Συνεδρίασε σήμερα 4 Νοεμβρίου, μέσω τηλεδιάσκεψης, υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Μετά την εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού (που έχει ήδη διανεμηθεί) οι αρμόδιοι Υπουργοί ανέπτυξαν τις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις της Κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα:

  1. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας παρουσίασε τις νομοθετικές πρωτοβουλίες: α) Εθνικός κλιματικός νόμος, β) Εκσυγχρονισμός αδειοδοτικής διαδικασίας έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, υπεράκτια αιολικά πάρκα, μετασχηματισμός Ελληνικής Διαχειριστικής Αρχής Υδρογονανθράκων

α) Για τον εθνικό κλιματικό νόμο:  Θεσπίζει πλαίσιο για τη σταδιακή και οριστική μείωση των ανθρωπογενών εκπομπών και την αύξηση των απορροφήσεων αερίων του θερμοκηπίου με τον πλέον περιβαλλοντικά βιώσιμο, κοινωνικά δίκαιο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο, συμβάλλοντας στην επίτευξη του στόχου κλιματικής ουδετερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως το 2050. Παράλληλα, βελτιώνει την προσαρμοστική ικανότητα και την κλιματική ανθεκτικότητα της Ελλάδας.

Σημειώνεται ότι σήμερα δεν υπάρχει ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο για τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, αλλά διάσπαρτες αποσπασματικές διατάξεις, που δεν εξασφαλίζουν ότι κινούμαστε με συνεκτικό τρόπο προς την κλιματική ουδετερότητα. Δεν υπάρχει εμπλοκή όλων των τομέων της οικονομίας, αλλά ούτε και της δημόσιας διοίκησης στο βαθμό που απαιτείται. Δεν υπάρχει δεσμευτικός οδικός χάρτης για την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 και θεσμοθετημένα ορόσημα.

Πολιτικοί στόχοι της νομοθετικής αυτής πρωτοβουλίας είναι:

-Αναδεικνύουμε πολιτικά το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, θεσπίζοντας διαδικασίες διακυβέρνησης που εμπλέκουν συστηματικά το εθνικό Κοινοβούλιο. Εμπλέκουμε την κοινωνία και το πολιτικό σύστημα στην κλιματική διακυβέρνηση και αυξάνουμε την ευαισθητοποίηση των πολιτών στο θέμα της κλιματικής αλλαγής.

-Ενσωματώνουμε την κλιματική διάσταση στις τομεακές πολιτικές.

-Κινητοποιούμε όλους τους τομείς της οικονομίας και της διοίκησης στο στόχο της κλιματικής ουδετερότητας.

-Επιταχύνουμε τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία με τρόπο που διευκολύνει την ηπιότερη προσαρμογή, τη δικαιότερη κατανομή των βαρών μεταξύ των οικονομικών κλάδων, αλλά και των πολιτών, και δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης.

-Ο εθνικός κλιματικός νόμος αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την υλοποίηση σε εθνικό επίπεδο της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας κατ’ αντιστοιχία με τον Ευρωπαϊκό Κλιματικό Νόμο, έτσι ώστε  η Ελλάδα να είναι ανάμεσα στους πρωτοπόρους της υλοποίησης της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας.

-Θεσπίζουμε οδικό χάρτη για τη μετάβαση της κοινωνίας και της οικονομίας στην κλιματική ουδετερότητα, αυξάνοντας την προβλεψιμότητα του οικονομικού περιβάλλοντος και συντελώντας στην εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης και σταθερότητας στην αγορά, προϋποθέσεις απαραίτητες για την προσέλκυση επενδύσεων ιδίως στους τομείς των ΑΠΕ, της εξοικονόμησης και της αποθήκευσης ενέργειας, της διείσδυσης του πράσινου υδρογόνου κ.λπ.

-Υπηρετεί την επιτάχυνση της απανθρακοποίησης που αμβλύνει την εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα και οδηγεί στη μεσοπρόθεσμη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Μακροπρόθεσμος ποσοτικός στόχος είναι να καταστεί  η Ελλάδα, το αργότερο έως το 2050, κλιματικά ουδέτερη, που σημαίνει ότι οι εκπομπές από τις πηγές και οι απορροφήσεις από τις καταβόθρες των αερίων του θερμοκηπίου θα έχουν ισοσκελιστεί.

Ενδιάμεσοι ποσοτικοί στόχοι είναι η μείωση έως το 2030 των καθαρών εκπομπών κατά 55% σε σχέση με το 1990 και έως το 2040 κατά 80%  σε σχέση με το 1990.

β) Νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της αδειοδοτικής διαδικασίας έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, τα υπεράκτια αιολικά πάρκα και το μετασχηματισμό της Ελληνικής Διαχειριστικής Αρχής Υδρογονανθράκων.

–Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του Α’ Μέρους:

Ολοκληρώνεται η απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ. Οι προτεινόμενες διατάξεις αποτελούν το αμέσως επόμενο αναγκαίο βήμα, μετά την έκδοση της Βεβαίωσης Παραγωγού ή της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων και καταλαμβάνει όλα τα αδειοδοτικά στάδια από την έκδοση των ανωτέρω Βεβαιώσεων, μέχρι και την έκδοση της Άδειας Λειτουργίας των έργων.

–Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του Β’ Μέρους:

Θεσπίζεται το νομοθετικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και συμμετοχή μονάδων αποθήκευσης στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Καθορίζεται η αδειοδότηση της ενεργειακής δραστηριότητας της αποθήκευσης, καθώς και σταθμών που συνδυάζουν μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις για την τροποποίηση των υφιστάμενων σχετικών αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για την εξέταση των εκκρεμών αιτήσεων

— Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του Γ’ Μέρους:

Θεσπίζεται ένα ολοκληρωμένο και σύγχρονο νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων κατά τρόπον ώστε να αξιοποιηθεί το άριστο αιολικό δυναμικό της χώρας με το βέλτιστο δυνατό τρόπο. Εισάγονται  ανταγωνιστικές και διαφανείς διαδικασίες και προτεραιοποιείται η ασφάλεια δικαίου, ώστε να εμπνεύσει εμπιστοσύνη σε υποψήφιους που θα επενδύσουν σε τόσο υψηλής κεφαλαιακής έντασης επενδύσεις. Παράλληλα, το Ελληνικό Δημόσιο ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία επί της συγκεκριμένης δραστηριότητας, διασφαλίζοντας τη διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος στον εθνικό θαλάσσιο χώρο.

Σε ό,τι αφορά τα προβλήματα που επιλύονται επισημαίνεται ότι:

Α. Με τις ρυθμίσεις του Α’ Μέρους:

-Ολοκληρώνεται ο εκσυγχρονισμός της διαδικασίας αδειοδότησης των εν λόγω έργων.

-Επιλύονται σημαντικές χρονικές καθυστερήσεις που σημειώνονται σε κάθε στάδιο της αδειοδοτικής διαδικασίας.

-Απαλλάσσονται οι αρμόδιες υπηρεσίες από τεράστιο φόρτο και όγκο εργασίας.

-Καθορίζονται διακριτά και μειώνονται οι περιπτώσεις των τροποποιήσεων των έργων.

-Παρέχεται ευελιξία στον επενδυτή στην πρόοδο του έργου του, σε συνδυασμό με την ταχύτητα στις διαδικασίες.

-Επιβάλλονται συγκεκριμένες και αυστηρές προθεσμίες στις οποίες υπόκεινται τόσο  οι επενδυτές, όσο και οι αδειοδοτούσες Αρχές.

-Ψηφιοποιείται το σύνολο της διαδικασίας, μέσω της Υπηρεσίας μιας Στάσης και του Πληροφοριακού Συστήματος.

Β. Με τις ρυθμίσεις του Β’ Μέρους:

-Ρυθμίζεται διακριτά η ενεργειακή δραστηριότητα της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

-Εισάγεται η απαραίτητη νομοθετική πρόβλεψη για τη χορήγηση διαφορετικών κατηγοριών  αδειών.

– Εισάγονται προβλέψεις σχετικά με τη χωροθέτηση των μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και αποσαφηνίζονται τα θέματα της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των εν λόγω έργων.

-Προβλέπεται η χορήγηση ενισχύσεων ανάλογα με τη μορφή του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

-Επιτυγχάνεται η ορθολογική οργάνωση του θεσμικού πλαισίου, η επιτάχυνση της υλοποίησης των εν λόγω έργων και η οικονομικά αποδοτικότερη διείσδυση των ΑΠΕ στην ελληνική αγορά ενέργειας, σύμφωνα με τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ).

-Εκσυγχρονίζεται και συμπληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο για την αδειοδότηση σταθμών παραγωγής από συμβατικά καύσιμα.

Γ. Με τις ρυθμίσεις του Γ’ Μέρους:

-Θεσμοθετείται συγκεκριμένο μοντέλο ανάπτυξης των υπεράκτιων αιολικών πάρκων και ορίζεται ο φορέας διαχείρισης της εν λόγω δραστηριότητας.

-Ρυθμίζεται ειδικά η χωροταξική λύση, η διαδικασία παραχώρησης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας, τα ζητήματα διασύνδεσης και ο προσδιορισμός της τιμής αποζημίωσης επί της παραγόμενης ενέργειας μέσω διαγωνισμού.

-Αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της διάσπαρτης νομοθεσίας για τα υπεράκτια αιολικά πάρκα, και ρυθμίζονται εκκρεμότητες που είχαν δημιουργηθεί από το παλαιότερο αποσπασματικό νομοθετικό πλαίσιο.

Σε ό,τι αφορά τους στόχους επισημαίνεται ότι μεταξύ άλλων επιδιώκεται:

-Μέσω της απλοποιημένης και ψηφιοποιημένης διαδικασίας, η αδειοδότηση μιας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, δεν θα υπερβαίνει τα 2 έτη.

-Απαλλάσσονται οι αρμόδιες αδειοδοτούσες Αρχές από μεγάλο διοικητικό φόρτο.

-Διατίθεται στους επενδυτές η απαραίτητη ευελιξία, ώστε να σχεδιάζουν και να κατασκευάζουν το έργο τους ταχύτερα χωρίς προσκόμματα, με ταυτόχρονη θεσμοθέτηση αυστηρών οροσήμων υλοποίησης και απόδειξης της σοβαρότητας του ενδιαφέροντος  τους και της φερεγγυότητάς τους.

-Δημιουργείται ένα ασφαλές επιχειρηματικό περιβάλλον, το οποίο θα προσελκύσει επενδύσεις και ξένα κεφάλαια.

-Θεσπίζεται μία αυτοματοποιημένη διαδικασία, η οποία θα παρακολουθείται και εποπτεύεται από την Υπηρεσία μιας Στάσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ένα Πληροφοριακό Σύστημα, το οποίο θα βρίσκεται σε διαλειτουργικότητα με όλα τα επιμέρους πληροφοριακά συστήματα των αρμόδιων φορέων.

-Πέραν της συμμόρφωσης με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις ΑΠΕ  επιτυγχάνονται και οι στόχοι του υφιστάμενου Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, το οποίο απαιτεί αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα στο 35% μέχρι το 2030, ήτοι πάνω από 60% (61%-64%) ΑΠΕ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

-Ενισχύονται οι στόχοι της απολιγνιτοποίησης, καθώς και της αύξησης της διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ασφάλειας και επάρκειας του εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας, της διαφοροποίησης του ενεργειακού μείγματος.

-Αξιοποιείται το άριστο αιολικό δυναμικό της χώρας μας.

-Ευνοούνται συνέργειες με το Πρόγραμμα Διασύνδεσης των νησιών, οι οποίες συντελούν στη μείωση του συνολικού κόστους και στην επιτάχυνση των διαδικασιών.

-Δημιουργείται σημαντική προστιθέμενη αξία σε τοπικά λιμάνια, ναυπηγεία και κατασκευαστικές εταιρείες, τόσο κατά την κατασκευή, όσο και κατά τη συντήρηση.

-Δημιουργούνται θέσεις εργασίας υψηλής τεχνικής εξειδίκευσης στον νησιωτικό χώρο.

  1. 2. Ο Υπουργός Υγείας Θανάσης Πλεύρης παρουσίασε το νομοσχέδιο «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας – Έλεγχος ποιοτικών κριτηρίων, έλεγχος φαρμακευτικής δαπάνης».

Το νομοσχέδιο αποβλέπει στην εισαγωγή των αναγκαίων διαρθρωτικών ρυθμίσεων για τον μετασχηματισμό του ΕΟΠΥΥ σε πραγματικό αγοραστή υπηρεσιών υγείας, την πραγματική λειτουργία του ως ασφαλιστικού οργανισμού και τον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης.

Επιδιωκόμενοι στόχοι:

-Η εξασφάλιση βέλτιστων υπηρεσιών για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ με τη θέση ποιοτικών κριτηρίων τόσο για τη σύναψη συμβάσεων με τους παρόχους, όσο και για τον καθορισμό της αποζημίωσης των παρόχων. Καθορισμός ελάχιστων ποιοτικών κριτηρίων, η έλλειψη των οποίων οδηγεί στη μη σύναψη σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ. Εισαγωγή ποιοτικού rebate.

-Προσαρμογή Δ.Σ. και οργανογράμματος του ΕΟΠΥΥ στα πρότυπα ενός σύγχρονου ασφαλιστικού φορέα

-Σε πραγματικό χρόνο έλεγχος σε όλες τις υπηρεσίες προς τον ΕΟΠΥΥ σε σύμπραξη με ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες.

-Ψηφιακός φάκελος ασθενούς.

-Εξορθολογισμός της φαρμακευτικής δαπάνης και σταδιακή μείωση Claw Back.

-Διαμόρφωση ποιοτικών κριτηρίων για την επιλογή προς σύναψη σύμβασης και την αποζημίωση των παρόχων βάσει αντικειμενικών δεδομένων.

-Σημαντική μείωση του claw back με (α) Ένταση των διαπραγματεύσεων σε ικανό πλήθος Φαρμάκων Υψηλού Κόστους και εν γένει όλων των φαρμάκων, μέχρι το τέλος του έτους. (β) Εφαρμογή κλειστών προϋπολογισμών σε λοιπές κατηγορίες φαρμάκων. (γ) Πρόταση αφαίρεσης των βιταμινών και άλλων φαρμάκων μικρής θεραπευτικής αξίας από τη λίστα αποζημίωσης. (δ) Κατάργηση προνομίου μικρότερης συμμετοχής των ασφαλισμένων στα φάρμακα υπό διαπραγμάτευση. (ε) Κίνητρα για μετάβαση των φαρμάκων από τη θετική σε αρνητική λίστα μη αποζημιούμενων από το Δημόσιο. (στ) Ρύθμιση περί δυνατότητας συνταγογράφησης των ανασφάλιστων πολιτών μόνο από δημόσιες δομές. (ζ) Ενδεχόμενη περαιτέρω μείωση τιμών φαρμάκων με έκδοση νέου δελτίου φαρμάκων. (η) Εντατικοποίηση των Κεντρικών Διαγωνιστικών Διαδικασιών. (θ) Επενδυτικό claw back. (ι) Εφαρμογή Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και (κ) Έλεγχος της συνταγογράφησης των ιατρών.

  1. 3. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας παρουσίασε νομοθετικές πρωτοβουλίες για: α) Μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, β) Εκσυγχρονισμός Κτηματολογίου, Ρόδου, Κω-Λέρου

α) Με το νομοσχέδιο για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών μεταρρυθμίζεται πλήρως το νομοθετικό πλαίσιο τόσο ως προς την οργάνωση και λειτουργία της, όσο και ως προς τον τρόπο επιλογής, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των μελλοντικών δικαστικών λειτουργών με γνώμονα το πόρισμα της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής που συστάθηκε  για το σκοπό αυτό.

Οι λόγοι που οδήγησαν στην ανάγκη δημιουργίας νέου θεσμικού πλαισίου για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔι) είναι:

-Οι πολλές μεταβολές του ισχύοντος νομικού πλαισίου της Σχολής είχαν καταστήσει δυσχερή τη λειτουργία της.

-Η ανάγκη παροχής ισότιμης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στους Ειρηνοδίκες.

-Η εισαγωγή σπουδαστών βάσει της ξένης γλώσσας σε βάρος των νομικών μαθημάτων.

-Ο υψηλός συντελεστής βαρύτητας των γραπτών εξετάσεων (85%) σε σχέση με τις προφορικές (15%) κατά τον εισαγωγικό διαγωνισμό, με αποτέλεσμα η προφορική εξέταση να καθίσταται πολύ περιορισμένης σημασίας.

-Η βαθμολογία από σχεδόν όλους τους διδάσκοντες κατά τη φοίτηση των σπουδαστών στη Σχολή δεν γινόταν με αντικειμενικά κριτήρια διότι αυτοί, εξαιτίας των λίγων ωρών διδασκαλίας, δεν προλάβαιναν να σχηματίσουν πλήρη άποψη για τον κάθε εκπαιδευόμενο.

-Κατά την πρακτική άσκηση των σπουδαστών υπήρχε το ιδιαίτερα αρνητικό φαινόμενο της μη αξιολόγησης τους από τους εκπαιδευτές τους,  με αποτέλεσμα να λαμβάνουν όλοι ακριβώς τον ίδιο βαθμό.

-Κατά τη διάρκεια της φοίτησης των σπουδαστών δεν υπήρχε στάδιο ψυχομετρικής δοκιμασίας, διενεργούμενης από ειδικούς.

-Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών δεν γινόταν με τακτικά και υποχρεωτικά προγράμματα επιμόρφωσης και, κυρίως, δεν γινόταν με ομάδες εργασίας (workshops), όπως συμβαίνει σε όλες τις σύγχρονες Σχολές Δικαστών της αλλοδαπής.

-Δεν προβλεπόταν η εκπαίδευση των εκπαιδευτών της Σχολής.

Επιδιωκόμενοι στόχοι είναι:

-Η έναρξη λειτουργίας για πρώτη φορά της κατεύθυνσης των Ειρηνοδικών.

-Η συμμετοχή στον εισαγωγικό διαγωνισμό υποψηφίων που δεν υπερέβησαν το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας τους, για να υπάρχει περιθώριο εξέλιξής τους στο δικαστικό Σώμα σύμφωνα και με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

-Κατά τον εισαγωγικό διαγωνισμό προηγείται η γραπτή εξέταση της ξένης γλώσσας, και εφόσον οι υποψήφιοι κριθούν επαρκείς, ο βαθμός που έλαβαν σε αυτήν δεν υπολογίζεται στα επόμενα στάδια του εισαγωγικού διαγωνισμού, έτσι ώστε η τελική επιλογή να γίνεται αποκλειστικά βάσει της νομικής κατάρτισης των υποψηφίων.

-Θέσπιση δύο διαφορετικών εν μέρει διαγωνισμών για την ενιαία Κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης, ανάλογα αν πρόκειται για υποψηφίους που επιθυμούν να διοριστούν σε θέσεις δοκίμων δικαστικών λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων ή σε θέσεις δοκίμων δικαστικών λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας του.

-Η γραπτή δοκιμασία κατά τον εισαγωγικό διαγωνισμό υπολογίζεται με συντελεστή βαρύτητας εβδομήντα τοις εκατό (70%), ενώ η προφορική με τριάντα τοις εκατό (30%).

-Η πρακτική άσκηση, στην οποία αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία, διαρκεί για 8 μήνες. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, ο κάθε εκπαιδευόμενος εκπαιδεύεται από όλους τους εκπαιδευτές (εναλλαγή) και αξιολογείται υποχρεωτικά από αυτούς με βάση την εργασία και την προσωπικότητά του σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζονται στο νόμο.

-Για την αξιολόγηση του ήθους και της συμπεριφοράς των εκπαιδευομένων, μεταξύ άλλων, λαμβάνονται υπόψη και τα πορίσματα ψυχιατρικής διερεύνησης της προσωπικότητάς τους, η οποία πραγματοποιείται δύο φορές κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στη Σχολή.

-Ως προς τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση, προβλέπονται τακτικά υποχρεωτικά προγράμματα επιμόρφωσης για όλους τους δικαστικούς λειτουργούς από τον βαθμό του εφέτη και κάτω.

-Διενεργούνται ηλεκτρονικά, στο πλαίσιο του σχεδιασμού της Ψηφιακής Δικαιοσύνης, όλες οι διαδικασίες οι οποίες αφορούν τόσο την προεισαγωγική όσο και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση.

β)Το προτεινόμενο νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό Κτηματολογίου, Ρόδου, Κω-Λέρου, εισάγει διατάξεις με τις οποίες ρυθμίζεται η διαδικασία μετάπτωσης από το καθεστώς εφαρμογής του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Επίσης, εισάγονται μεταβατικές διατάξεις για την εφαρμογή της κοινής νομοθεσίας στις περιοχές ισχύος του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου, ιδίως σε ό,τι αφορά σε εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων.

Το νομοσχέδιο αποβλέπει στην επίλυση προβλημάτων που αφορούν:

-Την ανομοιομορφία σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα στην τήρηση πληροφοριών για τα ακίνητα της περιοχής ισχύος του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσων.

-Την ενιαία κωδικοποίηση των απαραίτητων πληροφοριών, προκειμένου να ικανοποιείται η αρχή της δημοσιότητας των εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων.

-Την έλλειψη παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε πολίτες και επαγγελματίες σχετικά με τα ακίνητα των περιοχών ισχύος του Κανονισμού.

-Την ύπαρξη διαφορετικών κανόνων που αφορούν σε ακίνητα και στις περιοχές ισχύος του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσων.

Επιδιωκόμενοι στόχοι του νομοσχεδίου είναι:

-Η ένταξη των ακινήτων των περιοχών ισχύος του Κανονισμού Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

-Η θέσπιση διαδικασίας μετάπτωσης των κτηματολογικών δεδομένων του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου στο πρότυπο του Εθνικού Κτηματολογίου.

-Η επίτευξη ομοιομορφίας στην καταχώριση και παρουσίαση των πληροφοριών που αφορούν σε ακίνητα ή ειδικά ιδιοκτησιακά αντικείμενα στις περιοχές ισχύος του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου.

-Η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε πολίτες και επαγγελματίες σχετικά με τα ακίνητα.

-Ο καθορισμός ενιαίων και ομοιόμορφων κανόνων για την κτήση και την απώλεια εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων, ιδίως στις προϋποθέσεις κτήσης ακινήτου με χρησικτησία, οι οποίες παρουσιάζουν, υπό το ισχύον καθεστώς, αποκλίσεις από τα γενικώς ισχύοντα στην κοινή νομοθεσία.

-Η ενίσχυση της ασφάλειας συναλλαγών και η κατοχύρωση της εμπιστοσύνης πολιτών στο θεσμό του Εθνικού Κτηματολογίου.

  1. 4. Ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε νομοθετικές πρωτοβουλίες για την ενσωμάτωση ενωσιακών Οδηγιών. 

α) Νομοσχέδιο με το οποίο ενσωματώνεται η Οδηγία 2019/2162 σχετικά με την έκδοση και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων. Ρυθμίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν να εκδίδονται καλυμμένα ομόλογα από πιστωτικά ιδρύματα με έδρα στην Ελλάδα, με έμφαση στα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά των καλυμμένων ομολόγων και στο πλαίσιο εποπτείας τους. Εισάγονται διατάξεις για την προστασία του επενδυτή σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή εξυγίανσης του πιστωτικού ιδρύματος που εκδίδει καλυμμένα ομόλογα, τίθενται κανόνες ως προς τα επιλέξιμα στοιχεία ενεργητικού που δύνανται να συμπεριλαμβάνονται στα στοιχεία καλύμματος, εισάγεται για πρώτη φορά στην εθνική νομοθεσία πλαίσιο εντός του οποίου δύναται να λαμβάνουν χώρα ενδοομιλικές δομές ομαδοποίησης καλυμμένων ομολόγων και σχήματα κοινής χρηματοδότησης, καθορίζεται η πληροφόρηση που θα πρέπει να διατίθεται στους επενδυτές και προσδιορίζονται συγκεκριμένες απαιτήσεις για τη διασφάλιση της επάρκειας του καλύμματος και της διατήρησης αποθέματος ρευστότητας.

Όσον αφορά το πλαίσιο εποπτείας των καλυμμένων ομολόγων ορίζονται η αρμόδια Αρχή για την εποπτεία των καλυμμένων ομολόγων (Τράπεζα της Ελλάδος) και οι αρμοδιότητές της.

Βραχυπρόθεσμος στόχος είναι η έγκαιρη ενσωμάτωση των κανόνων ενωσιακού δικαίου.

Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η ανάπτυξη των αγορών καλυμμένων ομολόγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της εναρμόνισης των εθνικών πλαισίων. Με αυτήν την εναρμόνιση βάσει αρχών και βέλτιστων πρακτικών αναμένεται να καθιερωθεί μια κοινή βάση για την έκδοση όλων των καλυμμένων ομολόγων στην Ένωση. Μια τέτοια αγορά θα εξασφαλίσει σταθερή πηγή χρηματοδότησης για τα πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία, στη βάση αυτή, θα είναι σε καλύτερη θέση να προσφέρουν οικονομικά προσιτά ενυπόθηκα δάνεια για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις και θα μπορούν να θέτουν στη διάθεση των επενδυτών εναλλακτικές ασφαλείς επενδύσεις.

β) Νομοσχέδιο με το οποίο ενσωματώνεται η Οδηγία 2019/1160  Εισάγονται ρυθμίσεις σχετικά με τη διαδικασία κοινοποίησης των αλλαγών που αφορούν ΟΣΕΚΑ (Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες) στις αρμόδιες Αρχές, κανόνες που εκσυγχρονίζουν και προσδιορίζουν τις απαιτήσεις για την παροχή διευκολύνσεων από τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων στους ιδιώτες επενδυτές, σαφείς και ενιαίες προϋποθέσεις για τη διακοπή της διάθεσης των μεριδίων ή των μετοχών ενός ΟΣΕΚΑ ή ΟΕΕ (Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων) σε ένα κράτος μέλος υποδοχής, διατάξεις που εναρμονίζουν τις ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση και καθορίζουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ένας ΔΟΕΕ (Διαχειριστής Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων) της Ε.Ε. μπορεί να προβαίνει σε ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση.

Βραχυπρόθεσμος στόχος είναι η έγκαιρη ενσωμάτωση των κανόνων ενωσιακού δικαίου. Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η άρση των περιορισμών και η διευκόλυνση της διασυνοριακής διανομής οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε..

γ) Νομοσχέδιο με το οποίο ενσωματώνεται στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2019/1153 «για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων και την κατάργηση της απόφασης 2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλίου».

Με το νομοσχέδιο αυτό επιδιώκεται να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της εγχώριας και της διασυνοριακής συνεργασίας κατά τη διεξαγωγή χρηματοοικονομικών ερευνών σχετικά με τη σοβαρή εγκληματικότητα και την τρομοκρατία, μετά και τη σχετική χαρτογράφηση σε επίπεδο Ε.Ε. των εμποδίων στην πρόσβαση επί των χρηματοοικονομικών πληροφοριών, των θεμάτων σχετικά με την ανταλλαγή και τη χρήση πληροφοριών, καθώς και της ανάγκης ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο στηρίζεται σε πέντε βασικούς άξονες:

1ος) Διευκόλυνση της πρόσβασης των εθνικών Αρχών που εμπλέκονται στην ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη συγκεκριμένων σοβαρών μορφών εγκλήματος, σε χρηματοοικονομικές πληροφορίες, μέσω ενός ασφαλούς κόμβου, προς ενίσχυση της αποστολής και του έργου τους στον τομέα της καταπολέμησης του εγκλήματος και της προστασίας των πολιτών.

2ος) Θέσπιση διατάξεων ανταλλαγής χρηματοοικονομικών πληροφοριών μεταξύ των Αρχών επιβολής του νόμου και της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες.

3ος) Θεσμοθέτηση συγκεκριμένου ρυθμιστικού πλαισίου, με σαφή καθορισμό προϋποθέσεων, για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Europol, των εθνικών Αρχών επιβολής του νόμου και της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες.

4ος) Εισαγωγή ρυθμίσεων που συμβάλλουν στην διαμόρφωση ενός πλήρους και οργανωμένου συστήματος τήρησης στατιστικών στοιχείων στον τομέα της καταπολέμησης των σοβαρών μορφών εγκλήματος, από το αρχικό στάδιο της έρευνας έως και την τυχόν αμετάκλητη καταδίκη.

5ος) Εξισορρόπηση ανάμεσα στην ανάγκη για διευκόλυνση στην ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών στο πλαίσιο της καταπολέμησης των σοβαρών μορφών εγκλήματος και στην εφαρμογή συγκεκριμένων, επαρκών και εναρμονισμένων με την ενωσιακή νομοθεσία και τις αρχές του κράτους δικαίου εγγυήσεων για την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων, ιδίως των προσωπικών δεδομένων και του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη.

  1. 5. Ο Υπουργός Επικρατείας κ. Γιώργος Γεραπετρίτης παρουσίασε στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου το  Ετήσιο Πρόγραμμα Κωδικοποίησης.

Η κωδικοποίηση της νομοθεσίας σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές συνιστά κεντρική κυβερνητική προτεραιότητα, σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου για το επιτελικό κράτος. Αποσκοπεί εν τέλει στη συστηματοποίηση του συνόλου της νομοθετικής ύλης σε κώδικες ανά Υπουργείο και Γενική Γραμματεία, στους οποίους θα εντάσσονται και οι μελλοντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες. Προάγεται, έτσι, αποφασιστικά η ασφάλεια δικαίου και ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα της χώρας διεθνώς.

Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, η Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης (ΚΕΚ), υπό την προεδρία του Γεωργίου Σταυρόπουλου, επίτιμου Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας και πρώην Υπουργού και με τη συμμετοχή επιτίμων δικαστικών λειτουργών, καθηγητών, μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και δικηγόρων, έχει εκπονήσει και θέσει σε εφαρμογή, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κωδικοποίησης της νομοθεσίας. Το πρόγραμμα κωδικοποίησης έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και επικαιροποιείται σε ετήσια βάση, ενώ η κωδικοποίηση στηρίζεται στο Εγχειρίδιο Μεθοδολογίας Κωδικοποίησης που έχει συντάξει η ΚΕΚ. Σε εξέλιξη βρίσκεται ήδη η κωδικοποίηση της νομοθετικής ύλης δεκαπέντε υπουργείων, στην οποία συμπράττουν, υπό τον συντονισμό της ΚΕΚ και της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης, εξειδικευμένοι δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες εμπειρογνώμονες. Αναλόγως με τις ανάγκες κάθε περίπτωσης, το αποτέλεσμα της κωδικοποίησης λαμβάνει τη μορφή είτε σχεδίου κώδικα που κυρώνεται από τη Βουλή με τη διαδικασία του άρθρου 76 παρ. 6 και 7 του Συντάγματος, είτε κωδικοποιητικού Προεδρικού Διατάγματος. Συνιστά είτε νομοθετική είτε διοικητική κωδικοποίηση, αναλόγως του αν συνεπάγεται ή όχι κατάργηση των κωδικοποιούμενων διατάξεων.

Ήδη έχει ψηφιστεί από τη Βουλή, με τη διαδικασία των κωδίκων, ο κώδικας νομοθεσίας για τη νησιωτική πολιτική, και αύριο Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου κατατίθεται ο κώδικας για την πολιτιστική κληρονομιά. Περαιτέρω, βρίσκονται σε τελικό στάδιο δύο κωδικοποιητικά Προεδρικά Διατάγματα: του Υπουργείου Εσωτερικών για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τις διοικητικές διαδικασίες της Ελληνικής Αστυνομίας και δύο διοικητικές κωδικοποιήσεις: της νομοθεσίας για τα άτομα με αναπηρία και της τουριστικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με το Ετήσιο Πρόγραμμα Κωδικοποίησης που έχει εκπονήσει η ΚΕΚ, μεταξύ των σχεδίων κωδίκων που εκπονούνται και η ολοκλήρωση των οποίων θα ακολουθήσει έως το τέλος του 2022 συγκαταλέγονται κωδικοποιήσεις σε αντικείμενα αρμοδιότητας, μεταξύ άλλων, των Υπουργείων Μετανάστευσης και Ασύλου, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Υγείας.

  1. 6. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο και έλαβε έγκριση  το Εθνικό Σχεδίου Δράσης – Οδικός  Χάρτης Κυκλικής Οικονομίας 2021-2025.

Σήμερα, απαιτείται η χώρα να επιταχύνει την υλοποίηση των δράσεων για τη μετάβασή της προς μια κυκλική οικονομία. Για το σκοπό αυτό έχει προκύψει η ανάγκη ενός νέου Σχεδίου Δράσης για την κυκλική οικονομία το οποίο:

-Αναθεωρεί το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο 2018-2019 που περιλαμβάνεται στην Εθνική Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία.

-Εναρμονίζεται πλήρως με τους στόχους και τις δεσμεύσεις του νέου σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία της ΕΕ.

-Είναι συμβατό με τις νέες ευρωπαϊκές Οδηγίες και θεσμικές πρωτοβουλίες, καθώς και το εθνικό πλαίσιο.

-Λαμβάνει υπόψη όλες τις νέες νομοθετικές εξελίξεις όπως το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα απόβλητα, την εναλλακτική διαχείριση, τα πλαστικά μιας χρήσης και τις συναφείς αναπτυξιακές στρατηγικές και πολιτικές σε τομεακό και εθνικό επίπεδο, καθώς και τα Εθνικά Σχέδια και ειδικότερα το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων.

Τo Νέο Σχέδιο Δράσης για την κυκλική οικονομία θα συμβάλλει σε ένα πράσινο μέλλον, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη, προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον και δίνοντας νέα δικαιώματα στους καταναλωτές. Είναι ένας Οδικός Χάρτης με σαφές χρονοδιάγραμμα για να καταστεί η οικονομία της χώρας βιώσιμη και ανταγωνιστική με συγκεκριμένες εθνικές δράσεις που καλύπτουν όλη την αλυσίδα αξίας των βασικών προϊόντων, με χρονική ανάπτυξη σε συμβατότητα με τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες της Ε.Ε. για την περίοδο 2021-2025 και καθορισμό των επισπευδόντων φορέων υλοποίησης και των διυπουργικών συνεργασιών. Περιλαμβάνει σε μορφή οδικού χάρτη 71 δράσεις για την περίοδο 2021-2025.

 

Βασικοί άξονες δράσεων είναι:

1.Βιώσιμη παραγωγή και βιομηχανική πολιτική όπως: Ο οικολογικός σχεδιασμός, η οικολογική πιστοποίηση, η παροχή κινήτρων για βιομηχανική συμβίωση, η προώθηση προϊόντων που περιέχουν δευτερογενείς πρώτες ύλες και υποπροϊόντα, τα προϊόντα με λιγότερες επικίνδυνες χημικές ουσίες, η ενσωμάτωση κριτηρίων βιώσιμης παραγωγής των προϊόντων στα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης παραγωγού, φορολογικές απαλλαγές.

2.Βιώσιμη κατανάλωση όπως: Προώθηση πράσινων δημόσιων συμβάσεων, υπηρεσίες επισκευής, ενθάρρυνση της δημιουργίας σε τοπικό επίπεδο, κέντρων για την ανταλλαγή, την επισκευή, την επαναχρησιμοποίηση και την εκπαίδευση στην επισκευή, κίνητρα για τη δημιουργία επιχειρήσεων που θα προωθούν «το προϊόν ως υπηρεσία».

3.Λιγότερα απόβλητα με μεγαλύτερη αξία όπως: Χρηματοδοτικά προγράμματα για πρόληψη, θεσμικό πλαίσιο για πρόληψη, έκδοση οδηγού για την εφαρμογή του συστήματος «Πληρώνω Όσο Πετάω» από τους Δήμους, θέσπιση Προγραμμάτων Διευρυμένης Ευθύνης του Παραγωγού για νέα ρεύματα προϊόντων (κλωστοϋφαντουργικά, ανταλλακτικά οχημάτων, φωτοβολταϊκά πλαίσια, ανεμογεννήτριες, συσκευασίες χρωμάτων, συσκευασίες γεωργικών φαρμάκων, ληγμένα φάρμακα, στρώματα, έπιπλα), oργάνωση και έγκριση νέων Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) για τα παραπάνω ρεύματα, καθώς και για τα αλιευτικά εργαλεία, τα καπνικά προϊόντα, τα μπαλόνια και τα υγρά μαντηλάκια.

4.Οριζόντιες δράσεις όπως: Εθνικό παρατηρητήριο, εθελοντικές συμφωνίες, συντονιστικό όργανο, διαμόρφωση δεικτών κυκλικής οικονομίας και ορισμός στόχων, διαμόρφωση ειδικού σχεδίου δράσης για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων, διαμόρφωση ειδικού σχεδίου δράσης για τον τουρισμό και ειδικού σχεδίου Δράσης για τη Γαλάζια Ανάπτυξη.

5.Δράσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων όπως πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης, ηλεκτρονικά και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας, κλωστοϋφαντουργικά, μπαταρίες και οχήματα, κτίρια, τρόφιμα και άλλα με στόχο ιδίως την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, αλλά και τη βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας τους όταν καταστούν απόβλητα.

Ήδη δρομολογούνται δράσεις μέσα στο επόμενο εξάμηνο όπως η δημιουργία Παρατηρητηρίου Κυκλικής Οικονομίας, η ανάπτυξη δεικτών ώστε να αποτυπώνεται η επίδοση της χώρας στην κυκλική́ οικονομία, η διαμόρφωση Ειδικού Σχεδίου Χρηματοδότησης Δράσεων Κυκλικής Οικονομίας, η δημιουργία εργαλειοθήκης-πλατφόρμας τεχνικής υποστήριξης Δήμων για καινοτόμες δράσεις κυκλικής οικονομίας, η αναθεώρηση των δεκατριών Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ).