Με νομοθετικές ρυθμίσεις που θεσπίστηκαν το προηγούμενο διάστημα διευκολύνθηκαν οι συναλλαγές των φορολογουμένων και απλοποιήθηκαν διαδικασίες αναφορικά με θέματα φορολογίας κατοχής ακινήτων επιλύοντας σημαντικά προβλήματα που αντιμετώπιζε μεγάλος αριθμός πολιτών.

Συγκεκριμένα:

  • Επιλύθηκαν προβλήματα που είχαν ανακύψει από την έναρξη ισχύος του ΕΝΦΙΑ και αφορούσαν στο σύνδικο της πτώχευσης. Ο σύνδικος πτώχευσης, δεν καλείται πλέον να πληρώσει τον ΕΝΦΙΑ του πτωχού, αλλά υποχρεούται μόνο να υποβάλει τη δήλωση του ΕΝΦΙΑ στο όνομα του πτωχού.

Επίσης, προηγουμένως κατά τη χορήγηση πιστοποιητικού για ακίνητο, το οποίο ανήκει σε πτωχό, υπήρχε η υποχρέωση ρύθμισης οφειλών ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή Φ.Α.Π. Η δέσμευση αυτή, λοιπόν, καταργείται προκειμένου να διευκολυνθεί η σταδιακή εκποίηση της πτωχευτικής περιουσίας. Ωστόσο, διατηρείται η υποχρέωση εξόφλησης του επιμεριστικά αναλογούντος φόρου πριν την εκποίηση του ακινήτου.

  • Παρατάθηκε για δύο χρόνια (2017 και 2018) η αναστολή επιβολής συμπληρωματικού φόρου για τα αγροτεμάχια των φυσικών προσώπων. Η διάταξη αυτή, η οποία κατέστη δυνατή μετά από έντονες διαπραγματεύσεις, κρίθηκε απαραίτητη, προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στους φορολογουμένους να ελέγξουν και τους δασικούς χάρτες και να προβούν, όπου απαιτείται, στις απαραίτητες διορθώσεις.
  • Αποσαφηνίστηκε η διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου, ιδίως σε περιπτώσεις κληρονομίας με περισσότερους κληρονόμους, ενώ διευκρινίστηκε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις για τη χορήγηση του πιστοποιητικού πρέπει να έχει καταβληθεί ο φόρος που αναλογεί στο ποσοστό ή στο δικαίωμα που κληρονομείται από τον κληρονόμο, χωρίς να απαιτείται ρύθμιση του φόρου για τα υπόλοιπα ποσοστά ή ακίνητα του κληρονομουμένου.
  • Δόθηκε η δυνατότητα σε περίπτωση μεταβίβασης με αντάλλαγμα του συνόλου της ακίνητης περιουσίας φυσικού ή νομικού προσώπου, εφόσον το συνολικά οφειλόμενο ποσό κύριων και πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων αποδίδεται από το συμβολαιογράφο μέσα στην προθεσμία των τριών εργασίμων ημερών, να χορηγείται ένα ενιαίο πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., χωρίς να απαιτείται να έχει προηγηθεί ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών από ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή και Φ.Α.Π.
  • Λύθηκε ένα σοβαρότατο θέμα που ταλαιπωρούσε ένα μεγάλο αριθμό πολιτών, καθώς προβλέφθηκε η δυνατότητα να προσκομίζεται από τον υπόχρεο σε ΕΝ.Φ.Ι.Α., για το παραδεκτό της συζήτησης ενώπιον δικαστηρίου εμπράγματης αγωγής επί ακινήτου, πιστοποιητικό από το οποίο θα προκύπτει ότι το επίδικο ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή και Φ.Α.Π τα πέντε προηγούμενα έτη, χωρίς να απαιτείται η καταβολή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή του Φ.Α.Π. του συγκεκριμένου ακινήτου, ούτε η ρύθμιση των υπόλοιπων χρεών ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή Φ.Α.Π.
  • Απαλλάσσονται πλέον από την απόκτηση πρώτης κατοικίας ύστερα από κληρονομιά ή γονική παροχή πέρα από τους Έλληνες που κατοικούν στην Ελληνική Επικράτεια, οι υπήκοοι των κρατών μελών της Ε.Ε και υπήκοοι των χωρών του ΕΟΧ, κάτοικοι της Ελλάδος και μη.
  • Λόγω των σεισμών της 12ης Ιουνίου 2017 στη Λέσβο και 21ης Ιουλίου 2017    στη Κω θεσμοθετήθηκε η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2017και 2018 για κτίσματα μετά του αναλογούντος σε αυτά οικοπέδου που αποδεδειγμένα υπέστησαν ζημιές.