Το Δίκτυο ASPnet (Associated Schools Network) ιδρύθηκε από την  UNESCO το 1953. Σήμερα συμμετέχουν 10.000 μαθητές από 181 χώρες. Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα  που έχει ως στόχο την προώθηση των αξιών του διεθνούς οργανισμού και της ‘’Εκπαίδευσης 2030’’ σε σύνδεση με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον πυλώνα “Learning to live together”. Κάθε σχολείο-μέλος του δικτύου  θα πρέπει να αποτελεί ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα σύγχρονο και ανοιχτό στην κοινωνία όπου τα προγράμματα, οι δράσεις και οι ανθρώπινες σχέσεις εντάσσονται σε μια ολιστική προσέγγιση της εκπαίδευσης, σκοπεύοντας στη δημιουργία υπεύθυνων, ενεργών πολιτών.

Για την τρέχουσα σχολική χρονιά τα σχολεία που είναι ήδη μέλη μπορούν να εκπονούν προγράμματα αντλώντας θέματα από τους άξονες:

  • Παγκόσμια Ιδιότητα του Πολίτη-πολιτισμός της ειρήνης και της μη βίας
  • Αειφόρος ανάπτυξη και αειφορικός τρόπος ζωής
  • Διαπολιτισμική μάθηση-πολιτιστική διαφορετικότητα και πολιτιστική κληρονομιά

Η διεξαγωγή των προγραμμάτων μπορεί να γίνεται ανεξάρτητα ή συμπληρωματικά με τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων(Πολιτιστικά Προγράμματα, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αγωγή Υγείας κλπ.), καθώς και το eTwinning ή το Erasmus+. Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να εντάξουν στα προαναφερόμενα προγράμματα (σχολικών δραστηριοτήτων, eTwinning, Erasmus+) θεματικές που συνδέονται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, την Εκπαίδευση 2030 και τις προτεραιότητες της UNESCO, αναδεικνύοντάς τα ως θέματα διεθνούς ενδιαφέροντος.

Επίσης, μπορούν να εκπονούν προγράμματα ή να διοργανώνουν δραστηριότητες ή εκδηλώσεις,  με αφορμή τις παγκόσμιες ημέρες ή τις δεκαετίες της UNESCO και των Ηνωμένων Εθνών.

Επισημαίνεται ότι η σχολική μονάδα που  συμμετέχει  στο δίκτυο εντάσσεται ως σύνολο και ως εκ τούτου θα ήταν ευκταίο να δραστηριοποιούνται όλα τα μέρη. Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι αποτελεί υποχρέωση  η υποβολή Ετήσιας  Έκθεσης  στο τέλος της σχολικής χρονιάς, στην οποία θα πρέπει να αποτυπώνεται η λειτουργία του σχολείου ως ASPnet. Η Έκθεση αποστέλλεται ταχυδρομικά στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, Διεύθυνση Ευρωπαικών και Διεθνών Θεμάτων  του ΥΠ.Π.Ε.Θ, υπόψη της Εθνικής Συντονίστριας του Ελληνικού Δικτύου ΑSP net, κας Β. Δηλάρη.

Θα θέλαμε επίσης, να επιστήσουμε την προσοχή σας στην αναγκαιότητα  χρήσης εγκεκριμένου λογότυπου του  δικτύου. Ειδικότερα, τα σχολεία μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο συγκεκριμένο λογότυπο, το οποίο θα τους αποστέλλεται από την Εθνική Συντονίστρια  κατόπιν σχετικού αιτήματος.

Για νέες εγγραφές σχολείων θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ., καθότι η UNESCO βρίσκεται στο στάδιο αναμόρφωσης της λειτουργίας του δικτύου,  στο γενικότερο πλαίσιο αναδιάρθρωσης των τομέων της και ειδικότερα του τομέα της εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποστέλλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: des-c3@minedu.gov.gr.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ eTwinning

Η ευρωπαϊκή δράση «eTwinning – H κοινότητα των σχολείων στην Ευρώπη» (www.etwinning.gr) προσφέρει στα σχολεία τη δυνατότητα να συνεργάζονται, με χρήση εργαλείων ΤΠΕ, προκειμένου να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Στο eTwinning συμμετέχουν 38 ευρωπαϊκές και άλλες χώρες, συγκροτώντας το μεγαλύτερο δίκτυο εκπαιδευτικών στην ιστορία της εκπαίδευσης, με περισσότερα από 500.000 άτομα και 180.000 σχολεία. Η χώρα μας μέσω του eTwinning προβάλλεται με αξιόλογο τρόπο καθώς τα ελληνικά σχολεία έχουν κατακτήσει πολλές και σημαντικές διακρίσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Στη δράση είναι εγγεγραμμένοι περισσότεροι από 21.000 Έλληνες εκπαιδευτικοί (15% επί του συνόλου) και 11.000 ελληνικά σχολεία (56% επί του συνόλου). Τα ποσοστά αυτά είναι κατά πολύ υψηλότερα (σε ποσοστό) κάθε άλλης ευρωπαϊκής χώρας.

Το eTwinning μπορεί να υλοποιηθεί είτε ως ανεξάρτητο πρόγραμμα ή συμπληρωματικά με τα υπόλοιπα σχολικά προγράμματα (Πολιτιστικά Προγράμματα, Περιβαλλοντική Αγωγή, Αγωγή Υγείας, Αγωγή σταδιοδρομίας κ.ά.). Ειδικότερα, το eTwinning είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ως μέσο ανάδειξης της εργασίας των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών με τα προαναφερθέντα προγράμματα εκτός των ορίων της χώρας μας, δίνοντας τους με αυτό τον τρόπο ευρωπαϊκή διάσταση. Παράλληλα, το eTwinning προωθεί και ενδυναμώνει τις έννοιες της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας και της εκπαιδευτικής καινοτομίας. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συνδυάσουν κάποιο άλλο πρόγραμμα με το eTwinning, να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία που τους παρέχονται από τη δικτυακή πύλη του eTwinning, να συνεργαστούν με συναδέλφους τους από χώρες της Ε.Ε., αλλά και να δηλώσουν συμμετοχή στους Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς eTwinning που διεξάγονται κάθε χρόνο.

Περισσότερες πληροφορίες:

 

Το έγγραφο σε μορφή pdf