Η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανέλαβε νομοθετική πρωτοβουλία με σειρά επειγουσών τροπολογιών για την επίλυση χρόνιων ζητημάτων. Ειδικότερα, θεσπίστηκαν διατάξεις  με τις οποίες:

(α) επανέρχεται θεσμικά η δυνατότητα σίτισης των σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, με αξιοποίηση τόσο κρατικών όσο και ευρωπαϊκών πόρων (ΕΣΠΑ), ενώ, για πρώτη φορά, παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης και των δαπανών τηλεπικοινωνιών και πρόσβασης στο διαδίκτυο των σπουδαστών των Σχολών αυτών.

(β) επιλύεται το πάγιο πρόβλημα της λειψυδρίας των νησιών, μέσω της δυνατότητας άμεσης εγκατάστασης προσωρινών μονάδων αφαλάτωσης νερού, με χρηματοδότηση και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

(γ) αναβαθμίζονται τα δικαιώματα των επιβατών των πλοίων, σε περιπτώσεις καθυστέρησης δρομολογίων.

(δ) αντιμετωπίζεται συστηματικά και αποτελεσματικά το φαινόμενο των παράνομων ναυλώσεων των διακινούμενων στην ελληνική επικράτεια σκαφών αναψυχής, με τη θεσμοθέτηση νέων πιο αυστηρών κυρώσεων, και συγκεκριμένα, αφενός η απαγόρευση απόπλου των σκαφών αυτών αφετέρου για την άρση αυτής είτε η καταβολή του επιβληθέντος προστίμου είτε η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους διπλάσιου του προστίμου. Σημειώνεται ότι ήδη, σε διάστημα μικρότερο των 4 μηνών, ήρθαν στο φως περισσότερες από 40 παράνομες ναυλώσεις σκαφών, εισπράττοντας υπέρ του Δημοσίου τα αντίστοιχα πρόστιμα, σε αντίθεση με το παρελθόν που η επιβολή προστίμου δεν συνεπαγόταν είσπραξη αυτού, λόγω ευχέρειας αναχώρησης των σκαφών άνευ καταβολής του.

(ε) αναβαθμίζεται και θωρακίζεται απαρέγκλιτα ο δημόσιος χαρακτήρας της Πλοηγικής Υπηρεσίας, θεραπεύοντας τη διαχρονική αδιαφορία των προηγούμενων Κυβερνήσεων ως προς τη διασφάλιση των απαραίτητων ανθρώπινων και υλικών πόρων, αφενός με τη διασφάλιση της μισθοδοσίας του ναυτικού προσωπικού της Πλοηγικής Υπηρεσίας, το οποίο βαρύνει αποκλειστικά το Κεφάλαιο αυτής που προέρχεται από τις υπηρεσίες που παρέχει, χωρίς επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού, αφετέρου με την εξομάλυνση της διαδικασίας προμήθειας καυσίμων, για την εύρυθμη λειτουργία των λιμανιών και την κατοχύρωση της ασφαλούς πλοήγησης σε αυτά.