Δημοσιεύθηκε σήμερα σε ΦΕΚ, Κοινή Υπουργική απόφαση του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την οποία ανοίγει ο δρόμος ώστε ασθενείς συγκεκριμένων κατηγοριών να αποκτήσουν πρόσβαση σε σκευάσματα που περιέχουν Ιατρική Κάνναβη.

Είναι πλήρως εφικτή η συνταγογράφηση, θα ακολουθήσουν ρυθμιστικές παρεμβάσεις, οι οποίες θα επιτρέπουν την εισαγωγή, αδειοδότηση και τιμολόγηση φαρμακευτικών σκευασμάτων, που περιέχουν Ιατρική Κάνναβη. Επιπρόσθετα, κρίσιμη είναι η δημιουργία ενός όσο το δυνατόν πιο σαφούς και προβλέψιμου πλαισίου, προκειμένου οι ασθενείς να αποκτήσουν σταθερά πρόσβαση στη φαρμακευτική αγωγή τους. Για το λόγο αυτό και ύστερα από συγκριτική μελέτη του ρυθμιστικού πλαισίου άλλων χωρών, καθώς και διαβούλευση με την Επιτροπή Ναρκωτικών, η οποία έχει γνωμοδοτικό ρόλο τόσο για την εισαγωγή και διάθεση των σκευασμάτων αυτών όσο και για την αλλαγή της ταξινόμηση των ναρκωτικών ουσιών στους σχετικούς πίνακες, κρίθηκε ότι:

  • Προκειμένου να καταστεί δυνατή η εισαγωγή και διάθεση όλων των σχετικών φαρμακευτικών σκευασμάτων, μετακινήθηκε η Κάνναβη και η Ρητίνη Κάνναβης από τον πίνακα Α στον πίνακα Β. Η μετακίνηση αυτή επιτρέπει σε γνωστά σκευάσματα όπως το Sativex να διατεθούν στους ασθενείς μέσω του Κρατικού Μονοπωλίου και με μια διαδικασία ελεγχόμενης συνταγογράφησης (δίγραμμη). Η ρυθμιστική αυτή επιλογή προκρίθηκε δεδομένου ότι συνάδει με τις σχετικές ταξινομήσεις διεθνώς. Ειδικότερα, και δεδομένου ότι η ταξινόμηση των ναρκωτικών ουσιών στους σχετικούς πίνακες βασίζεται σε συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών, η Κάνναβη κατατάσσεται από τις ευρωπαϊκές έννομες τάξεις, είτε στον πίνακα Α, είτε στον Πίνακα Β.
  • Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Υγείας, η Κάνναβη και η Ρητίνη αναταξινομήθηκαν από τον πίνακα Α στον πίνακα Β, ενώ τα ισομερή της, τα οποία δεν εμφανίζουν εξαρτησιογόνο δράση, απαλείφθηκαν από τους πίνακες ναρκωτικών ουσιών.
  • Οι ουσίες που κατατάσσονται στον πίνακα Β υπάγονται στο κρατικό Μονοπώλιο, όσον αφορά την παραγωγή, κατοχή, διακίνηση και διάθεση τους. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η παραγωγή Κάνναβης για Φαρμακευτικούς σκοπούς από ιδιώτες θα ήταν δυνατή η ρητή πρόβλεψη στο άρθρο 2 του νόμου 4139/2013. Η πρόβλεψη αυτή θα έδινε τη σχετική δυνατότητα παραγωγής Κάνναβης για φαρμακευτικούς σκοπούς και θα ρύθμιζε τη διάθεση, τη διακίνηση και τον έλεγχο της, καθώς και τις αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων ελεγκτικών φορέων.