Ενόψει της επικείμενης επαναδιαπίστευσης της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) από την Υποεπιτροπή Διαπίστευσης του Διεθνούς Συντονιστικού Οργάνου των Εθνικών Θεσμών Προστασίας και Προώθησης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ψηφίστηκε την 29η Μαρτίου 2017 τροπολογία, που επιφέρει αλλαγές στο συστατικό Νόμο της ΕΕΔΑ, στοχεύοντας στην ενίσχυση της θεσμικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας της Επιτροπής.

Η τροπολογία έχει στόχο την αποτελεσματικότερη και απρόσκοπτη δράση της Επιτροπής στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και στη διασφάλιση των θετικών αξιολογήσεων, στις οποίες έχει ανταπεξέλθει με απόλυτη επιτυχία, ανταποκρινόμενη στις προδιαγραφές των διεθνών οργάνων.