Η Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κ Α Λ Ε Ι τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν:

α) στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας), στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις ανεξάρτητες ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες και σε εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και να προσφέρουν υπηρεσία κατά το σχολικό έτος 2017-2018, να υποβάλουν σχετική αίτηση από 21-6 έως 26-6-2017, επιλέγοντας έναν μόνο φορέα ή υπηρεσία (στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι Α ν ώ τ α τ ε ς Ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ έ ς Α κ α δ η μ ί ε ς (ΑΕΑ).

Για τις εν λόγω αποσπάσεις, ως προς τα καθήκοντα των αποσπώμενων, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, το δικαίωμα-κώλυμα υποβολής αίτησης, τον έλεγχο των δικαιολογητικών, και τη διαδικασία ολοκλήρωσής τους, ισχύουν, σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα για τη Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση (ήτοι: άρθρα 1, 12, 13 και 15 της αριθ. 26139/Α2/03-3-2011 απόφασης Υπουργού Παιδείας (Φ.Ε.Κ. 561/Β)), οι αριθ. 75305/E2/8-5-2017 (ΑΔΑ: Ψ0Σ74653ΠΣ-994) και 91568/E2/1-6-2017 (ΑΔΑ: 6ΡΗΖ4653ΠΣ-Τ7Δ) αποφάσεις Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Π. Μπεκιάρη E-mail: bekiari@minedu.gov.gr FAX: 210 3442365 Τηλέφωνο: 210 3442412 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ —– ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Μαρούσι, 13 /6 /2017 Αριθ. Πρωτ.: 98778 /Θ2.: /Α2 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣ: Δ/ντές: Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων-Γυμνασίων & Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΑΡΟΥΣΙ 15/6/2017 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης Ιερεύς Σταύρος Μπόζος Θρησκευμάτων, οι οποίες έχουν καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (http://www.minedu.gov.gr), με μόνη εξαίρεση την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

β) για την παροχή εκπαιδευτικού έργου:

1) Σε διαφορετικό της οργανικής τους θέσης σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο ή Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο),

2) Σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ, και να προσφέρουν υπηρεσία κατά το διδακτικό-σχολικό έτος 2017-2018, να υποβάλουν αίτηση από 21-6 έως 26-6-2017, επιλέγοντας έως τέσσερα (4) σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ