ΑΠΕ/ΜΠΕ

Περαιτέρω ενίσχυση της Ναυτικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα επιφέρει η ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020 τριών προγραμμάτων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών του ΥΝΑΝΠ, κατόπιν οδηγιών του Υπουργού Παναγιώτη Κουρουμπλή. Τα προγράμματα, το συνολικό ύψος των οποίων ανέρχεται στο ποσό των 48.935.000 €, είναι τα ακόλουθα:

«Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων Ναυτικών και παροχής επαγγελματικής πιστοποίησης 2015-2017», με Κωδικό ΟΠΣ 5003003 που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». Η διάρκεια του προγράμματος είναι για την χρονική περίοδο 01-01-2015 έως 31-08-2017 και ο προϋπολογισμός 9.688.210,95€.

Η ΔΕΚΝ συμμετέχει ως τελικός δικαιούχος σε προγράμματα κατάρτισης ανέργων ναυτικών, τα οποία οδηγούν στην πιστοποίηση των γνώσεων των εν λόγω ναυτικών, με την απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και με δικαίωμα υπηρεσίας στα πλοία. Στο ανωτέρω πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται ως επί το πλείστον η επιδότηση των άνεργων ναυτικών κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης και η μισθοδοσία των εκπαιδευτών. Σημειώνεται ότι υπάρχει δέσμευση και πρόκειται άμεσα να κατατεθούν οι αιτήσεις χρηματοδότησης και για την υπόλοιπη χρονική περίοδο από 01-09-2017 έως 31-12-2020, με προϋπολογισμό 11.311.789,05€.

«Πρακτική Άσκηση σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) επί πλοίου για την εκπλήρωση του Α΄ θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού τους», με Κωδικό ΟΠΣ 5007286, που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». Η διάρκεια αυτού του προγράμματος ορίζεται για την χρονική περίοδο 01-01-2016 έως 30-10-2021, με προϋπολογισμό 27.000.000 €.

Στις Σχολές των Α.Ε.Ν., με βάση το παρόν πρόγραμμα, συγχρηματοδοτείται η επιδότηση των σπουδαστών για την πρακτική τους εκπαίδευση πάνω σε εμπορικά πλοία, στο Α΄ εκπαιδευτικό ταξίδι μετά το Α’ εξάμηνο, με σκοπό την άσκησή τους επί του πλοίου στο γνωστικό αντικείμενο που διδάχθηκαν.

To Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ναυτικής Εκπαίδευσης με το ακρωνύμιο “MARIS” έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 και πρόκειται να υλοποιηθεί από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών. Το πρόγραμμα αρχίζει τον Σεπτέμβριο του 2017. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 935.000 €.

Στόχος του εν λόγω έργου είναι: 1) Η παροχή Ολοκληρωμένων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στην ευρύτερη ναυτιλιακή κοινότητα και στους πολίτες. 2) Η συνεχής προσέλκυση νέων στο ναυτιλιακό τομέα, σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες της ναυτιλιακής κοινότητας και η προσφορά στη Ναυτιλία κατάλληλα εκπαιδευμένων, καταρτισμένων και πιστοποιημένων Ναυτικών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. 3) Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο θεσμικά αρμόδιων φορέων για τη Ναυτιλία, της Κύπρου και της Ελλάδας, και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και χρήσιμων συμπερασμάτων και στα θέματα της ναυτικής εκπαίδευσης.

Με το “MARIS” θα επιτευχθεί η πλήρης μηχανογράφηση του Ελληνικού Συστήματος της Ναυτικής Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης και η διασύνδεσή του με το υποσύστημα της θαλάσσιας υπηρεσίας των Ναυτικών, ενώ από πλευράς Κύπρου θα ψηφιοποιηθεί το μητρώο Ναυτικών με τη δημιουργία διαδραστικής διαδικτυακής εφαρμογής (Ηλεκτρονικό Μητρώο Ναυτικών).