚ Α΄110/1.8.2017) τροποποείται το ύψος του ηλεκτρονικού παράβολου, ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και το είδος του οχήματος και καθιερώνεται παράβολο:

1. 100 Ευρώ για δίκυκλα έως 250 cc

2. 150 Ευρώ για δίκυκλα από 251 cc και άνω

3. 200 Ευρώ για αυτοκίνητα έως 1.000 cc

4. 250 Ευρώ για αυτοκίνητα από 1.000 cc και άνω

Επίσης, με τον ίδιο νόμο, προβλέπεται η επιστροφή των καταβληθέντων ηλεκτρονικών παράβολων που εκδόθηκαν μετά τη διασταύρωση της 6.6.2017 και έχουν ήδη πληρωθεί.