Ολοκληρώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το θεσμικό πλαίσιο και οι απαιτούμενες προπαρασκευαστικές διαδικασίες για την προκήρυξη του μέτρου «Αγροτική Οδοποιίας» που έχει εκχωρηθεί στις Περιφέρειες της χώρας, συνολικής δημόσιας δαπάνης 39,6 εκατ. ευρώ και πλέον οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Περιφερειών της χώρας μπορούν να προχωρήσουν άμεσα στην έκδοση Προσκλήσεων.

Το μέτρο θα συμβάλλει στην επέκταση και βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με στόχο τη μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων, καθώς και την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων, ειδικά σε περιοχές με ιδιαίτερη γεωμορφολογία, όπως ορεινές και νησιωτικές περιοχές, καθώς επίσης και σε περιοχές με μεγάλη διασπορά αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Περισσότερες πληροφορίες δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.