Η συνεργασία του Υπουργείου Εσωτερικών με την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) προκειμένου να υλοποιηθεί η Δράση «Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού – Απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού», επισημοποιήθηκε με την υπογραφή Προγραμματικής Συμφωνίας ανάμεσα στα τρία μέρη, σήμερα Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018, στο Υπουργείο  Εσωτερικών.

Η συμφωνία υπεγράφη από τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Πρόεδρο της ΕΝΠΕ και τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ Παρών στην υπογραφή ήταν ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και οι επικεφαλής της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, (ΕΕΤΑΑ), του φορέα υλοποίησης της εν λόγω Δράσης.

Η συγκεκριμένη Δράση, προϋπολογισμού 3,3 εκατ. ευρώ εντάσσεται στο «Πρόγραμμα Οργάνωσης και Λειτουργικού Εκσυγχρονισμού των 325 Δήμων και των 13 Περιφερειών», προϋπολογισμού 30,5 εκατ. ευρώ, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» του ΕΣΠΑ 2014–2020.

Γιατί υπογράφεται η Προγραμματική Συμφωνία:

Η υπογραφή της Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ ΥΠΕΣ-ΕΝΠΕ-ΚΕΔΕ σηματοδοτεί την αμέριστη συνεργασία των εν λόγω μερών για την επιτυχή ολοκλήρωση του εγχειρήματος. Επίσης είναι απόδειξη της συμφωνίας και της κοινής πορείας των συμμετεχόντων για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας σε όλα τα επίπεδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των πολιτών.

Στόχος:

Με την προτεινόμενη Πράξη επιδιώκεται ο σχεδιασμός ενός νέου, σύγχρονου επιχειρησιακού μοντέλου οργάνωσης και λειτουργίας των ΟΤΑ μέσω της απλούστευσης των διαδικασιών λειτουργίας τους και της δημιουργίας προτύπων αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών, της εκπόνησης προδιαγραφών των αναγκαίων πληροφοριακών συστημάτων και τέλος, στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής σε συγκεκριμένους ΟΤΑ που θα επιλεχθούν, με το σχεδιασμό προγραμμάτων κατάρτισης για την αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. Για την αποτελεσματική διαχείριση της επιχειρούμενης αλλαγής προβλέπονται συνδυασμένες ενέργειες ευαισθητοποίησης, δικτύωσης, διαβούλευσης, ενεργού συμμετοχής, επιμόρφωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού των Δήμων και Περιφερειών.

Με λιγότερη γραφειοκρατία, μεγαλύτερη αποδοτικότητα, απλούστερες και τυποποιημένες διαδικασίες. Με ηλεκτρονική διαλειτουργικότητα με τα άλλα επίπεδα διοίκησης και με παροχή στους πολίτες και τις επιχειρήσεις συνεχώς αναβαθμιζόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Βρισκόμαστε σήμερα πολύ κοντά στην πραγματοποίηση στόχων οι οποίοι για πολλά χρόνια είχαν καταστεί κενοί περιεχομένου, αλλά είναι πλέον κάτι περισσότερο από αναγκαίοι για την στήριξη της αναπτυξιακής προσπάθειας και της αναμόρφωση του παραγωγικού μοντέλου της χώρας.

Η Δράση 1 διακρίνεται σε δύο υποέργα:
• Υποέργο 1: Διαχείριση της αλλαγής για τη λειτουργική αναδιοργάνωση των ΟΤΑ (Υλοποίηση με ίδια μέσα).
• Υποέργο 2: Απλούστευση και προτυποποίηση των διαδικασιών λειτουργίας των ΟΤΑ (Υλοποίηση με διαγωνιστική διαδικασία).

Συνοπτική περιγραφή αναγκαίων παρεμβάσεων εντός της Δράσης 1

Είναι φανερό ότι οι επιχειρούμενες αλλαγές θα αντιμετωπίσουν πλήθος προκλήσεων, τόσο επί του περιεχομένου των διαδικασιών που ισχύουν σήμερα, όσο και σε τεχνικό επίπεδο, προκειμένου να κατορθώσουν σε ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, να αλλάξουν κυριολεκτικά τη διοικητική πραγματικότητα των ΟΤΑ. Ακολουθούν ορισμένες από τις ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν και τα έργα που θα υλοποιηθούν εντός της Δράσης:
• Οριστικοποίηση Λειτουργικών Περιοχών παρέμβασης
• Ανάπτυξη μεθοδολογίας απλούστευσης και προτυποποίησης διαδικασιών.
• Συγκρότηση θεματικών Δικτύων και Ομάδων Εργασίας Αξιοποίηση των ΠΕΔ.
• Αναβάθμιση Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της ΕΕΤΑΑ για την υποστήριξη επικοινωνίας των θεματικών Δικτύων.
• Λειτουργία θεματικών Δικτύων – Ομάδων Εργασίας με την υποστήριξη της ΕΕΤΑΑ και των ΠΕΔ.
• Ενημέρωση-ευαισθητοποίηση ανθρώπινου δυναμικού των ΟΤΑ.
• Εκπόνηση μεθοδολογίας εφαρμογής (rollout) νέων προτύπων λειτουργίας και νέων πληροφοριακών συστημάτων στους Δήμους και στις Περιφέρειες.

Επίσης,

• Περιγραφή υφιστάμενου επιχειρησιακού μοντέλου – Αποτύπωση, μοντελοποίηση, αξιολόγηση των υφιστάμενων διαδικασιών λειτουργίας των οριζόντιων και κάθετων Λειτουργικών Περιοχών των ΟΤΑ.
• Στρατηγικός σχεδιασμός νέου επιχειρησιακού μοντέλου – Απλούστευση, προσομοίωση, προτυποποίηση των διαδικασιών λειτουργίας.
• Εκπόνηση προτύπων οργάνωσης, στελέχωσης, λειτουργίας.
• Προδιαγραφές των αναγκαίων υποσυστημάτων ΤΠΕ και προδιαγραφές διαλειτουργικότητας.
• Σχέδιο Μετάβασης από το υφιστάμενο στο νέο επιχειρησιακό μοντέλο.
• Σχεδιασμός προγραμμάτων κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού των ΟΤΑ για την εφαρμογή του νέου μοντέλου οργάνωσης και λειτουργίας.

Περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η εισήγηση του υπουργού Εσωτερικών.