Κατανέμεται, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», συνολικό ποσό 38.000.000,00 ευρώ στις Περιφέρειες της χώρας, προς κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2016-2017.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.