Αναρτήθηκε σήμερα στην ιστοσελίδα του υπουργείου Υγείας ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Υπουργείου Υγείας για την Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων.

Πρόκειται, ουσιαστικά, για μια έκθεση η οποία, περιγράφοντας το συντονισμό όλων των δράσεων και μέτρων που έχουν ως στόχο τον περιορισμό εμφάνισης εξαρτητικών συμπεριφορών, αποτυπώνει το συνολικό σχεδιασμό του υπουργείου Υγείας στο πεδίο αρμοδιότητάς του, τη Μείωση της Ζήτησης.

Η Μείωση της Ζήτησης περιλαμβάνει κυρίως πολιτικές που αποσκοπούν στην πρόληψη χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, την παροχή υποστήριξης και θεραπείας, τη μείωση της βλάβης και την προαγωγή της ένταξης και επανένταξης στην κοινωνία.

Οι νέες υπηρεσίες που περιγράφονται στην έκθεση βρίσκονται σήμερα σε υψηλό επίπεδο ωριμότητας (η λειτουργιά ορισμένων έχει ήδη ξεκινήσει) ενώ η χρηματοδότηση των νέων δομών έχει εξασφαλιστεί κυρίως μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η συνέχιση των δράσεων μετά το πέρας της συγχρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγραμματίζεται να υποστηριχθεί μέσω εθνικών κονδυλίων. Κάποιες υπηρεσίες θεραπείας,  με ή/και χωρίς φαρμακευτική υποστήριξη, που αναπτύσσονται με στόχο την πληρέστερη γεωγραφική κάλυψη της χώρας έχουν υποστηριχθεί, από την έναρξη λειτουργίας τους, με πόρους του κρατικού προϋπολογισμού.

Όλες οι υπηρεσίες αντιμετώπισης των εξαρτήσεων που περιλαμβάνονται στο στρατηγικό σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας αναπτύσσονται από τους εποπτευόμενους φορείς του, όπως αυτοί προβλέπονται  στον Νόμο περί Εξαρτησιογόνων Ουσιών», (4139/2013).

Στόχος του υπουργείου Υγείας είναι- μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης, της συνέχειας στη φροντίδα, της καλύτερης δυνατής συνέργειας των αρμόδιων φορέων και της αποτελεσματικότερης αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων- να διασφαλιστεί το καθολικό δικαίωμα των εξαρτημένων σε όλες τις επιστημονικά τεκμηριωμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις.