Μετά από τη ψήφιση του νόμου 4325/2015 για την αποκατάσταση αδικιών από τις προηγούμενες κυβερνήσεις εις βάρος εργαζομένων, ο οποίος προέβλεψε την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας, την επιστροφή των σχολικών φυλάκων, καθώς και άλλων υπαλλήλων του δημοσίου που βρίσκονταν σε καθεστώς διαθεσιμότητας, το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προχώρησε στην ψήφιση του νόμου 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του Κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

Με τις κείμενες διατάξεις του εν λόγω νομοσχεδίου, προωθούνται σημαντικές θεσμικές παρεμβάσεις του υπουργείου σε θέματα κοινωνικής πολιτικής, με στόχο την ενίσχυση και την υποβοήθηση κοινωνικά ευπαθών ομάδων όπως, μεταξύ άλλων, η ενίσχυση των δυνατοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης να υλοποιούν δράσεις κοινωνικής πολιτικής και στήριξης των πιο ευπαθών κοινωνικών ομάδων, η ένταξη της κατηγορίας των τρίτεκνων οικογενειών στο πεδίο εφαρμογής του νόμου που ρυθμίζει τη μέριμνα και την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών, και η αποκατάσταση αδικιών μέσω της επαναφοράς στις επανασυσταθείσες υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας πρώην δημοτικών αστυνόμων, οι οποίοι κατόπιν υποχρεωτικής μετάταξής τους υπηρετούν σε Σωφρονιστικά Καταστήματα του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Με αυτό τον τρόπο επιδιώκεται η περαιτέρω στήριξη των πλέον ευπαθών κοινωνικών ομάδων, λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, αφενός δίχως να επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, αφετέρου με άμεσες συνέπειες όχι μόνο στους άμεσα ωφελούμενους πολίτες, αλλά και στο σύνολο της κοινωνίας, χάρις στην αποκατάσταση της κοινωνικής συνοχής και στην προσπάθεια για διασφάλιση της κοινωνικής ευημερίας.

Ειδικότερα:

Με την ρύθμιση του άρθρου 19 διευρύνεται η προβλεπόμενη δυνατότητα των Δήμων να χορηγούν μείωση ή απαλλαγή από τους δημοτικούς φόρους ή τέλη, ώστε να συμπεριληφθούν οι τρίτεκνοι, οι μονογονεϊκές οικογένειες και οι μακροχρόνια άνεργοι καθώς και οι δικαιούχοι των μέτρων αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης  ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνάμεις. Επίσης δίνεται η δυνατότητα στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) να χορηγούν μειωμένο τιμολόγιο ή μείωση/απαλλαγή από τα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης σε νέους επαγγελματίες κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας των επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεών τους.

Με το άρθρο 18 παρατείνεται για επιπλέον 8 έτη η προθεσμία ανέγερσης κατοικίας από άστεγους και οικονομικά αδύνατους δημότες, σε δημοτικό οικόπεδο που τους είχε παραχωρηθεί από τον οικείο Δήμο.

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 30 εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του ν.2643/1998 «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις» οι τρίτεκτνες οικογένειες. Για την ενίσχυση του θεσμού της οικογένειας παρέχεται ομοιόμορφη προστασία και στην κατηγορία των τρίτεκτων οικογενειών τόσο μέσω της πρόβλεψης πρόσληψης αυτών σε φορείς του ιδιωτικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, όσο και δια της πρόβλεψης πρόσληψης ή διορισμού σε δημόσιες υπηρεσίες Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ μέσω της μοριοδότησης των γονέων τριών τέκτων και ενός από τα τέκνα των τρίτεκνων οικογενειών.

Με τη νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 34 όλοι οι δημοτικοί παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, ανεξάρτητα από το νομικό τους καθεστώς, υπάγονται στο ίδιο καθεστώς αδειοδότησης, το οποίο είναι ενιαίο, δίχως περιθώρια αμφισβήτησης για το περιβάλλον των παρεχόμενων υπηρεσιών, το οποίο συνδέεται και με την ποιότητά τους και έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του ΕΣΠΑ.