Έχοντας υπόψη:
1. το άρθρο 16 του Ν.1824/1988 (ΦΕΚ 296/τ.Α’) με το οποίο κυρώθηκε η υπ’ αριθμ. Γ2/3345/02.09.88 Υ.Α. «Ίδρυση και λειτουργία Μουσικών Σχολείων»,
2. την υπ΄ αριθμ. 64379/Δ2/18.4.2017 (ΦΕΚ 1405/τ.Β΄/25.4.2017) Υπουργική Απόφαση «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων»
3. την υπ΄ αριθμ. 70411/Δ2/28.4.2017 Εγκύκλιο ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018» (ΑΔΑ 7Γ614653ΠΣ-ΖΞ7) όπως τροποποιήθηκε με την 86171/Δ2/23.5.2017 Εγκύκλιο «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.70411/Δ2/28.4.2017 εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018» (ΑΔΑ ΩΝ8Σ4653ΠΣ-Δ1Ο).
4. την υπ’ αριθμ.89686/Δ2/29.5.2017 Υ.Α. «Ίδρυση Μουσικών Γυμνασίων» (ΦΕΚ 2057/τ.Β΄/15.6.2017),
5. την υπ’ αριθμ. Φ11.1/4328/22.8.2017 Απόφαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς «Ορισμός προσωρινής αναπληρώτριας διευθύντριας για την κενή θέση Διευθυντή του νεοϊδρυθέντος Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς »,
6. το υπ΄αριθμ. Φ 11.1/4339/23.08.2017 έγγραφο της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς «Έναρξη λειτουργίας του νεοϊδρυθέντος Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς»,
7. την υπ’ αριθμ. 30/25.08.2017/Θ1 Πράξη της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων»,
σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α) Εισηγούμαστε την έναρξη λειτουργίας του Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς κατά το σχολικό έτος 2017-18.

Β) Περίοδος υποβολής των αιτήσεων των υποψήφιων μαθητών, ορίζεται το διάστημα 30 Αυγούστου έως 5 Σεπτεμβρίου 2017 στο Μουσικό Σχολείο Καστοριάς. Στην περίπτωση που το Μουσικό Σχολείο δεν διαθέτει τα απαραίτητα για την πρωτοκόλληση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων έως την 31η Αυγούστου, παρακαλείται η Δ.Δ.Ε. Καστοριάς όπως δεχθεί και πρωτοκολλήσει τις σχετικές αιτήσεις.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι διαμένοντες στον Νομό Καστοριάς. Οι γονείς ή κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από λογαριασμό ΔΕΚΟ ή άλλο αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση μονίμου κατοικίας τους.
Γ) Έως την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου παρακαλείται η Διευθύντρια του Μουσικού Σχολείου Καστοριάς όπως αποστείλει δια της οικείας Δ.Δ.Ε την πρότασή της για τον αριθμό των τμημάτων και των εισακτέων μαθητών για την Α΄ τάξη Γυμνασίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα ανωτέρω 2 και 3.
Δ) Έως την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου παρακαλείται ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας όπως αποστείλει την πρόταση μελών για την Επιτροπή Επιλογής (Ε.Ε.) των υποψηφίων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα ως άνω 2 και 3.
Ε) Έως την 6η Σεπτεμβρίου η Καλλιτεχνική Επιτροπή Μουσικών Σχολείων Θα εισηγηθεί για τη συγκρότηση των μελών της Ε.Ε., δυνάμει της οποίας θα εκδοθεί η σχετική Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης.
ΣΤ) Για τη διαδικασία επιλογής μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α τάξη Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Καστοριάς, ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ` αριθμ. 70411/Δ2/28.4.2017 Εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ «Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018» (ΑΔΑ 7Γ614653ΠΣ-ΖΞ7) όπως τροποποιήθηκε με την 86171/Δ2/23.05.2017 Εγκύκλιο (ΑΔΑ ΩΝ8Σ4653ΠΣ-Δ1Ο)
Ζ) Η ημερομηνία διεξαγωγής της διαδικασίας εισαγωγής των υποψηφίων στην Α΄ τάξη Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-18 ορίζεται η Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 09:00 π.μ.
Η) Όργανο αναφοράς της παραδοσιακής μουσικής για το Μουσικό Σχολείο Καστοριάς θα είναι ο Ταμπουράς.

Το πλήρες έγγραφο σε μορφή pdf.