Συνεχίζεται η υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος Χορήγησης Επενδυτικών Δανείων σε ΟΤΑ, «ΦιλόΔημος», με την σημερινή ενεργοποίηση, από τον Υπουργό Εσωτερικών, Πάνο Σκουρλέτη και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξη Χαρίτση, της Πρόσκλησης με τίτλο «Αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ)». Η πρόσκληση, ύψους 25 εκατ. ευρώ, ενεργοποιεί τον Άξονα Προτεραιότητας «Αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) της χώρας με κάλυψη των υπολειπόμενων αναγκών για το σκοπό αυτό», του Προγράμματος «ΦιλόΔημος».

Με την Πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις ένταξης οι ΟΤΑ στο χώρο ευθύνης των οποίων βρίσκονται ΧΑΔΑ, οι οποίοι έχουν περιληφθεί στην απόφαση C-378/13 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, και οι οποίοι, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν έχουν ενταχθεί σε κάποιο είτε Περιφερειακό ή Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Παράλληλα με το κυρίως έργο αποκατάστασης, με την πρόσκληση δίνεται η δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν και συνοδά έργα – προμήθειες ή/και εγκαταστάσεις (αρμοδιότητας ΟΤΑ) που διευκολύνουν την άμεση διακοπή λειτουργίας και εν συνεχεία αποκατάσταση ενεργών ΧΑΔΑ ή γενικά την αποκατάσταση ανενεργών ΧΑΔΑ. Ενδεικτικές κατηγορίες τέτοιων συνοδών έργων είναι: εγκαταστάσεις και εξοπλισμός μεταφόρτωσης, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός δεματοποίησης, αποθήκευσης κλπ.

Το Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος» υλοποιείται από το Υπουργείο Εσωτερικών και έχει διαμορφωθεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Τόσο οι Προσκλήσεις που έχουν προηγηθεί  όσο και η συγκεκριμένη Πρόσκληση αποτελούν έμπρακτη αποτύπωση της πολιτικής της κυβέρνησης για τη στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, παρά τους περιορισμούς των δημοσιονομικών δεδομένων. Ειδικότερα για τους ΧΑΔΑ, τα έργα αποκατάστασης των οποίων δεν είναι επιλέξιμα στο ΕΣΠΑ 2014-2020, η Πρόσκληση που εκδόθηκε ανταποκρίνεται πλήρως στην απόλυτα επιτακτική ανάγκη να κλείσει πλέον και ο τελευταίος ΧΑΔΑ της χώρας και να εκλείψουν έτσι μια για πάντα τα πρόστιμα με τα οποία έχει επιβαρυνθεί και συνεχίζει να επιβαρύνεται η χώρα μας.

Η Πρόσκληση