Σκοπός

Η αναφορά λειτουργικής προόδου της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 2016-2021  εκπονήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής και παρουσιάζει τη συνολική πρόοδο των δράσεων, που αποτυπώνονται στην Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016 -2021, από τον Ιανουάριο 2017 έως και τον Ιούνιο 2018.

Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016 -2021

Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής έχει ως αποστολή – μεταξύ άλλων:

 • το σχεδιασμό και την κατάρτιση της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής (ΕΨΣ), με έμφαση στην Ψηφιακή Ενιαία Αγορά και στις ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης &
 • Την εποπτεία και περιοδική αποτίμηση της υλοποίησης της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής.

Στα πλαίσια αυτά, καταρτίστηκε η Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2021, η οποία αποτελεί τον οδικό χάρτη και το πλαίσιο για την ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας.

Η Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική εστιάζει σε επτά τομείς παρέμβασης:

 1. Ανάπτυξη εθνικών υποδομών συνδεσιμότητας νέας γενιάς
 2. Επιτάχυνση της ψηφιοποίησης της οικονομίας
 3. Ώθηση του κλάδου ΤΠΕ για την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και της απασχόλησης
 4. Ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού με ψηφιακές δεξιότητες
 5. Ριζική αναθεώρηση του τρόπου παροχής Ψηφιακών Υπηρεσιών του Δημοσίου
 6. Άρση των αποκλεισμών και διάχυση των ωφελειών της ψηφιακής οικονομίας
 7. Ενίσχυση Ασφάλειας και εμπιστοσύνης

Ο κάθε τομέας παρέμβασης θέτει  συγκεκριμένες προτεραιότητες, οι οποίες  αντιστοιχούν με την σειρά τους σε αναγνωρισμένα κενά της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, της οικονομίας και της κοινωνίας.

Προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη στόχευση των δράσεων της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής και προκειμένου να είναι δυνατή η έγκαιρη αποτίμηση των αποτελεσμάτων, ώστε να είναι εφικτές οι διορθωτικές κινήσεις, ορίζεται η περιοδική λειτουργική παρακολούθηση προόδου και η περιοδική αποτίμηση των αποτελεσμάτων.

Μεθοδολογία αξιολόγησης

Η μεθοδολογία αξιολόγησης της λειτουργικής προόδου της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής εστιάζει:

 1. στην ανάλυση και αποσαφήνιση των δράσεων της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής σε επιμέρους ενέργειες,
 2. στον προσδιορισμό ενιαίων βημάτων για όλες τις δράσεις για την ομοιόμορφη αντιμετώπιση και εκτίμηση της προόδου υλοποίησής τους,
 3. στον καθορισμό της έννοιας «Κατάστασης Προόδου» για κάθε ενέργεια με τρεις διακριτές φάσεις: α) ωρίμανσης, β) θεσμοθέτησης & γ) υλοποίησης,
 4. στην εκτίμηση του βαθμού ολοκλήρωσης κάθε βήματος (εκτίμηση κατάστασης προόδου), με διαβάθμιση των διαφορετικών σταδίων σε: α) Αρχικό στάδιο (εκτιμώμενο ποσοστό ολοκλήρωσης 0-15%), β) Ενδιάμεσο στάδιο (εκτιμώμενο ποσοστό ολοκλήρωσης 16-50%), γ) Προχωρημένο στάδιο (εκτιμώμενο ποσοστό ολοκλήρωσης 51-99%) & δ) Ολοκληρωμένο στάδιο (100%) .
 5. στον προσδιορισμό απτού αποτελέσματος για κάθε ενέργεια ή δράση, όπου αυτό είναι δυνατό,
 6. στην αναγνώριση και προσδιορισμό του επισπεύδοντος φορέα για κάθε ενέργεια ή/και δράση & τέλος
 7. στη συλλογή, καταγραφή και επεξεργασία των συλλεγόμενης πληροφορίας για την απεικόνιση της προόδου της στρατηγικής με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Συμπεράσματα

Τα κυριότερα συμπεράσματα σχετικά με την εφαρμογή της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 2016 2021 μέχρι σήμερα είναι τα εξής:

 • Πραγματοποιούνται Δράσεις στο 100% των Τομέων Παρέμβασης της ΕΨΣ με μεγαλύτερη συνολικά πρόοδο στους Τομείς Παρέμβασης 1, 5 και 7.
 • Έχει ενεργοποιηθεί ποσοστό μεγαλύτερο του 95% των προβλεπόμενων Δράσεων.
 • Βρίσκονται σε εξέλιξη 130 διακριτές ενέργειες με απτά επιδιωκόμενα αποτελέσματα.
 • Πάνω από το 70% του συνόλου των Δράσεων της ΕΨΣ βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ωρίμανσης, με το 45% αυτών να έχουν ολοκληρωθεί.
 • Τα αντίστοιχα ποσοστά για τις Φάσεις Θεσμοθέτησης και Υλοποίησης ανέρχονται σε 51% και 24%.

Δείτε αναλυτικά το κείμενο της αναφοράς λειτουργικής προόδου της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 2016-2021, εδώ: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9C%CE%A0%CE%A7465%CE%A7%CE%980-49%CE%A6