Οι κατηγορίες δαπανών, οι οποίες υπολογίζονται στο ελάχιστο ποσό που πρέπει να πραγματοποιήσουν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής μισθωτοί, συνταξιούχοι και κατ’ επάγγελμα αγρότες για το φορολογικό έτος 2017, είναι οι ακόλουθες:

-Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά

-Αλκοολούχα ποτά και καπνός

-Ένδυση και υπόδηση

-Στέγαση, εξαιρουμένων των ενοικίων

-Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες

-Μεταφορές, εξαιρουμένης της δαπάνης για τέλη κυκλοφορίας και αγορά οχημάτων, πλην των ποδηλάτων

-Επικοινωνίες

-Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες, εξαιρουμένης της αγοράς σκαφών,αεροπλάνων και αεροσκαφών

-Εκπαίδευση

-Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια

-Άλλα αγαθά και υπηρεσίες

Δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για την Υγεία, αφού εμπίπτουν σε άλλη διάταξη του ν.4446/2016, καθώς και οι δαπάνες για αγορά κατοικίας, πληρωμή φόρων, δόσεις στεγαστικών δανείων, αγορά επενδυτικών προϊόντων (μετοχών, ομολόγων κλπ.).

Η απόφαση καθορίζει, επίσης, ποιες κατηγορίες φορολογούμενων από τους μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ’ επάγγελμα αγρότες εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής για την πραγματοποίηση των δαπανών τους, αλλά θα πρέπει να προσκομίσουν αποδείξεις σύμφωνα με την προβλεπόμενη κλίμακα.

Οι κατηγορίες φορολογουμένων είναι οι εξής:

-Φορολογούμενοι 70 ετών και άνω,

-Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω,

-Όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση,

-Φορολογούμενοι κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου του ν. 4172/2013, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις,

-Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στο εξωτερικό,

-Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος,

-Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους

-Φορολογούμενοι που δεν έχουν εισόδημα από καμία κατηγορία ή έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο ή/και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ,

-Φορολογούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ τεκμαρτού και συνολικού εισοδήματός τους,

-Φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης

-Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία,

-Φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών),

-Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών,

-Οι στρατιωτικοί, εφόσον υπηρετούν στην αλλοδαπή,

-Οι υπηρετούντες στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ε.Ε.,

-Όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα,

-Οι φυλακισμένοι.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι το ποσό των δαπανών δηλώνεται ατομικά από κάθε σύζυγο ή από κάθε μέρος του συμφώνου συμβίωσης. Σε περίπτωση που καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δύο συζύγων ή μερών του συμφώνου, το τυχόν πλεονάζον ποσό δύναται κατά την εκκαθάριση να μεταφερθεί στον άλλο σύζυγο ή μέρος του συμφώνου για τυχόν κάλυψη του ελάχιστου απαιτούμενου ποσού δαπάνης.

Επισημαίνεται ότι η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής δεν απαλλάσσει τις επιχειρήσεις από την υποχρέωση έκδοσης αποδείξεων.