Με γνώμονα το προσωπικό των νοσοκομείων και την καθημερινή μάχη που αυτοί δίνουν για την υπεράσπιση της υγείας των πολιτών, το άρθρο 61 του νόμου για τη Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ρυθμίζει χρονίζουσες οικονομικές εκκρεμότητες αναφορικά με εφημερίες ιατρικού και λοιπού επιστημονικού προσωπικού των νοσοκομείων που αναφέρονται στη διάταξη, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα εφημεριών αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν πληρωθεί.

Έτσι, αποδίδονται στους δικαιούχους τα οφειλόμενα για παρελθόντα έτη ποσά από τα ίδια έσοδα των φορέων έτους 2017. Περαιτέρω, δίνεται η δυνατότητα σε νοσοκομεία πληρωμής των οφειλών τους σε ιατρούς για πραγματοποιηθείσες, με βάση εγκεκριμένα προγράμματα, πρόσθετες -πέραν του ορίου- εφημερίες, τις οποίες δεν μπορούν να καλύψουν από τον προϋπολογισμό των πρόσθετων εφημεριών αλλά μπορούν να τις πληρώσουν με την αξιοποίηση εκ μέρους τους αδιάθετων υπολοίπων από πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού, που αφορούν αποζημίωση εφημεριών ιατρικού προσωπικού. Μ ε γνώμονα το προσωπικό των νοσοκομείων και αντιλαμβανόμενοι την καθημερινή μάχη που αυτοί δίνουν για την υπεράσπιση της υγείας των πολιτών.