Επικυρώθηκαν οι συγκεντρωτικές καταστάσεις 949 ολοκληρωμένων και 1605 απενταγμένων έργων για τα προγράμματα «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών» και «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Στο πρόγραμμα Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών ολοκληρώθηκαν 382 επενδυτικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού 25.738.631,50 ευρώ, επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 25.015.824,05 ευρώ και καταβληθείσας δημόσιας δαπάνης 12.547.101,50 ευρώ που καλύφθηκε από συγχρηματοδοτούμενους πόρους, ενώ απεντάχθηκαν από το πρόγραμμα 781 επενδυτικά έργα.

Το πρόγραμμα Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων ολοκλήρωσαν συνολικά 567 επενδυτικά έργα, προϋπολογισμού 42.452.570,44 ευρώ, επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 41.648.245,60 ευρώ και καταβληθείσας δημόσιας δαπάνης 21.105.219,85 ευρώ που καλύφθηκε από συγχρηματοδοτούμενους πόρους, ενώ απεντάχθηκαν από το πρόγραμμα 824 επενδυτικά έργα.