Τέθηκαν σε ισχύ πολλές από τις διατάξεις του υπ’ αριθμ. 4483 νόμου του υπουργείου Εσωτερικών «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των δημοτικών επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.). Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας. Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις».

Το νομοσχέδιο με τις τροπολογίες που προστέθηκαν σε αυτό δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, την Δευτέρα 31/7/2017, γεγονός που σημαίνει ότι πολλές από τις διατάξεις του τίθενται σε άμεση εφαρμογή.

Μία από τις βελτιωτικές αλλαγές που έγιναν αφορά στο άρθρο 52 του νόμου και πιο συγκεκριμένα στη δυνατότητα υπαγωγής των πολιτών, οι οποίοι έχουν οφειλές προς τους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών, στη ρύθμιση για τη διευκόλυνση εξόφλησης οφειλών με ισόποσες τμηματικές καταβολές και κλιμακωτή περικοπή προσαυξήσεων.

Οφειλές, οι οποίες έχουν βεβαιωθεί μέχρι και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου, μπορούν, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως ακολούθως:

α. με απαλλαγή κατά 100% εάν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό που κυμαίνεται από 50% έως 80%, ανάλογα με το χορηγούμενο αριθμό δόσεων (έως 100 δόσεις κατ’ ανώτατο όριο) και σύμφωνα με τις ειδικότερες προϋποθέσεις που προβλέπονται κατά περίπτωση.

β. Καθορίζονται η διαδικασία υπαγωγής των οφειλών στην ανωτέρω ρύθμιση, καθώς και οι ειδικότερες κατηγορίες οφειλών που μπορεί να υπαχθούν σε αυτήν (όσες βρίσκονται σε αναστολή ή υπό δικαστική αμφισβήτηση ή έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση, κ.λπ.).

γ. Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη.

Περισσότερες πληροφορίες στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ΦΕΚ (Α 107/31.7.2017).