Κατατέθηκαν σήμερα τέσσερις (4) τροπολογίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.). Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας. Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις».

Με τις τροπολογίες αυτές, τις οποίες υποστήριξε η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη, στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, ρυθμίζονται τα εξής ζητήματα:

  • Επεκτείνεται το δικαίωμα της άδειας των είκοσι δύο (22) ημερών σε υπαλλήλους που έχουν τέκνα με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (αυτισμό). Επισημαίνεται ότι μέχρι σήμερα η άδεια αυτή χορηγείται σε γονείς υπαλλήλους, των οποίων τα τέκνα χρειάζονται τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζουν περιοδικής νοσηλείας, καθώς και τέκνα που πάσχουν από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down. Η επέκταση της άδειας αυτής θα συμβάλλει αποφασιστικά στην ανακούφιση των γονέων, οι οποίοι στη συντριπτική πλειοψηφία τους εξαντλούν την κανονική τους άδεια ή και καλούνται να λάβουν άδεια άνευ αποδοχών για τη φροντίδα των τέκνων με αυτισμό, τα οποία χρειάζονται εξίσου τη συνεχή και συστηματική φροντίδα.
  • Ορίζονται οι λεπτομέρειες συγκρότησης και λειτουργίας της ειδικής τριμελούς επιτροπής ενστάσεων του ΑΣΕΠ. Αντικείμενο της Επιτροπής είναι η εξέταση των ενστάσεων κατά αρνητικών αποφάσεων του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, αναφορικά με τη συνάφεια των μεταπτυχιακών σπουδών με το αντικείμενο της Υπηρεσίας του υπαλλήλου.
  • Ρυθμίζονται ζητήματα της διαδικασίας διορισμού των επιτυχόντων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ έτους 1998. Ειδικότερα, προβλέπεται η δυνατότητα διορισμού ορισμένων επιτυχόντων σε θέσεις για τις οποίες σήμερα προβλέπονται πρόσθετα προσόντα (π.χ. γνώση αγγλικών), τα οποία δεν ήταν απαραίτητα 20 χρόνια πριν και τα οποία οι επιτυχόντες δεν κατείχαν. Το ανωτέρω προσωπικό θα απορροφηθεί από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι ανάγκες των οποίων για στελέχωση είναι εξαιρετικά μεγάλες.
  • Καλύπτονται οι αυξημένες απαιτήσεις του έλληνα Επιτρόπου, οι οποίες καθιστούν αναγκαία τη στελέχωση του γραφείου του με επιπλέον προσωπικό. Ειδικότερα, λόγω του εξαιρετικά δύσκολου και ευαίσθητου χαρτοφυλακίου της μετανάστευσης που διαχειρίζεται, είναι απαραίτητη η ενίσχυση του γραφείου του με έναν (1) ειδικό συνεργάτη ή ειδικό σύμβουλο και έναν (1) αποσπασμένο υπάλληλο για την κάλυψη των αναγκών γραμματειακής υποστήριξης.